Zmeny retenčného objemu Belianskej vodnej nádrže

Abstrakt:

Článok poukazuje na zmeny objemu Belianskeho tajchu v dôsledku sedimentácie plavenín a splavenín do priestoru vodnej nádrže vplyvom eróznej činnosti prítokov vo vlastnom mikropovodí. Hoci sa jedná rozmermi o menšiu vodnú nádrž s menším povodím, v samotnom priestore nádrže došlo od dátumu vzniku dostupného historického plánu nádrže až dodnes (1855 – 2011), teda za časové obdobie 156 rokov k zmenám, ktoré negatívne zmenili pôvodný retenčný objem nádrže. Aj napriek malému prislúchajúcemu povodiu a výskytu hornín prevažne odolných voči zvetrávaniu, objem sedimentov je značný. V práci sú uvedené postupy terénneho získavania údajov, ako aj výpočtu objemu sedimentov naplavených do nádrže, vizualizované je zmenšenie samotnej plochy vodnej nádrže a v 3D vizualizáciách je modelovaný reliéf dna vodnej nádrže pre obidva časové horizonty (1855 – 2011). V závere sú načrtnuté možné riešenia na zníženie intenzity eróznej činnosti v mikropovodí a obmedzenia prísunu sedimentov do priestoru Belianskeho tajchu.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Belianska vodná nádrž, erózia, sedimentácia, zmeny retenčného objemu

Abstract:

The paper deals with the volume changes of the Beliansky water reservoir as a result of sedimentation and aggradation of bed loads and wash loads to the area of a water reservoir by the influence of erosive activity of affluents in the watershed. Although with regard to its dimensions, it is a smaller water reservoir with small watershed, there were some changes in the area of water reservoir itself which negatively influenced its retention volume. These changes occurred in the time period of 156 years (1855 – 2011), it means from the creation of available historical plan that we used until now. In spite of the small watershed and occurrence of rocks mainly resistant to weathering, the volume of sediments is significant. Paper contains the procedures of the terrain data collection, as well as calculation of the volume of sediments drifted into the water reservoir. Reduction of water reservoir’s surface is visualized and 3D views depict the relief of the reservoir’s bed for both time horizons (1855 – 2011). The conclusion contains the possible solutions for the erosive activity decrease in the watershed as well as the limitations of sediments supply to the area of Beliansky water reservoir.

KEY WORDS: Belianska water reservoir, erosion, sedimentation, retention volume changes

pdf

Acta Hydrologica Slovaca, Institute of Hydrology SAS

Pridať komentár k článku