Výpočet modelu zraniteľnosti podzemných vôd

Zraniteľnosť podzemných vôd vyjadruje ich ochranu pred priesakom povrchovej vody spolu so znečistením do podzemia. Takýto výpočet môže slúžiť pre stanovenie pásma ochrany vodných zdrojov, pri posudzovaní skládkovania odpadov, pri ochrane životného prostredia... Zraniteľnosť podzemných vôd je možné vypočítať viacerými metódami. Aj keď sa tieto postupy veľmi podobajú, niektoré z nich majú svoje špecifické postupy, ktoré je vždy potrebné individuálne zvážiť pre konkrétne študované územie. Samotný výsledok tvorí bezrozmerná/nemerateľná veličina možnej/potenciálnej kontaminácie.

Výber z niekoľkých dostupných metód počítania zraniteľnosti podzemných vôd:

Metóda AVI (Van Stempvoort a kol., 1993)
Metóda DRASTIC (Aller a kol., 1987)
Metóda EPIK (Doerfliger, 1996)
Metóda GLA (Hölting a kol., 1995)
Metóda GOD (Foster, 1987)
Metóda PI (Goldscheider a kol., 2000)
Metóda ISIS (Civita a De Regibus, 1995)
Metóda SEEPAGE (Moore, 1989)
Metóda SINTACS (Civita a De Maio, 2000)
A ďalšie...

V tomto článku popíšem metódu DRASTIC, ktorá aj napriek vzniku v roku 1987 autormi Aller a kolektív patrí k najpoužívanejším metódam hodnotenia zraniteľnosti podzemných vôd vo svete. Táto metodika patrí k jednoduchým, ľahko použiteľným a čo je najdôležitejšie – všeobecne aplikovateľným metódam na ktorúkoľvek lokalitu. Pri tejto metóde je zohľadnené aj intenzívne poľnohospodárske využívanie krajiny a to vyššou váhou pri zvolených vstupoch.

Do výpočtu idú viaceré vstupné parametre, ktoré sú rozdelené na 7 základných faktorov.

Celý text článku je momentálne uzamknutý. Pre jeho odomknutie a pokračovanie ma môžete kontaktovať.

Kontakty

Model DRASTIC, reklasifikovaný

Obrázok 8: Model DRASTIC, reklasifikovaný + doplnené kartografické údaje

Pre lepšiu interpretáciu dosiahnutých výsledkov je častokrát vhodné vypočítaný model vizualizovať v 3D zobrazení študovaného územia so zobrazením základných prvkov, ako toky, intravilán, prípadne cesty, kóty a ďalšie polohopisné značky...

V článku vyššie som popísal postup modelovania zraniteľnosti podzemných vôd pre bližšie nešpecifikované územie s použitím reálnych vstupných údajov. Ak riešite podobnú tému a výpočet takéhoto modelu a potrebujete konzultácie, alebo priamo spracovateľa, napíšte mi na jeden z kontaktných údajov.

Pridať komentár k článku