Veda a výskum

Vede a výskumu predovšetkým v oblasti prírodných vied – environmentalistiky som sa venoval počas svojho pôsobenia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici na Fakulte prírodných vied (bakalárske, magisterské, ale najmä doktorandské štúdium). Nakoľko mnohé práce a témy sú natoľko zaujímavé, v menšej či väčšej miere sa im venujem aj naďalej po absolvovaní štúdia.

UMB
FPV
SPU
UKF
CGI

Publikácie

Kubinský, D., Weis, K., Fuska, J., Petrovič, F.: Analysis of changes in volume capacity of selected artificial water reservoirs of the Banská Štiavnica water management system - monograph. ISBN 978-83-64758-95-9, University of Agriculture in Krakow 2020

Full text [36 MB]

Kubinský D., Balážovič Ľ., Koleda P., Masný M., Weis K., Fuska J.: Copernicus Land Monitoring Service - mapovanie krajinnej pokrývky na Slovensku. Geografická Revue, Banská Bystrica: UMB FPV, 2019, Vol. 15, no. 2. ISSN 2585-8955 (print) • ISSN 2585-8947 (online). DOI: http://dx.doi.org/10.24040/GR.2019.15.2.58-73

Full text [1.1 MB]

Kubinský, D., Balážovič, Ľ., Koleda, P., Masný, M., Weis, K., Fuska, J.: COPERNICUS zmonitoroval krajinu. Enviromagazín 2/2019, XXIV ročník. ISSN 1335-1877.

Full text Full text [5.7 MB]

Weis, K., Kubinský, D., Fuska, J., Petrovič, F.: Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Nitra: UKF, 2017, 117 s. ISBN 978-80-58-1150-5

Full text [39 MB]

Kubinský, D., Balážovič, Ľ., Koleda, P., Masný, M., Weis, K., Fuska, J.: COPERNICUS zmonitoroval krajinu. Enviromagazín 1/2019, XXIV ročník. ISSN 1335-1877.

Full text Full text [5.5 MB]

Urban, P., Jasenka M., Kubinský, D., Koleda, P., Žoncová, M., Gregorová, B., Bačkor, P., Šembera, I.: Metodická príručka k podpore biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry. Slovenská agentúra životného prostredia, 2018. ISBN: 978-80-8213-002-0

Full text Full text [14.5 MB]

Fuska, J., Kubinský, D.: CAD projektovanie v krajinnom inžinierstve. Vysokoškolské skriptá - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre vo Vydavateľstve SPU, 2017

Full text Full text [18.7 MB] Recenzné posudky

Fuska, J., Kubinský, D., Vaculová, V., 2017: ANALYSIS OF THE HISTORICAL MAP OF OTTERGRUND WATER RESERVOIR - posterová prezentácia. 11. kartografický den Olomouc, 24. 2. 2017, Aula Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Full text [0.5 MB]

Fuska, J., Kubinský, D., Weis, K., Lackóová, L., Pokrývková, J., Leitmanová, M., Panagopoulos, T.: AREA-STORAGE CAPACITY CURVE OF HISTORIC ARTIFICIAL WATER RESERVOIR OTTERGRUND, SLOVAKIA – ASSESSMENT OF THE HISTORICAL DATA WITH THE USE OF GIS TOOLS. Journal of Ecological Engineering. Volume 18, Issue 1, DOI: 10.12911/22998993/66237

Full text Full text [1.75 MB] Recenzné posudky

Fuska, J., Kubinský, D., Lackóová, L., Weis, K. 2016: Vindšachta Water Reservoir – Using GIS Tools for a Comparison of Storage Capacity in 1887 and 2014. Cartography and Geoinformation journal, ISSN 1333-896X, ISSN 1848-0713 Online

Full text Full text [1 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., Fuska, J., Pokrývková, J. 2015: Volumetric and landscape-ecological diachronic analysis of a historical artificial water reservoir Evicka in Slovakia. Jordan Journal of Earth and Environmental Sciences. Volume 7, Number 2, ISSN: 1995-6681

Full text Full text [6.20 MB]Licenčná zmluva

Kubinský, D., Weis, K., Fuska, J., Lehotský, M., Petrovič,F. 2015: Changes in retention characteristics of 9 historical artificial water reservoirs near Banská Štiavnica, Slovakia. Open Geosciences. Volume 7, Issue 1, ISSN (Online) 2391-5447, DOI: 10.1515/geo-2015-0056

Full text Full text [5.3 MB] Recenzné posudky Licenčná zmluva

Kubinský, D., Fuska, J., Kočica, J. 2015: GNSS a fotogrametrické zameranie dna Veľkého Richňavského jazera. Enviro-i-fórum 2015, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 16.6.2015

Prezentácia [5.60 MB]

Fuska, J., Kočica, J., Kubinský, D., 2015: GNSS and photogrammetric surveying of Large Richňavská water reservoir bottom. FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV 2015, Technická univerzita vo Zvolene, 28 - 29. máj 2015

Prezentácia [7.57 MB] Konferenčný obežník Abstrakt [0.1 MB]

Zobraziť všetko

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmena zásobného objemu Veľkej Kolpašskej VN ako výsledok erózno-sedimentačných procesov a návrhy na úpravu manažmentu hospodárskych činností v povodí. Geographia Cassoviensis - rok 2014 ročník VIII. číslo 1.

Full text Full text [1.9 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Changes to the Bakomi reservoir. Acta regionalia et environmentalica. Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2014, p. 1–4. DOI: 10.2478/aree-2014-0001

Licenčná zmluva Recenzné posudky Full text [0.7 MB]

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmeny ekosystémov a retenčných charakteristík Belianskej vodnej nádrže a okolia. Geografický časopis / Geographical Journal 66 (2014) 2, 161-175.

Akceptačný list Full text [9.5 MB]Recenzné posudky

Kubinský, D., 2014: VYUŽITIE HISTORICKÝCH MÁP A HISTORICKÝCH LETECKÝCH SNÍMOK PRI ŠTÚDIU ZMIEN VODNÝCH NÁDRŽÍ V OKOLÍ BANSKEJ ŠTIAVNICE. Geografické štúdie, 2/2013, 23-32

Akceptačný list Full text [1.5 MB]

WEIS, K., KUBINSKÝ, D. (2014): Analýza zmien objemu Halčianskej vodnej nádrže vplyvom erózie ako podklad pre manažment v povodí. Geografie, 119, č. 2, s. 126–144

Full text Full text [4.4 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., Weis, K., 2014: Analýza zmien objemu vodných nádrží ako podklad pre manažment v povodiach – ukážková štúdia na Belianskej vodnej nádrži. Acta geographica Universitatis Comenianae, Vol. 57, 2013, No. 2, pp. 117 - 134, ISSN 1338-6034

Full text Full text [0.6 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., Fuska, J., Weis, K., Lehotský, M., Pokrývková, J., 2014: ZMENY RELIÉFU DNA A AKUMULAČNÉHO OBJEMU UMELEJ VODNEJ NÁDRŽE A INTENZITA JEJ ZANÁŠANIA ZA OSTATNÝCH 125 ROKOV – PRÍKLAD VEĽKEJ RICHŇAVSKEJ. GEOMORPHOLOGIA SLOVACA ET BOHEMICA., Ročník 2, č. 3/2013, pp. 31 – 40, ISSN 1337-6799

Full text Full text [2.41 MB]

Kubinský, D., Weis, K., Lehotský, M., 2014: Zmeny morfometrie dna a ekologickej stratifikácie vodnej nádrže Evička. Životné prostredie - revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. Ročník 47, č. 3/2013, pp. 184 – 186, ISSN 0044-4863

Full text [0.9 MB] Recenzné posudky

Fuska, J., Kubinský, D., Bárek, V., Halaj, P., Lenárt, R., 2014: TIN Model of Water Reservoir Bottom and Assessment of Model Accuracy. Journal of Remote Sensing & GIS, Vol 5, NO 1, 2014, pp. 27 - 33, ISSN 2230-7990

Full text Full text [0.70 MB]

Kubinský, D., Lehotský, M., Weis, K., 2014: CHANGES IN BATHYMETRY AND LAND COVER OF RIPARIAN ZONE OF AN OLD ARTIFICIAL WATER RESERVOIR VEĽKÝ KOLPAŠSKÝ. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, Ročník 9, č. 1, 2014, pp. 171 - 178, ISSN 1842 - 4090

Full text Full text [0.6 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., 2013: APLIKÁCIA GEOGRAFICKÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV PRI ANALÝZE ZMIEN VODNÝCH NÁDRŽÍ - posterová prezentácia. Konferenčný zborník, Zborník referátov z vedeckej konferencie, konanej na Inštitúte výskumu krajiny a regiónov FPV – Centrum vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici, 29. mája 2013, ISBN 978-80-557-0576-7

Full text [1 MB]

Kubinský, D., Fuska, J., Weis, K., Lehotský, M., 2013: Zmeny akumulačného objemu vodných nádrží Veľká Richňavská a Malá Richňavská. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 14, č. 5, 2013, pp. 402 - 413, ISSN 1335-6291

Full text [4.10 MB] Recenzné posudky

Fuska, J., Kubinský, D., Bárek, V., Pokrývková, J., 2013: Tvorba tin modelu a profilov dna malej vodnej nádrže (Creation of tin model and transect profiles of the small water reservoir bottom). Konferenčný zborník: 18th international scientific conference ENVIRO NITRA 2013, 18. – 20. september 2013, Mýto pod Ďumbierom, Katedra biometeorológie a hydrológie. Vydal: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, ISBN 978-80-552-1101-5

Full text [2.14 MB]

Kubinský, D., Weis, K. 2013: Zmeny retenčného objemu v priestore vodnej nádrže (tajchu) Evička. Acta Environmentalica Universitatis Comenianae (Bratislava). Vol. 21 (2013) č. 1, 18 - 27, ISSN 1335-0285

Full text [1.22 MB]

Kubinský, D., Weis, K., 2013: Analýza zmien retenčného objemu vybraných nádrží banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Konferenčný zborník: Veda mladých 2013, VIII medzinárodná vedecká konferencia, 24. – 26. október 2013, SPU, Nitra, ISBN 978-80-552-1081-0

Full text [2.62 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., Weis, K. 2013: The retention volume changes of Evička reservoir. Konferenčný zborník, 14th International scientific conference of PhD. students and young scientists and pedagogues, 154 - 163, ISBN: 978-80-558-0390-6

Full text [2.07 MB] Recenzné posudky Prezentácia [4.80 MB]

Kubinský, D., Weis, K., 2013: Zmeny objemu v priestore vodnej nádrže (tajchu) Bakomi. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 14, č. 1, 2013, pp. 272 – 280, ISSN 1335-6291

Full text [5.77 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., 2013: Analýza zmien reliéfu dna VEĽKEJ KOLPAŠSKEJ VODNEJ NÁDRŽE - posterová prezentácia. Konference GISáček 9 - 10. máj 2013, nová aula VŠB - TUO, Institut geoinformatiky - Hornicko-geologická fakulta

Poster [12.3 MB]

Kubinský, D., 2013: Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna a plochy vodných nádrží - posterová prezentácia. Konferenčný zborník, 14. – 15. máj 2013, Technická univerzita, Zvolen, ISBN 978-80-89503-25-4

Full text [1.06 MB] Poster [17.6 MB]

Kubinský, D., 2013: Využitie gis pri analýze zmien vodných nádrží - ukážková štúdia na Veľkej Kolpašskej vodnej nádrži. FÓRUM MLADÝCH GEOINFORMATIKOV 2013 - Recenzovaný zborník, ISBN: 978-80-228-2518-4

Full text [1.92 MB] Prezentácia [2.70 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., 2012: História a súčasnosť banského vodohospodárskeho systému na troch tajchoch v okolí Banskej Štiavnice. Životné prostredie - revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie., Ročník 46, č. 3/2012, pp. 148 – 150, ISSN 0044-4863

Full text [1.59 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., Weis, K., 2012: Zmeny retenčného objemu v priestore Brennerštôlňanskej vodnej nádrže. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII, Ročník ACTA/2012/XIV./2, Séria environmentálne manažérstvo / ISSN 1338-449X, ISSN 1338-4430

Full text Full text Recenzné posudky

Weis, K., Kubinský, D., 2012: Využitie vodstva na bansko-technické účely v banskoštiavnicko-hodrušskom rudnom rejóne. Z histórie technicko-hospodárskeho využitia vodných zdrojov na strednom Pohroní. Centrum vedy a výskumu, Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica, 152 s. ISBN: 978-80-557-0321-3. Žilák, j., Hronček, P. (eds.)

Full text [2.02 MB]

Kubinský, D., Weis, K., 2012: Zmeny retenčného objemu v priestore Belianskej vodnej nádrže. Acta Hydrologica Slovaca, Ročník 13, č. 1, 2012, pp. 108 – 115, ISSN 1335-6291

Full text [3.31 MB] Recenzné posudky

Kubinský, D., 2011: Využitie GIS pri analýze zmien reliéfu dna, plochy a objemu vodných nádrží v procese sedimentácie a zhodnotenie súčasného stavu – príklad na modelovom území Halčianskej vodnej nádrže a jej povodia. Konferenčný zborník, Banská Bystrica, 7. Jún 2011, ISBN 978 -80 - 89503 - 17 - 9

Full text [4.26 MB] Prezentácia [2.23 MB]

Kubinský, D., 2011: Postup výpočtu objemu vodných nádrží pomocou nástrojov GIS. Geografické štúdie, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied, Ročník 15, č. 2, 2011, pp. 54-61, ISSN: 1337-9445

Full text [2.60 MB]

Kubinský, D., Weis, K., 2011: The changes of retention volume in area of Halčianske lake. Konferenčný zborník, Ostrava, 8. Júl 2011, ISBN: 978-80-248-2388-1

Full text [4.46 MB]

Kubinský, D., 2011: Use of GIS for the analysis of the relief’s bottom and surface of water reservoirs in the process of sedimentation and evaluation of the current state - example on the model area Halčianska water reservoir. Gisáček 2011 / Abstrakty / Diplomové práce (2011)

Full text

Kubinský, D., Weis, K., 2011: Zmeny retenčného objemu v priestore Halčianskeho tajchu. Acta hydrologica slovaca, SAV, Ročník 12, č. 1, 2011, pp. 59 – 64, ISSN 1335-6291

Full text [1.83 MB] Recenzné posudky

40 publikácií 0
a viac publikácií

50 účastí na konferenciách</strong> 0
účastí na konferenciách

5 spolupráca s univerzitami 0
spolupráca s univerzitami

10 rokov v tejto oblasti 0
rokov v tejto oblasti