Definícia gis, aspekty gis, oblasti využívania GIS

Geografické informačné systémy patria do skupiny informačných systémov. Tieto systémy môžeme charakterizovať nasledujúcou formuláciou: Informačné systémy (IS) sú systémy na uchovávanie, znovuzískavanie, spájanie a vyhodnocovanie informácií. IS pozostáva zo zariadenia na spracovanie údajov, systému banky dát a vyhodnocovacích programov. GIS (na rozdiel od iných informačných systémov) sa neuspokojuje len s opisným spracovávaním a vyobrazením informácií, ale vhodným spôsobom ich triedi, vyhodnocuje, vytvára rôzne výbery týchto informácií a pomocou špeciálneho programového vybavenia vytvára analýzy konkrétnych situácií a napomáha pri tvorbe rôznych prognóz.

Definícia GIS:

Geografické informačné systémy sú súborom technických a programových prostriedkov pre uchovávanie, spracovanie a využívanie geografických informácií v dvoch formách - grafickej a údajovej, vzájomne prepojených a topologicky usporiadaných.

Vysvetlenie niektorých pojmov:

GEO - táto predpona charakterizuje vzťah spracovávaných údajov k lokalizácii na zemskom povrchu teda geo-údaj je určený svojou geografickou polohou.
GRAFICKÝ - informuje o tom, že daný systém využíva grafickú vizualizáciu prezentovania výsledkov analýz.
INFORMAČNÝ-zaoberajúci sa zberom, uchovávaním, analýzou a syntézou údajov s cieľom získať nové informácie.
SYSTÉM - znamená, že ide o integráciu programových, technických prostriedkov, údajov, technológií, obsluhy a užívateľov.
TOPOLÓLGIA - skúma vzájomné priestorové vzťahy objektov.

Podľa spôsobu priameho využívania a rozvíjania GIS sa pod týmto pojmom skrývajú tri rozličné aspekty.

Aspekty GIS

GIS ako technológia teda prostriedok na spracovanie, tvorbu a zobrazovanie máp.
Databázový pohľad - zdôrazňuje tvorbu a organizáciu databázy, GIS chápe predovšetkým ako nástroj na zhromažďovanie údajov, ktorých spojivom je ich geografická poloha.

Analytický pohľad na GIS vyzdvihuje možnosť tvorby priestorových analýz a syntéz. Tento aspekt najviac využíva možnosti GIS.

GIS sa vyvíja v zmysle týchto troch aspektov jeho chápania, teda ich vývoj ide troma základnými smermi.

GIS ako technológia
GIS ako aplikačný nástroj
GIS ako vedný odbor

Z predchádzajúceho textu je zrejmé, že GIS využíva poznatky viacerých vedných odborov (t. j. ide o interdisciplinárnu oblasť). Všetky ich smery sa vzájomne integrujú s cieľom získať nové informácie. Pri tvorbe GIS sa uplatnili všetky rovnakým dielom. Nasledujúca schéma vyjadruje súvislosť troch aspektov chápania GIS a východiskových vedných odborov, ako aj možnosť využívania výsledkov vzniknutých prostredníctvom GIS.

gis

Oblasti využívania GIS

Obchod - pri výbere miesta nových skladov, veľkoobchodov ako aj zásobovanie.
Inžinierske siete - jednak pomocou GIS sa evidujú už existujúce inž. siete, no pomocou GIS je možné modelovať situácie pri zmenách napr. nová výstavba, presmerovanie niektorých častí a pod.
Životné prostredie - tu sa využíva GIS ako prostriedok na inventarizáciu prírodných zdrojov, modelovanie prírodných procesov (erózia, povodne a pod.)
Štátna správa - evidencia údajov, ktoré sa využívajú takmer vo všetkých oblastiach štátnej správy, možnosť analýz štatistických prieskumov umožňuje riešiť niektoré dôležité situácie ako napr. bezpečnostný zásah, pokrytie oblasti hromadnou mestskou dopravou, organizáciu požiarnej a zdravotnej pomoci a pod.
Starostlivosť o občanov - napr. pri skúmaní šírenia epidémií, sledovanie výskytu špecifických chorôb a ich spätosť s danou oblasťou a pod.
Doprava - možnosť optimalizovať prepravy obyvateľstva, evidencia údržby a pod.
Telekomunikácie - telekomunikácie evidujú prostredníctvom GIS svoje siete, plánujú výstavbu ich nových častí.
Oblasť financií - jednak tak, ako v obchode GIS napomáha pri výstavbe nových finančných pobočiek, bánk a poisťovní. V oblasti poisťovníctva sa robia analýzy ohrozených území (napr. možnosti zosuvu pôd, povodňové oblasti, monitoruje sa výskyt požiarov, poprípade kriminalita a pod.)
Správa zdrojov - evidujú sa údaje o prírodných zdrojoch, vodných tokoch, vodných nádržiach a pod.
Územné plánovanie - napr. údaje o mestských štvrtiach, katastroch, znázornenie informácií v existujúcom územnom pláne a pod.
Archeológia - zdokonalenie dokumentácie arch. nálezov, vyhľadávanie lokalít s možnosťou nálezu.
Vojenstvo - modelovanie terénu, presun jednotiek atď.

SUDOLSKÁ S., HILBERT R. 2001: Vybrané kapitoly z úvodu do GIS. - 67 pp.

Pridať komentár k článku