Vektorizácia v ArcView 9.3

Vektorizáciu v ArcView použijeme na spracovanie analógovej mapy do digitálnej mapovej vrstvy. Mapu, ktorú sa rozhodneme vektorizovať je potrebné najprv naskenovať. Skenované mapy sú v počítači väčšinou reprezentované súbormi typu obrázok s príponou tiff, jpg, bmp. Vektorizáciu v ArcView teda začneme načítaním rastrovej podkladovej mapy, resp. scanu.

Po spustení programu pokračujeme kliknutím na vrstvy – Layers pravým tlačidlom a zvolíme Add Data, kde vyberieme rastrový podklad, ktorý chceme vektorizovať, pričom podklad môže byť napr. letecká snímka.

vektorizácia

Po načítaní mapy sa jej názov zobrazí v ľavom paneli v zozname vrstiev (rovnako ako v prípade klasických mapových vrstiev). Rastrovú mapu budeme vektorizovať do novej mapovej vrstvy, ktorú je potrebné vopred vytvoriť.

Klikneme na Štart / Arcgis / ArcCatalog čím ho spustíme. V katalógovej časti si zvolíme adresár do ktorého vytvoríme novú vektorovú vrstvu a klikneme na File / New /  Shapefile...

vektorizácia

 

V dialógovom okne ďalej zvolíme typ súboru – Feature Type (záleží podľa toho, čo ideme vektorizovať, napr. Vodné plochy = polygon, rieky = line, kóty = point), meno súboru – Name a v časti Spatial Reference zvolíme vhodný súradnicový systém kliknutím na Edit.

V našich podmienkach je často používaný systém Krovak. Po kliknutí na Edit zvolíme Select a pokračujeme Projected Coordinate Systems - National Grids - S-JTSK (Ferro) Krovak EastNorth.prj.

vektorizácia

 

Takto vytvorený vektorový súbor pripojíme do ArcView podobne, ako podklad – pomocou Add Data a môžeme pristúpiť k vektorizácii. V hlavnom menu zapneme lištu editora zvolením: View / Toolbars / Editor. Samotnú editáciu vrstvy, resp. vektorizáciu začneme kliknutím v lište editovacích nástrojov na Editor a zvolením Start Editing.

 

vektorizácia

 

Vytváranie nového prvku:

V časti Task ponecháme Create New Feature a v časti Target volíme vrstvu, do ktorej ideme pridať nový prvok. Zvolíme Sketch Tool – nástroj ceruzky sketch tool a nakreslíme novú vrstvu. Počas kreslenia máme celý čas k dispozícii kontextové menu, ktoré sa objaví pri kliknutí pravým tlačidlom myši. Pre nás budú zaujímavé nasledovné funkcie:

Direction: Hodnota udávajúca polohu nasledujúceho uzla v stupňoch. Napr. pri nakreslení prvého bodu zvolíme Direction 90, program nám umožní nakresliť ďalší uzol len kolmo  nad prvým bodom, pri zvolení 45 môžeme nakresliť uzol len v 45 ° od posledného uzla.

Length: Zadaním hodnoty length – dĺžka je možné ďalší uzol nakresliť len v presne definovanej vzdialenosti.

Absolute X,Y: Zadaním polohy X a Y presne definujeme polohu nasledujúceho uzla.

Delete Sketch: Zmazanie kresleného prvku.

Finisch Part: Ukončenie kreslenia jedného prvku zo série tých istých prvkov.

Finisch Sketch: Ukončenie kreslenia.

 

Vytvorenie ďalšieho prvku s ohľadom na topológiu

Ak máme nakreslený jeden prvok a hneď v susedstve chceme nakresliť ďalší, pričom chceme zachovať korektnú topológiu – prvky sa nebudú prekrývať, ani nebude medzi nimi voľné miesto, postupujeme nasledovne:

Nástrojom Edit Tool edit tool označíme prvok.

Zvolíme nástroj Trace Tool trace tool

Klikneme na hranicu označeného prvku a obkresľujeme ho – kurzor myši ťaháme po hranici. V časti, kde ukončujeme kreslenie polygónu klikneme.

Opäť zvolíme nástroj Sketch Tool sketch tool a polygón dokreslíme, pričom spoločná hranica ostane zachovaná.

 

vektorizácia

 

Editácia nakreslených objektov.

Zvolíme Edit Tool a dvojklikom na objekt, ktorý chceme editovať spustíme jeho editáciu, pričom sa zobrazia všetky uzly objektu. Po uchopení ktoréhokoľvek uzla s ním môžeme ľubovoľne manipulovať. Ak potrebujeme uzol pridať klikneme v mieste chýbajúceho uzla pravým tlačidlom a z kontextového menu zvolíme Insert Vertex.

vektorizácia

Takto môžeme pokračovať vo vektorizácii. Je potrebné dbať najmä na výber vrstvy – Target do ktorej pridávame nový objekt a zachovať správne topologické pravidla. K uľahčeniu dodržania topológie je možné použiť tzv. snapovanie. Klikneme na Editor a zvolíme Snapping...

 

vektorizácia

V zobrazenom okne vyberieme vrstvu, o ktorú sa budeme pri kreslení nového prvku prichytávať. V ďalšej časti tohto okna označíme, či sa budeme prichytávať na uzol (Vertex), hranu (Edge) alebo koncový uzol (End). Vyberieme všetky tri možnosti. Po nastavení môžeme okno vypnúť, pre prehľadnejšie pracovné prostredie programu.

Výrez v existujúcom prvku.

Častokrát je potrebné spraviť výrez uprostred objektu, napr. vrstva vodnej plochy obsahuje ostrovček. Nástrojom Edit Tool a následne dvojklikom objekt označíme. V časti Task zvolíme možnosť Modify Feature a následne klikneme na Sketch Tool. Kurzor myši sa nám automaticky previaže s prvým a posledným uzlom prvku. Ďalším klikaním by sme vybranému prvku pridali nové uzly a zmenili tak jeho celkovú plochu. V tejto úlohe však chceme vytvoriť výrez vo vnútri vybraného prvku a preto kurzorom myši prejdeme do vnútornej časti vybraného prvku a pravým tlačidlom myši zobrazíme kontextové menu, z ktorého vyberieme Finish Part, čím previazanie prvého a posledného bodu zrušíme. Následne môžeme kresliť tvar vnútri polygónu, čím vytvoríme výrez. Pre vyrezávanie plôch vnútri existujúcej vrstvy je potrebné túto vrstvu nastaviť ako priehľadnú – klikneme na View /Toolbars a zvolíme Effects. V dialógovom okne Effects klikneme na ikonku Adjust Transparency a nastavíme si požadovanú priehľadnosť vrstvy.

vektorizácia

vektorizácia

Rozdelenie línie

Nástrojom Split Tool môžeme rozdeliť líniu v mieste kliknutia. Počas zapnutej editácie zvolíme nástroj Edit Tool, líniový prvok označíme a následne nástrojom Split Tool klikneme na miesto, kde chceme líniu rozdeliť. Tento nástroj je možné použiť len pri líniových prvkoch.

 

vektorizácia

 

Doplnkové nástroje editácie:

Dialógové okno zapneme kliknutím na Editor /More Editing ToolsAdvanced Editing.

vektorizácia

Lišta rozšírených editovacích nástrojov nám ponúka možnosť nakreslenia kruhu, čí elipsy, štvorca alebo obdĺžnika

vektorizácia

 

Vyhľadenie tvaru – Smooth - V rozšírených editovacích nástrojoch klikneme na ikonku Smooth

vektorizácia

Do zobrazeného okna s názvom Smooth zadáme číslo (napr. „170“), ktoré predstavuje maximálnu hodnotu (v metroch), o ktorú nástroj môže posunúť tvar prvku za účelom vyhladenia jeho tvaru.

vektorizácia

Zjednodušenie tvaru – Generalizate

vektorizácia

V rozšírených editovacích nástrojoch klikneme na ikonku Generalizate. Do zobrazeného okna s názvom Generalizate zadáme číslo (napr. „170“), ktoré predstavuje maximálnu hodnotu (v metroch), o ktorú nástroj môže posunúť tvar prvku s cieľom zjednodušiť (generalizovať

 

vektorizácia

Odstránenie časti prvku s prienikom mimo prvok

V mnohých prípadoch sa stane, že potrebujeme z nakresleného prvku odkrojiť istú časť, pričom sa nejedná o vnútorný prstenec, teda nejde o vyrezávanie, ako bolo spomenuté vyššie. Podmienkou je, aby polygón, ktorým budeme odkrajovať ležal aj mimo plochy prvku, ktorý modifikujeme.

V časti Task zvolíme Reshape Feature a následne označíme Edit tool edit tool nástrojom zvolený prvok. Zvolíme Sketch Tool – ceruzku sketch tool a nakreslíme požadovaný výrez.

vektorizácia

Tento príspevok bol zameraný na zvládnutie základných krokov a postupov pri vektorizácii prvkov z podkladových súborov. Doplnkové a rozširujúce postupy budem rozoberať v nasledujúcich príspevkoch.

Pridať komentár k článku