Zmeny retenčného objemu v priestore Halčianskeho tajchu

Abstrakt:

Príspevok je zameraný na zhodnotenie zmien retenčného objemu Halčianskeho tajchu v lokalite obce Banská Belá, ktorá sa nachádza neďaleko Banskej Štiavnice. V spomínanom tajchu dochádza vplyvom sedimentácie k značnému zanášaniu dna, ktoré v nemalej miere ovplyvňuje samotný tajch, jeho morfometrické vlastnosti, ako aj blízke okolie tajchu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: zmeny objemu, vodná erózia, modelovanie, Halčiansky tajch

Abstract:

Article is focused on the evaluation of retention volume changes of Halčianske Lake in the area of Banská Belá municipality which is situated near Banská Štiavnica. Under the influence of sedimentation, significant aggradation is being created in this lake and it influences in a large extent the lake itself, its morphometric parameters and also the close surroundings of the lake.

KEY WORDS: volume changes, water erosion, modelling, Halčianske Lake

pdf

Acta Hydrologica Slovaca, Institute of Hydrology SAS

Pridať komentár k článku