Výpočet modelu zraniteľnosti podzemných vôd metódou GOD

V predošlom článku o výpočte zraniteľnosti podzemných vôd som popísal metodiku DRASTIC (Aller a kolektív, 1987), v tomto článku ešte spomeniem druhú metódu pre výpočet – GOD (Foster, 1987). Niekedy v nasledujúcich článkoch popíšem aj ďalšie metódy.

Ide o veľmi jednoduchú a pritom zaujímavú a všeobecne použiteľnú metódu stanovenia indexu zraniteľnosti podzemných vôd. Jej princíp je veľmi podobný, ako pri metóde DRASTIC, ale vstupujú doň len 3 parametre. Každý parameter je má presne stanovené triedy a tie môžu nadobúdať hodnotu od 0 po 1. Výsledná hodnota zraniteľnosti je získaná vzájomným sčítaním týchto parametrov a rozdelená do intervalu od 0 (bez zraniteľnosti) po 1 (extrémne vysoká zraniteľnosť). Tak, ako DRASTIC, aj GOD nezohľadňuje lokálne miesta s možným znečistením (skládky, environmentálne záťaže a iné...). Metodika DRASTIC však v porovnaní s metódou GOD poskytuje detailnejšie členenie územia na jednotlivé stupne zraniteľnosti. Všeobecné členenie územia v zmysle geologických a hydrogeologických charakteristík je však pre obe metodiky takmer zhodné. Schéma metodiky GOD je znázornená na obrázku 1.

G – Napätostný stav hladiny podzemnej vody / výskyt podzemnej vody (Groundwater occurrence)
O – Litológia nenasýtenej zóny (Overlying lithology)
D – Hĺbka hladiny podzemnej vody (the Depth to groundwater table)

Výsledná rovnica pre výpočet zraniteľnosti podzemných vôd má tvar:

GODindex = G*O*D


Schéma výpočtu zraniteľnosti podzemných vôd GOD metódou

Obrázok 1: Schéma výpočtu zraniteľnosti podzemných vôd GOD metódou (zdroj: https://www.researchgate.net)

Preklad z obrázka č. 1.:

GROUNDWATER OCCURENCE (výskyt podzemnej vody): none (žiadna), artesian confined (napätá artézska), confined (napätá), semi-confined (polonapätá), unconfined covered (voľná prekrytá), unconfined (voľná);
OVERALL LITHOLOGY OF AQUIPERM OR AQUITARD (celková trieda zvodnenca): (i) Consolidation (stupeň spevnenia), (ii) Character (litologický charakter); F-degree of fissuring (puklinovitosť), A-relative attenuation capacity (relatívna kapacita zoslabovania znečistenia);
DEPTH TO GROUNDWATER TABLE (hĺbka podzemnej vody) table (hladina) or strike (alebo piezometrická úroveň);
OUTPUT AQUIFER POLLUTION VULNERABILITY (výsledná zraniteľnosť zvodnenca voči znečisteniu): none (žiadna), negl. (zanedbateľná), low (nízka), moderate (stredná), high (vysoká), extreme (extrémna).

Celý text článku je momentálne uzamknutý. Pre jeho odomknutie a pokračovanie ma môžete kontaktovať.

Kontakty

Model GOD

Obrázok 5: Model GOD, reklasifikovaný + doplnené kartografické údaje

Model GOD

Obrázok 6: Model DRASTIC pre to isté územie na porovnanie

Vidíme, že oba modely nie sú úplne rovnaké a pozorujeme viacero rozdielov. Každá metodika zohľadňuje iné vstupné parametre a teda aj finálny výpočet nemôže byť rovnaký. Voľba metodiky a následná interpretácia je preto vždy veľmi individuálna pre konkrétne územie a vyžaduje expertný odhad.

V článku vyššie som popísal postup modelovania zraniteľnosti podzemných vôd metodikou GOD pre bližšie nešpecifikované územie s použitím reálnych vstupných údajov. Obsahuje tiež výstup porovnaný s výstupom cez metodiku DRASTIC. Ak riešite podobnú tému a výpočet takéhoto modelu a potrebujete konzultácie, alebo priamo spracovateľa, napíšte mi na jeden z kontaktných údajov.

Pridať komentár k článku

Petra Marsden: Dobrý deň, spolu s kolegyňou pracujeme vo VÚVH na príprave metodickej príručky pre hodnotenie environmentálnych škôd na podzemnej vode. Narazila som na internete na Vaše príspevky o metóde GOD a DRASTIC. Chcela som sa opýtať, či by ste boli taký milý a umožnili nám prístup k celým týmto článkom? Vopred ďakujem. S pozdravom Petra Marsden