Hypso (výškové) stupne

Vytvorené DEM najprv prefiltrujeme, čím sa upravia nerovnosti povrchu pomocou Analysis/Context operators/FILTER (obr. č.1). V okne zadefinujeme ako input image vytvorené DEM a filter size 7x7. Dem prefiltrujeme. Tento proces opakujeme aspoň 3x po sebe, pričom vždy filtrujeme už filtrované DEM. Pri ďalšom filtrovaní je možné použiť filter size 5x5 alebo dokonca 3x3. Po prefiltrovaní je možné robiť hypsometrické stupne. Robia sa pomocou Analysis/Database Query/RECLASS (obr. č.2). AKo input file zvolíme filtrované DEM a output budú hypsostupne. Do tabuľky Reclass parameters vpisujeme hodnoty, pričom prvý stĺpec predstavuje hodnotu v legende, druhý začiatok hodnoty a posledný koniec hodnoty (obr. č.3). Najnižšia hodnota predstavuje -9999 a najvyššia 9999. Stúpanie môže byť rôzne (20 metrov, 50 metrov...). Hodnoty je potrebné dosádzať v súlade s DEM a jeho legendou. Výsledný obrázok môže vyzerať ako na obr. č. 4. Pre farebné zvýraznenie výšok je potrebné nadefinovať vlastnú paletu farieb cez Display/Symbol workshop, ďalej file/new a vybrať možnosť palette. Do políčka file Name je možné napísať hocičo (napr. hypsopaleta)- obr. č.5. Pri vypĺňaný farieb sa riadime legendou. Nula je zväčša nulová hodnota a ma bielu farbu. 1 je zvyčajne najnižšia časť územia a býva zelená a posledná časť predstavuje najvyššiu časť a býva tmavohnedá. Zvyčajne stačí nadefinovať prvú a poslednú farbu (zelenú a tmavohnedú) a použiť možnosť Blend a nastaviť odkiaľ kam sa spraví plynulý farebný prechod. Po uložení už len stačí paletu aplikovať na vytvorenú mapu v composer/Layer Properities - Palette file (obr. 6). Výsledná mapa bude vyzerať ako na obr. č. 7.

tvorbahypso
Obrázok č. 1

tvorbahypso
Obrázok č. 2

tvorbahypso
Obrázok č. 3

tvorbahypso
Obrázok č. 4

tvorbahypso
Obrázok č. 5

tvorbahypso
Obrázok č. 6

tvorbahypso
Obrázok č. 7

Pridať komentár k článku