Výjazdové pracovné stretnutie v Banskej Štiavnici

Výjazdové pracovné stretnutie v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica, ako pôsobisko geniálneho matematika, geodeta a kartografa Samuela Mikovíniho, prvého menovaného profesora baníckej školy v Štiavnických Baniach, založenej už v roku 1735 sa už v predvečer sviatku Všetkých svätých stala miestom pracovného stretnutia a rokovania zástupcov viacerých slovenských a českých akademických a vedeckých pracovísk.

Už v pondelok 31.10.2016 podvečer sa v sprístupnených starobylých podzemných priestoroch mesta Banská Štiavnica konalo prvé pracovné stretnutie, ktorého sa za slovenskú stranu zúčastnili:

Ing. Jakub Fuska, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD., z Katedry krajinného inžinierstva FZKI SPU v Nitre

RNDr. Karol Weis, PhD. z Katedry geografie a geológie FPV UMB v Banskej Bystrici

RNDr. Daniel Kubinský, PhD., spolupracujúci s Katedrou ekológie a environmentalistiky FPV UKF v Nitre

Ing. Veronika Soldánová, pracovisko STU v Bratislave

 

Z Česka sme privítali hostí z Mendelovej univerzity v Brne:

Ing. Věru Hubačíkovú, PhD., Ing. Janu Markovú, PhD., a Ing. Petra Pelikána, PhD.

Výjazdové pracovné stretnutie v Banskej Štiavnici

Hlavnou témou spoločného pracovného stretnutia bola výmena si informácií a praktických skúseností z realizovaných projektov smerovaných do inžinierskej vodohospodárskej praxe, krajinno-ekologického a geograficko-sedimentologického hodnotenia a dlhodobého monitoringu malých vodných nádrží a rybníkov v oboch štátoch.

V utorok 2. novembra stretnutie pokračovalo exkurziou po objektoch unikátneho vodohospodárskeho systému, spoločne sme navštívili vodné nádrže Rozgrund a výpustné technické zariadenia v podzemí jeho hrádze, sústavu tajchov Evička, Vindšachta a Bakomi, rovnako ako Malý a Veľký Richňavský tajch so sieťou ich zberných vodných jarkov a podzemných vodných štôlní.

Pracovné stretnutie spoločne hodnotíme ako veľmi úspešné, pretože tak ako v rámci spolupráce v edukačnom procese na našich pracoviskách načrtlo ďalšie možnosti kooperácie aj vo vedecko-výskumnej oblasti.

 

Za ochotu sprevádzať nás, hoci vo sviatočný deň, a predovšetkým za zaujímavý odborný výklad touto cestou veľmi pekne ďakujeme Ing. Václavovi Koledovi zo Správy povodia stredného Hrona Zvolen, vedúcemu pracoviska Štiavnické Bane.

 

Správa zo stretnutia publikovaná v časopise Poľnohospodár: spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

http://www.polnohospodar.sk/images/stories/pdf/61/61-03polnohospodar.pdf

Autori fotografií: K. Weis, D. Kubinský

Pridať komentár k článku