Potenciálne ohrozenie látkami šíriacimi sa povrchovým odtokom

V článku Potenciálne šírenie látok po povrchu - GIS model som spomenul výpočet modelu, pomocou ktorého je možné určiť potenciálne šírenie znečisťujúcich látok z definovaného zdroja (napríklad skládka) do okolia povrchovým odtokom. Výpočtom získame plochu, ktorá pri prívalovej vode (povodni) bude potenciálne zasiahnutá. Opačná situácia môže nastať pri území, ktoré chceme ochrániť pre možnosťou kontaminácie povrchovým odtokom a potrebujeme vyčleniť plochu, ktorá môže takéto územie potenciálne ohroziť. V takej ploche je potom navrhnutý príslušný manažment na minimalizovanie rizika (absencia výstavby objektov, zníženie používania chemických látok pri poľnohospodárstve, obmedzenie vedenia trasy ciest a chodníkov, prípadne ich dodatočné úpravy a ďalšie...). Pri riešení úloh z oblasti environmentalistiky a ekológie je to napríklad bod potenciálneho ohrozenia vodného zdroja, výskytu chránených rastlín, monitorovacia stanica…

Vstupné datasety potrebné pre výpočet:

A) digitálny model reliéfu
B) bod (lokalita, ktorá je potenciálne ohrozená)
C) ortofotomapy pre lepšiu vizualizáciu územia a okolia

Postup výpočtu

1) V softvérovom balíku SAGA GIS otvoríme digitálny model reliéfu a bodovú vrstvu potenciálne ohrozeného územia

Potenciálne ohrozenie látkami šíriacimi sa povrchovým odtokom

2) Využijeme funkciu Geoprocessing / Terrain Analysis / Hydrology / Flow Accumulation / Upslope Area [Interactive]

Potenciálne ohrozenie látkami šíriacimi sa povrchovým odtokom

3) Po zvolení tejto funkcie sa otvorí dialógové okno a nastavíme základné parametre. V časti Grid system vyberieme preddefinovaný súradnicový systém načítaný zo vstupného modelu reliéfu, v časti Elevation zvolíme samotný digitálny model reliéfu.

Potenciálne ohrozenie látkami šíriacimi sa povrchovým odtokom

4) Po potvrdení nastavení parametrov z bodu 3 stačí kliknúť prostredníctvom šípky pre akciu (Action) na nami pridaný bod v mape – štartovací bod pre výpočet. Po kliknutí softvér SAGA GIS automaticky vypočíta požadovanú oblasť potenciálneho ohrozenia (upslope area) pre daný bod. Raster následne môžeme exportovať ako GeoTIFF.

Ďalší postup spracovania môže byť podobný, ako v predošlom článku Potenciálne šírenie látok po povrchu - GIS model. Samozrejme finálny výstup je už skôr individuálna záležitosť s ohľadom na celkovú plochu upslope area, reliéf... V niektorých prípadoch je dobré vypočítaný model reklasifikovať a následne previesť na polygón.

Ukážka spracovania GIS modelu

Na obrázku nižšie je ukážkovo spracovaný model. Ide o fiktívnu lokalitu, cieľom obrázka je dokumentovať možný vizuál výstupu a mapové spracovanie. V rámci interpretácie je možné vidieť, že plocha s potenciálne nižším vplyvom ohrozenie látkami šíriacimi sa povrchovým odtokom má rozlohu 18 750 m2, plocha s vyšším rizikom rozlohu 10 539 m2. Sú orientované severo-západne od nami určeného bodu. V takto vyčlenenej ploche je potom možné stanoviť konkrétne manažmentové opatrenia zamerané na minimalizovanie vplyvu potenciálneho ohrozenia.

Potenciálne ohrozenie látkami šíriacimi sa povrchovým odtokom

Tak, ako pri každom GIS modely, aj tu platí, že samotný rastrový model je len čiastkový podklad pre interpretáciu. Pri nej konkrétne parametre vyhodnotí odborník v danej oblasti. Pokiaľ riešite podobnú problematiku a potrebujete aj spracovať podobné modely, alebo ich aj interpretovať z ekologicko – environmentálneho pohľadu, kontaktujte ma.

http://www.saga-gis.org/en/index.html

Ortofotomozaika © GKÚ, NLC; r. 2017

Cover fotka: http://watersandcommunities.ie/world-water-day-matter/erosion/

Pridať komentár k článku