Výber atribútov a prvkov - GeoMedia

Po pripojení databázy je možné dáta v nej selektovať podľa istých definovaných podmienok. Ide o funkciu Analysis/Attribute Query obr. č.1. V okne Select features in sa vyberá konekcia (databáza) z ktorej sa idú robiť výbery. Následne použijeme Filter obr. č. 2. Vyberieme si potrebný atribút v časti Attributes a potvrdíme šípkou pod menu, nasleduje výber vhodného operátora (= je rovné, >= je rovné alebo väčšie, <= je rovné alebo menšie, <> nerovná sa, > menšie, < väčšie, and a, or alebo).V časti Show values si načítame ponúkané údaje a potvrdíme opäť šípkou v spodnej časti. Konkrétny výber môže vyzerať nasledovne. Okres = Banska Stiavnica (výber okresnu Banská Štiavnica z databázy okresov), Vyska >=700 (Výber všetkých výškových kót s výškou väčšou alebo rovnou 700 m.n.m), prípadne kombinovaný dotaz druhotnastruktura=les and druhotnastruktura=luky (výber druhotnej krajinnej štruktúry lesy a lúky.)

vyber
Obrázok č. 1

vyber
Obrázok č. 2

Pridať komentár k článku