Brennerštôlniansky tajch

Najstaršia zmienka o tejto nádrži je z roku 1584, kde sa spomína ako vlastníctvo banského ťažiarstva – Brennerovej spoločnosti. Svoj pôvodný význam stratil pravdepodobne už v 18. storočí – po roku 1705, keď bola zväčšená Horná Hodruššká vodná nádrž a potom po roku 1744, ked bola postavená Spodná Hodrušská nádrž. Spomenutý tajch rozmerom svojej hrádze patrí k tajchom s najmohutnejšiu hrádzu v pomere k objemu zadržiavanej vody. Pri výške približne 10 metrov a dĺžke cca 100 metrov je šírka koruny hrádze viac ako 30 metrov. To znamená, že objem hrádze tajchu je väčší, ako objem zadržiavanej vody v tajchu. Tento fakt môže byť podmienený viacerými faktormi:

1: Snaha staviteľov o postupné zvýšenie bezpečnosti.

2: Fakt, že poloha tajchu je situovaná priamo nad historickým centrom Hodruše.

3: Hrádza prepúšťala vodu a preto bola postupne viackrát izolovaná.

Nadmorská výška 555 m.n.m
Objem 19 000 m3
Vodná plocha 0,357 ha
Dĺžka koruny hrádze cca 100 m
Šírka koruny hrádze 30 m
Výška hrádze od terénu 10 m
Maximálna hĺbka 7,5 m

brennerstolniansky

Pôdorys a nárys Brennerštôlnianskej vodnej nádrže so zobrazením i ciferným vyjadrením zväčšenia vodnej hladiny a objemu vody po zvýšení hrádze.
(František Marko, koniec 18. stor.)

brennerstolniansky tajch

Brennerštôlniansky tajch: zakreslenie dna

Dĺžka zberných jarkov: tajch ich nemá, bol napúšťaný iba zrážkami zo širokej kotliny siahajúcej po hlavný hrebeň Hodrušskej Hornatiny pri Rumplovskej. Dĺžka náhonných jarkov: tajch ich nemá, vypúšťal sa na dno dolinky Grintál, odtiaľ vody pretekali centrom Banskej Hodruše až do Hodrušského potoka. Tajch je napĺňaný vodou len z topiaceho sa snehu a po výdatných daždoch. Dno je zarastené vŕbami, jelšami a ďalšími rýchlorastúcimi drevinami. Výpustné zariadenie je nefunkčné a bezpečnostný prepad dnes neexistuje.

Fotogaléria: Brennerštôlniansky tajch:

Lokalizácia Brennerštôlnianskeho tajchu:

M. Lichner & kolektív: Banskoštiavnické tajchy, Štúdio HARMONY s.r.o, Banská Bystrica, ISBN: 80-89151-08-6

Štátny ústredný banský archív, Banská Štiavnica

http://www.bajkomktajchom.sk

Fotografie: D. Kubinský, 22.4.2011

Pridať komentár k článku

Karas: Tá druhá mapka je pekná, ešte som sa s ňou nestretol. Pozdravujem