Hydrologická bilancia

V nadväznosti na modelovanie zraniteľnosti podzemných vôd (článok: Výpočet modelu zraniteľnosti podzemných vôd metódou GOD a Výpočet modelu zraniteľnosti podzemných vôd metódou DRASTIC) je potrebné pre komplexnejšie pochopenie procesov poznať aj hydrologické pomery na strane vstupu a výstupu vody v skúmanej lokalite.

Hydrologická bilancia, alebo aj vodný režim sa v riešení výskumu v oblasti ekológie, evironmentalistiky a predovšetkým hydrológie vyskytuje pomerne často. Existuje mnoho spôsobov a metodík, ako ju je možné na zvolenej lokalite určiť. Niektoré vychádzajú z presných meraní z terénu v danej lokalite a následným presným matematickým modelovaním. Iné postupy sa opierajú o už existujúce dáta s aplikáciou expertného odhadu pre doplnenie a spresnenie zvolených parametrov. Hydrologická bilancia je vždy vztiahnutá k určitej časovej perióde (denná, mesačná, ročná, viacročná...).

Celý text článku je momentálne uzamknutý. Pre jeho odomknutie a pokračovanie ma môžete kontaktovať.

Kontakty

Hydrologická bilancia – ukážka spracovania

Priložená mapa hydrologickej bilancie zvoleného územia okresu Banská Štiavnica a konkrétnej lokality za rok 2019 bola spracovaná na základe vyššie popísaného postupu a použitím dostupných údajov a modelovaním v GIS prostredí. Výsledné hodnoty bilancie na mape zobrazujú množstvo vody, ktorá po odčítaní povrchového odtoku a evapotranspirácie zostáva v území a tvorí podpovrchový a základný odtok. Vstupné množstvo zrážok tvoria tekuté zrážky a vodná hodnota snehovej pokrývky.

Hydrologická bilancia

Hydrologická bilancia modelového územia – množstvo podpovrchového a základného odtoku (rok 2019)

Pridať komentár k článku