Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Súčasnú železničnú trať Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica pravdepodobne každý z nás pozná. Menej ľudí však vie, že v Kozelníckej doline bola v minulosti úzkorozchodná železničná trať, ktorá spájala už vyššie spomenuté mesto Banská Štiavnica a obec Hronská Dúbrava. Táto trasa však vôbec nebola totožná s trasou dnes existujúcej železnice. Nasledovný príspevok dokumentuje, kade táto stará železnica išla a prostredníctvom priložených aktuálnych a historických fotografií, popisu a mapovej vizualizácie sa po jej stopách môžeme virtuálne vybrať. Násyp telesa trate a jej priebeh je v teréne stále veľmi zreteľne čitateľný a má charakter poľnej / lesnej cesty. Výstavbu trate navrhol Hlavný komorgrófsky úrad – HKG. Výstavba začala v roku 1870, dokončená bola v roku 1873. Detailný popis vedenia úzkokoľajky začneme v Banskej Štiavnici.

 

1: Začiatok trate v Banskej Štiavnici. Úzkokoľajka začínala, resp. končila v Banskej Štiavnici v miestach dnešnej základnej školy Jozefa Horáka. Budova starej stanice stále existuje, avšak zvyšné okolie je po rokoch dosť zmenené. V minulosti tu boli viaceré koľaje a odstavná časť.

Výrez zo starej katastrálnej mapy

Výrez zo starej katastrálnej mapy. Červenou šípkou je označená bývalá železničná stanica

Stanica Banská Štiavnica

Stanica Banská Štiavnica - historická fotografia z jej otvorenia

Stanica Banská Štiavnica v minulosti
Stanica Banská Štiavnica v súčasnosti
Stanica Banská Štiavnica v minulosti
Stanica Banská Štiavnica v súčasnosti

Stanica Banská Štiavnica - historický a súčasný pohľad

 

2: Pokračujeme ulicou s príznačným názvom Železničiarska a ďalej cez ulicu Juraja Fándlyho (hovorový názov tejto časti je dodnes stará štreka) až na sídlisko Drieňová. V týchto miestach dosahovala železnica najvyššiu nadmorskú výšku. Môžeme vidieť v pozadí Sitno, ak sa otočíme dozadu aj Banskoštiavnickú kalváriu.

Približné miesto križovania železnice s cestou bolo v miestach, kde je dnes most
Stará štreka
Stará štreka a pohľad z nej na Kalváriu
Detailný pohľad na Kalváriu Stará štreka - pohľad na časť mesta smerom na Križovatku
Stará štreka, v pozadí sídlisko Drieňová
Stará štreka a pohľad z nej na Sitno

 

3: Železnica ďalej prebiehala v miestach dnešného intravilánu – sídlisko Drieňová k miestam, kde sa stretávala s akvaduktom v Kysihýbli.

Akvadukt dnes v roku 2020
Akvadukt v minulosti

 

4: Od akvaduktu úzkokoľajka pokračuje popri bývalej skládke odpadu veľmi miernym sklonom – takmer po vrstevnici (cestou po starej železnici vidíme vodnú nádrž Banská Belá, resp. Jasenica) až sa dostaneme do katastra obce Banská Belá – nad bývalú fabriku Dinas. V týchto miestach je zase veľmi pekne viditeľný Halčiansky tajch. V diaľke je tiež možné vidieť súčasnú stanicu Trate mládeže – Banská Belá. Pri tejto sem ceste sme míňali malý zabudnutý strážny domček s približne 50 metrovou slepou odbočkou pravdepodobne na odstavenie súpravy postavenej na zreteľnom železničnom násype.

Pohľad na Kalváriu z bývalej železnice
Železničný násyp pri strážnom domčeku Strážny domček pri ceste - bývalej trati
Bývalá železnica a Kalvária v pozadí
Železnica viedla nad vodnú nádrž Jasenica / Banská Belá
Krásny pohľad na hrádzu Halčianskeho tajchu z bývalej trate
Fabrika Dinas Pokračovanie železnice smerom do intravilánu Banskej Belej

 

5: Trať pokračuje cez intravilán obce Banská Belá. S hlavnou cestou vedúcou cez obec sa križuje v miestach, kde je dnes obchod Jednota a miestne pohostinstvo. Ďalej sa otáča po vrstevnici smerom na východ a pokračuje medzi bytovkami, nad Agro Belá až za obec Banská Belá, kde sa dostáva až k blízkosti bývalej Geramblovskej huty – dnes známe ako Vila Bela. Železničný násyp tu dosahuje výšku 5 – 6 metrov a je veľmi pekne viditeľný aj z hlavnej cesty.

Pokračovanie železnice smerom do intravilánu Banskej Belej
Pohľad z bývalej železnice na obec Banskú Belú Križovatka bývalej železnice s cestou v týchto miestach
Pokračovanie železnice smerom z intravilánu Banskej Belej Pokračovanie železnice smerom z intravilánu Banskej Belej
Pokračovanie železnice za Banskou Belou
Pohľad z bývalej železnice na Geramblovskú hutu - dnes Vila Bela
Pohľad z bývalej železnice na Geramblovskú hutu v minulosti - dnes Vila Bela

 

6) Od súčasnej Vila Bela pokračujeme ešte približne 100 metrov nižšie smerom na Kozelník. Pri ceste bývalou železnicou míňame po pravej strane pamätník SNP. Teleso železnice tu je stále veľmi dobre viditeľné až sa dostávame do miesta, kde železničný násyp náhle končí a pod nami je hlavná asfaltová cesta č. 51. Práve tu sa nachádzal most a trať prekonávala potok Jasenica na druhý breh a ďalej pokračuje celý čas po pravej strane v blízkosti potoka, ak ideme smerom z Banskej Štiavnice.

Pohľad zo súčasnej železnice na Geramblovskú hutu. Pôvodnú úzkokoľajku je zreteľne vidieť
Pamätník SNP, ktorý je kúsok od starej trate
Krásne viditeľná bývalá trať
Krásne viditeľná bývalá trať. V pozadí Vila Bela Miesto premostenia železnice cez cestu

Historický pohľad na konštrukciu mosta

Historický pohľad na konštrukciu mosta (lokalizácia https://goo.gl/maps/KXrMSowx9bMjmtzq5)

 

7: Po približne 5 kilometroch cesty po bývalej železnici sa nachádzame v obci Kozelník. Celý čas trasa ide súbežne s potokom Jasenica pri hlavnej asfaltovej ceste. Má charakter lesnej cesty. Železnica ďalej v obci Kozelník viedla priamo intravilánom. Približne 1,5 kilometra od konca obce sa dostávame do miest, kde je železničný most súčasnej Trate mládeže a tiež brod cez potok Jasenica.

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica
Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica Konštrukcia mosta Trate mládeže a v pozadí pôvodná trasa železnice

 

8: Pokračovanie pôvodnej trasy úzkokoľajky je ďalej úplne zreteľné celou Kozelníckou dolinou, po pravej strane potoka Jasenica až sa dostávame k napojeniu na rýchlostnú cestu R1. Tá tam v minulosti nebola a železnica viedla krížom cez ňu a stáčala sa smerom na západ smerom na obec Hronská Breznica. Tu je priebeh terénu výrazne pomenený vplyvom výstavby a úprav ciest a pozostatky sú ťažko pozorovateľné. Až v závere doliny je časť pôvodnej železnice neprístupná a v miestach jej trasy dnes stojí priemyselná hala.

Priemyselná hala na konci údolia potoka Jasenica
Koniec údolia potoka Jasenica, v pozadí rýchlostná cesta R1

 

9: Trasa ide ďalej rovnobežne s riekou Hron, takmer bez akýchkoľvek zákrut až do Hronskej Breznice. Pokračuje v intraviláne obce, až na jej koniec k miestam, kde dochádza opäť ku križovaniu s rýchlostnou cestou R1 (tá tam v minulosti samozrejme nebola).

Cesta do Hronskej Breznice je na mieste bývalej železnice Most Trate mládeže
Bývalá trasa železnice
Bývalá trasa železnice v obci Hronská Breznica - tesne pred Hronom
Bývalá trasa železnice, dnes je tam podchod pod rýchlostnou cestou R1

 

10: Ďalej železnica prekonávala rieku Hron cez most, ktorý je tu v istej forme dodnes. Most nachádzame aj na starých historických fotografiách.

Most cez rieku Hron
Most cez rieku Hron, už na druhom brehu smerom k Hronskej Dúbrave

 

11: Po prekonaní rieky Hron železnica ďalej pokračuje až k stanici Hronská Dúbrava, kde sa napájala na ďalší systém železníc. Tu naša trasa končí. Z Banskej Štiavnice až sem je to po bývalej železnici 22,89 km.

Železničný násyp. Pri tomto pohľade je železničná stanica Hronská Dúbrava za chrbtom
Železničná stanica Hronská Dúbrava Železničná stanica Hronská Dúbrava

 

Starú železnicu je veľmi pekne vidieť po nazoomovaní na konkrétnu lokalitu aj na dostupných historických mapových podkladoch, napríklad:

https://mapire.eu/en/map/europe-19century-secondsurvey

https://mapy.tuzvo.sk/HOFM/

Výrez mapy z 19. storočia - Banská Belá.

Výrez mapy z 19. storočia - Banská Belá.

 

Mapka po stopách úzkokoľajky Banská Štiavnica – Hronská Dúbrava

Pre potenciálneho záujemcu som pripravil jednoduché mapové dielko, ktoré obsahuje okrem situačnej mapky aj detailné výrezy priebehu trasy so stručným opisom a niekoľko fotografií. Po vytlačení na štandardnú A4 je ju možné zobrať do terénu a spoznávať nové miesta a históriu regiónu.

Stiahnuť sprievodcu vo formáte PDF (7 MB)

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

Stará úzkokoľajka Hronská Dúbrava – Banská Štiavnica

 


Na záver odporúčam publikáciu, v ktorej je o úzkokoľajke Banská Štiavnica – Hronská Breznica popísane oveľa viac, najmä detailné technické a iné údaje. V prípade záujmu viem publikáciu požičať / poslať.

Ladislav Kmeť: Úzkorozchodná železnica Banská Štiavnica – Hronská Breznica / Štiavnická banská železnica “ANČA”. ISBN: 80-968336-1-8. Zvolen 2002.

Ladislav Kmeť: Úzkorozchodná železnica Banská Štiavnica – Hronská Breznica

© GKÚ, NLC; r.2017 - 2019

Ladislav Kmeť: Úzkorozchodná železnica Banská Štiavnica – Hronská Breznica / Štiavnická banská železnica “ANČA”. ISBN: 80-968336-1-8. Zvolen 2002.

https://www.virtualna-banska-stiavnica.sk

Pridať komentár k článku

Jozef Klement: Dobrý deň. Pred nejakým časom som sa zapojil do aktivity obnovenia cyklotrasy B.Š. H.D. Myslím, že sa podarilo reštartovať pôvodnú myšlienku. Bol by som rád, keby ste ma v krátkosti informovali ako to je momentálne. Ďakujem a ostávam s úctou.