Gis analýzy

Analýzy v GIS

Analytické výskumy v GIS môžeme vyjadriť pomocou dvoch typov otázok:

Kde je územie, ktoré má danú vlastnosť?
Akú vlastnosť má skúmané územie?

Na vyhľadanie územia, ktoré spĺňa dané podmienky GIS využíva nasledujúce:

Analytické prostriedky:

Reklasifikácia

Mnoho systémov (vrátanie Idrisi) tieto operácie vykonáva v dvoch krokoch. Prvý z nich je reklasifikácia, pomocou ktorej vytvoríme nové vrstvy pre každú podmienku. Napríklad hľadáme územie, ktoré má danú vlastnosť - vytvoríme si vrstvu, v ktorej územie s požadovanou vlastnosťou bude mať hodnotu 1 a ostatné územie hodnotu 0. V takomto prípade výsledný súbor je booleanovského typu. (niekedy ho nazývame aj logická vrstva alebo binárny súbor). Takýmto spôsobom si vytvoríme booleanovský súbor pre každú podmienku, ktorú chceme vyhodnotiť a potom využijeme vzájomné prekrytie príslušných booleanovských súborov.

Mapová algebra

Druhým prostriedkom na vytváranie analýz je vyhodnotenie danej podmienky pomocou matematických výpočtov alebo logických vzťahov. Na tento postup využívame prostriedky mapovej algebry. Zvyčajne využívame tri druhy operácií:

- Možnosť výpočtom meniť vlastnosť s využitím konštanty
- Možnosť matematicky transformovať údaje využitím štandardných matematických funkcií (trigonometria, logaritmy a pod.)
- Možnosť kombinácie údajov ako (násobenie, sčítanie, rozdiel a pod.)

Pomocou týchto troch operácií vytvoríme novú vrstvu.

Vzdialenostné operátory

Už z pomenovania je zrejmé, že sú to prostriedky, pri ktorých hrá hlavnú rolu vyhodnocovanie vzdialeností. Napr. vytvorenie okruhov (buffer zón), ktoré majú určitú vzdialenosť od skúmanej oblasti, alebo môžeme sledovať vzdialenosť všetkých oblastí susediacich s označenou skupinou objektov, alebo využívame tieto prostriedky pri vyhodnocovaní efektov odporu prostredia, či vypočítavaní vzdialeností od bariér. Ak vyhodnocujeme efekt odporu vzdialenosť vyhodnocujeme ako ocenenie vzdialeností. (cost distance). Tento názov používame pri vyhodnocovaní pohybu v priestore spojeným s ohodnotením v peniazoch, čase alebo námahe. Pokiaľ našu analýzu vytvárame v súvislosti s povrchovými vlastnosťami (kopce, bralá a pod) hovoríme o oceňovaní povrchu. S oceňovaním povrchu je spojená aj často využívaná metóda hľadania najkratšej cesty v ktorej vzdialenostné operátory hrajú dôležitú rolu.

Kontextové operátory

(Často sú uvádzané aj ako operátory skúmania susednosti, či oblastné operátory.) s kontextovými operátormi vytvárame nové vrstvy, založené na informácii o už existujúcej mape a kontexte, ktorý je hľadaný. Takým typickým prípadom týchto povrchových analýz je vypracovanie sklonov pomocou skúmania výšky a polohy alebo susednosti. Druhý typický príklad kontextových operácií je digitálny filter. Pomocou neho zmeníme hodnoty v súvislosti s hodnotami susedných objektov.

Analytické operátory

Môžeme ich rozdeliť do troch základných skupín:

1. Databázové query
2. Odvodené mapovanie
3. Proces modelovania

Databázové query

S týmto prostriedkom môžeme pracovať s údajmi, vieme pomocou neho vybrať údaje podľa určených požiadaviek, navzájom pospájať niektoré údaje alebo usporiadať.

Odvodené mapovanie

V tomto prípade kombinujeme vybrané komponenty z našej databázy a vytvárame tak nové odvodené vrstvy. Napríklad máme vytvorené mapy sklonov v stupňovitom rozdelení. Spojíme tieto údaje s údajmi o pôdnych typoch, a vodných zrážkach a vytvoríme novú mapu potenciálnej erózie. Takáto mapa sa môže pripojiť do našej databázy. Akými spôsobmi môžeme vytvoriť nové údaje zo starých? Pomocou databázových query vieme vyčleniť niektoré údaje, pomocou odvodeného mapovanie (derivative mapping) vložíme existujúce informácie a pridáme k nim nové - vedomosti o vzťahoch medzi prvkami databázy. Napr. vytvoríme mapu potenciálnej erózie z máp pôdnych typov, dažďových zrážok a určením vzťahov medzi týmito údajmi. Môžeme definovať matematické vzťahy určujúce tieto relácie, alebo s využitím iných prostriedkov mapovej algebry.

Proces modelovania alebo simulované modelovanie

Je súčasťou tvorby GIS analýz. Pomocou neho vieme vytvoriť nové databázy. Napríklad skúmame vlastnosti o nálezisku dreva.

SUDOLSKÁ S., HILBERT R. 2001: Vybrané kapitoly z úvodu do GIS. - 67 pp.

Pridať komentár k článku