Vodohospodársky systém v Kohútovskej doline

Nižšie priložený plán znázorňuje vodohospodársky systém v Kohútovskej doline, ktorý tvorili vodné nádrže Horná Jasenová, Henrik (Heinrich) a Moderštôlnianska vodná nádrž (Kopanický tajch). Tento systém bol poprepájaný vodnými jarkami a vodnými štôlňami. Celková dĺžka jarkov bola približne 3688,99 m, celková dĺžka vodných štôlní 399,68 m. Vodná nádrž Horná Jasenová bola vybudovaná pre potreby nižšie položenej stupy, ktorej pozostatky sú aj v súčasnej dobe identifikovateľné ako ruiny múrov a budovy – na mape označené číslom 4. Z historickej mapy je zrejmé, že sa jednalo o pomerne veľkú stavbu s pôdorysom v tvare kríža. Od vyššie položeného tajchu Henrik smeroval vodný jarok smerom sever, pričom slúžil pre potreby ďalšej stupy, ktorá bola poháňaná vodou z uvedeného vodného jarku ležiaceho skoro 50 metrov vyššie – 2 a 3. Pozoruhodná je časť jarku vedená od posledne spomenutej stupy smerom severo – západne, ktorý pokračuje ďalej Kohútovskou dolinou a jeho náhly, strmý spád v jeho závere. Prevýšenie vodného jarku so stupou, pre ktorej účely bol vybudovaný je viac ako 73 metrov – graficky onačené číslom 10. Pozostatky tejto stupy v začiatku Kohútovskej doliny sú dodnes viditeľné v podobe zvyškov múrov. Hneď vedľa – západne od nich sa nachádza ústie dedičnej štôlne Moder – číslo 6. Dnes sa v týchto miestach nachádza obytný dom.

Vodná nádrž Henrik bola napájaná banským vodným jarkom smerujúcim z východnej časti. Jeho dĺžka presahovala 400 metrov. Dodnes je čitateľný z terénu. Na jeho bývalej ploche sa vo viacerých miestach stretávame s bioindikátormi vlhkých až zamokrených stanovíšť. Časť vody bola odvedená aj do nižšie položeného tajchu Horná Jasenová  - označené číslom 7. O niečo severnejšie sa nachádza vyústenie štôlne Mária Viktória, ktorá je pravidelne zásobovaná vodou, je predpoklad, že časť vody tiekla aj do spomenutej bývalej vodnej nádrže Henrik.

Grafické označenie číslom 9 je znázornený aj najvyššie položený banský vodný jarok vodohospodárskeho systému v Kohútovskej doline. Slúžil ako zdroj vody pre Moderštôlniansku vodnú nádrž, pričom vodu z neho odvádzala vodná štôlňa priamo k tajchu na Kopaniciach. Naviac tu bola vybudovaná vodná štôlňa, ktorá privádzala do systému vodu z vrchnej oblasti potoka, ktorí tečie dolinou Horná Jasenová. Aj na niektorých úsekoch tohto banského jarku sa stretávame s rastlinami typickými pre mokré stanovištia, čo svedčí o nepriepustnosti materiálu, ktorým boli banské vodné jarky vystielané. Aj pri tomto systéme banských vodných jarkov, vodných nádrží, stúp a vodných štôlní môžeme obdivovať vynaliezavosť, presnosť, ale aj obrovský kus úsilia ľudí, ktorí ho nie len projektovali, ale koniec koncov aj vybudovali.

plan

Vektorové podklady - mapovanie jarkov a štôlní

Arcgis software, Esri (http://www.esri.com)

Banskoštiavnická oblasť - štúdia, Hydroconsult, Bratislava, 1991

Banská mapa 1884, Správa Bane všetkých svätých, Hodruša Hámre

http://www.mineraly.sk/files/hist/201-300/290_menej_zname_tajchy_kohutovo_1.htm

http://www.mineraly.sk/files/hist/201-300/291_menej_zname_tajchy_kohutovo_2.htm

Pridať komentár k článku