Zmeny akumulačného objemu vodných nádrží Veľká Richňavská a Malá Richňavská

Abstrakt:

Príspevok je zameraný na analýzu zmien akumulačného objemu v priestore dvoch Richňavských nádrží za obdobie 125 rokov (1888 – 2013) porovnaním historickej mapy a použitím moderných geodetických technológií a GIS. Výsledky preukázali zmenšenie celkového objemu o 110 494 m3 pri vodnej nádrži Veľká Richňavská a 46 152 m3 pri vodnej nádrži Malá Richňavská. Práca dokumentuje postupy terénneho získavania údajov, modelovaný je detailný reliéf dna pre obe nádrže a oba zvolené časové horizonty, výpočet súčasného objemu použitím viacerých softvérových nástrojov ako aj charakterizované zmeny objemu. V článku sú ďalej dokumentované aj pôvodné parametre oboch nádrží v čase ich výstavby. Záverom sú načrtnuté možné dôvody a riešenia na zníženie intenzity miery zanášania dvoch Richňavských nádrží.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Richňavské nádrže, zmeny akumulačného objemu, ultrazvukové meranie, historické mapy, sedimentácia

Abstract:

The article focused on the evaluation of accumulation volume changes in two Richňavas water reservoirs in period of 125 years (1888 – 2013) by comparing historical maps and using modern surveying technologies and GIS. The results present a reduction in total volume by 110494 m3 in the Great Richňava and 46152 m3 in Small Richňava. Paper contains also the procedures of the terrain data collecting. Detailed bottom relief is molded for both reservoirs and two chosen time horizons. We calculated current reservoirs volume using by multiple software tools. The article also documented the original parameters of the two reservoirs from the time of their construction. In conclusion are presented probable reasons and solutions for the reduction of sedimentation in two Richňava reservoirs.

KEY WORDS: Richňava water reservoirs, accumulation volume change, ultrasonic measurements, historical maps, sedimentation

pdf

Acta Hydrologica Slovaca, Institute of Hydrology SAS

Pridať komentár k článku