Terénny výskum - Brennerštôlňansky tajch

Terénny výskum: Zameranie aktuálnej nadmorskej výšky dna bývalej Brennerštôlňanskej vodnej nádrže - podklad k pripravovanej dizertačnej práci.

Dátum: 16. 5.  2012

Lokalita: Brennerštôlňansky tajch, Hodruša Hámre

Keďže táto nádrž je v súčasnej dobe vypustená, nachádza sa v havarijnom stave a jej priestor je pokrytý vrstvou sedimentov, bahna a vegetáciou, pre získanie údajov dokumentujúcich súčasný stav bola zvolená nivelácia teodolitom značky Geomaster – DSA 200. V teréne bol vynesený uzavretý polygónový ťah. Kóta so známou nadmorskou výškou bola zvolená hrana hrádze - 554,13 m n. m. Hodnoty čítania boli následne prepočítané na absolútne nadmorské výšky v jednotlivých bodoch merania. V priestore nádrže bolo vynesených cez 100 meračských bodov. Pri terénnom meraní bolo vynechané vnútorné teleso hrádze smerom od koruny ku dnu nádrže, keďže je predpoklad, že sa v časovom horizonte jeho absolútna nadmorská výška nemenila. Poďakovanie za výpomoc v teréne patrí Bc. Ľubomírovi Repiskému a RNDr. Karolovi Weisovi, PhD. Nasledujúci xls súbor obsahuje stĺpce: id bodu, GPS súradnice X a Y, čítanie, prepočet čítania na absolútnu nadmorskú výšku.

excel

Fotogaléria:

Ortofotosnímky (2006): Eurosence s.r.o, poskytnuté FPV, UMB, Banská Bystrica

Arcgis software, Esri (http://www.esri.com)

Pridať komentár k článku