GIS riešenia

GIS - geografické informačné systémy. Pojem s ktorým sa častejšie a častejsie stretávame každý deň. Pod týmto slovom si môžeme predstaviť rad najrôznejšich úloh, riešeni a realizácií.

Terénne mapovanie, získavanie dát z terénu:

Dáta patria k najdôležitejšej súčasti GIS. Pri ich získavaní je potrebné klásť veľký dôraz na kvalitu, kedže ďalšie výsledky sú priamo úmerné kvalite vstupov.

Vektorizácia a spracovanie údajov a podkladov:

Nemenej dôležitá časť - vektorizácia, teda prevod rastrovej, resp. digitálnej formy do vektorovej. (vektorizácia vrstevnicových podkladov, mapovanie biotopov, plôch, ciest ...)

Diaľkový prieskum zeme:

Spracovanie snímok z diaľkového prieskumu zeme (letecké scény, družicové scény) do požadovaného zobrazenia. Tvorba analytických indexov nad snímkami, štatistické vyhodnotenie a ekologické, environmentálne interpretácie z týchto snímok. Možnosť zabezpečenia zberu dát prostredníctvom leteckého snímkovania zvolenej lokality UAV technológiou (dron), vrátane všetkých požadovaných povolení.

Kartografické práce, mapová dokumentácia, mapy:

Vizuálny výstup GIS - mapy, plány, nákresy atď. priamo použitelné pre potreby dokumentácie, príloh, prezentácie ...

Tvorba, úprava, napĺňanie databáz:

Databáza ako základný pilier GIS musí mať správne navrhnutú štruktúru a musí spĺňať požiadavky použiteľnosti.

Analýzy a syntézy:

S údajmi sa v prostredí GIS môžu vykonávať najrôznejšie typy analýz, syntéz a ďalšich operácií (morfometrické analýzy, štatistické vyhodnotenie ...)

Tvorba 3D modelov:

Vizuálny výstup umožnujúci veľmi atraktívnu prezentáciu záujmovej lokality (3D modely území, vodných plôch, banských diel ...)

Doučovanie a ukážky práce v GIS softvéroch:

ArcGis, Surfer, Qgis, R2V a ďalšie GIS softvéry, diaľkový prieskum zeme. Od úplných začiatkov a teoretických informácií ku pokročilejším a komplexnejším GIS úlohám a riešeniam. Študijné materiály v elektronickom formáte, možnosť nahrávania videa so zvukom počas celého doučovania pre neskoršie zopakovanie a samo štúdium, možnosť on-line doučovania prostredníctvom technológií Remote Desktop, Skype...

A mnohé ďalšie...

Mapové výstupy pre potreby dokumentácie, príloh, pre záverečné práce (bakalárske, diplomové, rigorózne, dizertačné).

Mapa
Globe
Satellite
Esri
QGis
Drone
Python
Geomedia
GIS

Zvolené mapové a GIS výstupy

preload

Tím odborníkov

Spolupracujem s viacerými ľuďmi, ktorí majú ku geografickým informačným systémom (GIS) a diaľkovému prieskumu zeme (DPZ) blízko. Dokážeme riešiť aj komplexnejšie a rozsahovo náročné úlohy na národnej až nadnárodnej úrovni.

network diagram

14 rokov skúseností 1
rokov skúseností

2145 máp 1
máp

3814 GB dát 100
GB dát

17 veľkých projektov 1
veľkých projektov