Horizontálna, vertikálna krivosť, tvary reliéfu

Odtokové pomery

Základnou jednotkou pre odtok vody v koryte vodného toku je prietok – Q, čiže množstvo vody, ktoré pretečie za jednu sekundu priečnym profilom toku prietok sa vyjadruje m3.s-1. Povrchový tok vody možno charakterizovať v zmysle práce (GERITS et al. 1990) ako tečenie vody po povrchu reliéfu, až kým nedosiahne korytový vodný tok. Povrchový tok spôsobuje vodnú eróziu pôdy a šírenie kontaminantov vody a pôdy (chemické, rádioaktívne znečistenie). Vzniká dvoma procesmi - exfiltráciou a ako Hortonov povrchový tok ( keď intenzita zrážky prekročí intenzitu infiltrácie, (MOORE a FOSTER 1990).

Horizontálna krivosť

Horizontálnu krivosť určujeme na každej vrstevnici (horizontálnom smere), kde hľadáme hraničné body medzi jednotlivými krivosťami. Výsledkom budú plošné vyjadrenia krivosti vrstevníc:

X - plochy konvexné – chrbty, rázsochy, (+ hodnota bunky)
0 - plochy nezakrivené, (0 hodnota bunky)
A - plochy konkávne – doliny, úvaliny, brázdy (- hodnota bunky)

Tento ukazovateľ je veľmi dôležitý na posúdenie smeru pohybu – odtoku vody a materiálu po svahu, či sa na danom mieste materiál rozptyľuje, alebo koncentruje. Tento ukazovateľ je pomerne ľahko vizuálne určiteľný. Ako prvé je určenie polohy chrbtov a dolín, voči ktorým sa potom určujú podľa prostého priebehu a zakrivenia vrstevníc konvexné svahy (chrbty, rázochy), konkávne svahy (doliny, úvaliny), prípadne nezakrivené svahy. Hranice medzi zakriveniami (inflexné body) sa určujú na každej vrstevnici vizuálne, inflexné body sa spájajú a tým sa vyhraničujú areály s rôznym zakrivením (Miklós, L., a kol. 1997).

Horizontálna krivosť reliéfu predstavuje zakrivenie reliéfu v smere vrstevnice (normálová krivosť v smere dotyčnice k vrstevnici). Zakrivenie môže byť buď kladné alebo záporné. Kladné hodnoty označujú konvexné (vypuklé) tvary reliéfu, záporné hodnoty konkávne (vduté) tvary. Horské chrbty sú zvyčajne konvexné a doliny konkávne. Hodnoty krivosti sú v m-1.

Vertikálna krivosť - normálna

Vertikálnu krivosť určujeme v spádnici (v kolmom smere), na ktorej hľadáme hraničné body medzi jednotlivými krivosťami spádovej krivky. Výsledkom je plošné vyjadrenie jednotlivých krivosti spádových kriviek:

- plochy konvexné (vypuklé) – zrýchlenie odtoku
- plochy nezakrivené
- plochy konkávne (duté) – brzdenie odtoku

Tento ukazovateľ je tak tiež veľmi dôležitý na posúdenie pohybu materiálu po svahu, či na danom mieste predpokladáme ubúdanie alebo pribúdanie materiálu. Predstavuje zakrivenia spádových kriviek. Normálová (vertikálna) krivosť vyjadruje stupňovitosť svahu. Konvexné tvary zapríčiňujú zrýchľovanie odtoku / a ubúdanie materiálu/, konkávne tvary brzdenie odtoku /a pribúdanie materiálu/ (Miklós, L. a kol. 1997).

Určujeme ho z tendencie zmien vzdialeností medzi vrstevnicami na spádových krivkách, pričom postupne sa zväčšujúce vzdialenosti znamenajú konkávne svahy, zmenšujúce sa konvexné svahy a rovnaké vyrovnané svahy. Hranice medzi zakriveniami na každej spádnici predstavujú inflexné body v miestach zmeny tendencie zmien. Inflexné body sa spájajú a tým sa vyhraničujú areály s rôznym zakrivením. Normálová krivosť je relatívne náročná na čas a vyžaduje hlboké chápanie teoretickej bázy.

Vertikálna krivosť reliéfu predstavuje zakrivenie reliéfu v smere spádovej krivky (normálová krivosť v smere spádovej krivky). Zakrivenie môže byť buď kladné alebo záporné. Kladné hodnoty označujú konvexné (vypuklé) tvary reliéfu, záporné hodnoty konkávne (vduté) tvary Zvyčajne horná časť svahu v smere spádovej krivky je konvexná a dolná konkávna. Hodnoty krivosti sú v m-1.

Formy reliéfu

Sú priestorovou syntézou horizontálnej a normálnej krivosti. Kombinácia konvexných, konkávnych a nezakrivených tvarov z oboch tvarov z oboch druhov krivostí dáva 9 možných základných tvarov, ktorými možno určiť komplexný tvar každej plochy (Krcho, 1973). Tieto v rozhodujúcej miere ovplyvňujú svahové procesy.

Priestorovou syntézou horizontálnej a normálovej krivosti boli vytvorené formy reliéfu, ktoré v rozhodujúcej miere ovplyvňujú svahové procesy, ktorý vyjadruje ako sa na svahu materiál zhromažďuje, rozptyľuje, spomaľuje alebo zrýchľuje. Spôsob kombinovania vyjadruje tabuľka.

CSD*/DSC** Konvexné Vyrovnané Y (0) Konkávne Z (A)
Konvexné X XX XY XZ
Vyrovnané Y (0) YX YY YZ
Konkávne Z (A) ZX ZY ZZ

*cross slope curvature

**down slope curvature

Kde hodnota

- XX vyjadruje koncentrovanie materiálu a zrýchľovanie jeho pohybu
- XY koncentrovanie materiálu a spomaľovanie jeho pohybu
- XZ koncentrovanie materiálu pri jeho žiadanom pohybe
- YX rozptyľovanie materiálu a zrýchľovanie jeho pohybu po svahu
- YY rozptyľovanie materiálu a spomaľovanie jeho pohybu
- YZ rozptyľovanie materiálu pri jeho žiadanom pohybe
- ZX zrýchľovanie pohybu materiálu po svahu
- ZY spomaľovanie pohybu materiálu po svahu
- ZZ stav kedy nedochádza ani k pohybu ani ku koncentrácii, alebo rozptyľovaniu materiálu

Ako ďalší ukazovateľ sú vypracované sklonitosti, Tieto hodnoty sklonov sú následne reklasifikované do siedmich hodnôt.

Spôsob reklasifikácie hodnôt sklonov (Miklós, L., a kol. 1997).

Sklonitosť v stupňoch Hodnota
0-2 1
2-4 2
4-8 3
8-12 4
12-18 5
18 -21 6
> 21 7
Kombináciu priestorovej syntézy oboch krivostí a sklonov vyjadruje tabuľka.

Tabuľka: Priestorová syntéza horizontálnej, vertikálnej krivosti a sklonov (Miklós, L., a kol. 1997).
krivosti/sklony 7 6 5 4 3 2 1
>21° 21°-18° 18°-12° 8°-12° 4°-8° 2° -4° 0°-2°
XX XX7 XX6 XX5 XX4 XX3 XX2 XX1
YX YX7 YX6 YX5 YX4 YX3 YX2 YX1
ZX ZX7 ZX6 ZX5 ZX4 ZX3 ZX2 ZX1
XY XY7 XY6 XY5 XY4 XY3 XY2 XY1
YY YY7 YY6 YY5 YY4 YY3 YY2 YY1
ZY ZY7 ZY6 ZY5 ZY4 ZY3 ZY2 ZY1
XZ XZ7 XZ6 XZ5 XZ4 XZ3 XZ2 XZ1
YZ YZ7 YZ6 YZ5 YZ4 YZ3 YZ2 YZ1
ZZ ZZ7 ZZ6 ZZ5 ZZ4 ZZ3 ZZ2 ZZ1

Táto tabuľka znázorňuje intenzitu odtoku. Kde hodnoty kombinácií krivostí a sklonov sú usporiadané podľa stupňa deštrukcie od najsilnejšej po najslabšiu. Usporiadanie týchto hodnôt do troch kategórií udáva stupeň intenzity odtoku a to silný, stredne silný a slabý odtok.

Silný odtok: XX7, XX6, YX7, YX6, ZX7, ZX6

Stredne silný odtok: XX5, XX4, YX5, YX4, ZX5, ZX4, XY7,XY6,XY5, XY4, YY7, YY6, YY5, YY4, ZY7, ZY6, ZY5, ZY4

Slabý odtok: XX3, XX2, XXI, YX3, YX2, YX1, ZX3, ZX2, ZX1, XY3, XY2, XY1, YY3, YY2, YY1, ZY3, ZY2, ZY1, XZ7, XZ6, XZ5, XZ4, XZ3, XZ2, XZ1, YZ7, YZ6, YZ5, YZ4, YZ3, YZ2, YZ1, ZZ7, ZZ6, ZZ5, ZZ4, ZZ3, ZZ2, ZZ1

tvary-reliefu-teoria
Obrázok č. 1

tvary-reliefu-teoria
Obrázok č. 2

GERITS, J. J. P. et al., 1990: Overland flow and erosion1 in: Anderson, M.G. & Burt, T.P. (eds.): Process studies in hillslope hydrology. John Wiley, Chichester, 173-214
KRCHO J., (1973): Morphometric analysis of the relief on the basis of geometrical aspect of field theory. Bratislava, Acta geog. Univ. Comenianae, geogr.-physica, 1, s. 3 - 233.
MIKLÓS, L., KRCHO, J., HRNČIAROVÁ, T., MATEČNÝ, I.,KOZOVÁ, M. (1997): Morfometrické ukazovatele reliéfu a ich účelnosť interpretácie pre plánovacie procesy. Nadácia katedry UNESCO pre ekologické vedomie, 1997 ISBN 80-967351-5-2
MOORE, I., D. & Foster, G., R., 1990: Hydraulics and Overland Flow. In: Anderson, M., G., Burt, T., P. (eds.)

Pridať komentár k článku

DANO: Ahoj, vsetko tu popisane je mozne lahko dosiahnut v napr. v programe ArcGis 9x verzie a myslim, ze aj Grass Gis by si s tym poradil.

Peter: ahoj vies mi poradit v akom programe to mozem dosiahnut ( GIS ) nieco podobne

DANO: Mozem vediet ake? Preverim to a ak to je skutocne pravda, doplnim ich do zoznamu.

BUBUBU: Chybaju ti tam citacie k použitej literature

YYY: Fajn návod, hodil sa mi do bakalárky