Topologické pravidlá v geodatabáze ArcGis - polygóny

Topológia v ArcGis TM firmy Esri ® umožňuje modelovať priestorové vzťahy medzi triedami prvkov. Pomocou základných topologických pravidiel je možné definovať tieto vzťahy ako aj v jednej triede prvkov, tak aj medzi dvomi triedami prvkov. Topologické pravidlá sú rozdelené do troch skupín. Pravidlá pre polygóny, body a pravidlá pre línie.

Must not overlap - Nesmie presahovať

V rámci triedy prvkov sa polygóny nemôžu prekrývať. Môžu byť izolované, alebo sa vzájomne dotýkať hranou. Ku chybe polygónov dochádza v miestach, kde sa vzájomne prekrývajú (obr. vpravo). Pravidlo sa môže uplatniť napr. na mape okresov a administratívnych hraníc, kde žiadny z nich nesmie presahovať hranice ostatných.

must not overlap

Contains point - Musí obsahovať bod

Každý polygón prvej triedy musí obsahovať najmenej jeden bod z druhej triedy prvkov. Ku chybe dochádza, ak polygóny neobsahujú žiadny bod. Body ležiace na hranici polygónov sa nepovažujú za body ležiace vnútri polygónov (obr. vpravo). Pravidlo sa používa napr. pri popise parciel, kde každá parcela musí mať najmenej jeden adresný bod.

contains point

Must be covered by feature class of - Musí byť pokrytý  triedou prvkov

Polygón v prvej triede prvkov musí byť úplne pokrytý polygónmi z druhej triedy prvkov. Polygónové chyby sa vyskytujú na miestach nepokrytých polygónmi z prvej triedy prvkov. Toto pravidlo sa požíva, ak každý polygón jednej triedy prvkov musí byť úplne pokrytý polygónmi z druhej triedy - napr. štáty sú úplne pokryté polygónmi okresov.

must be covered by feature class of

Area boundary must be covered by boundary of - Hranica musí ísť po hranici polygónov

Hranica polygónov jednej triedy prvkov musí byť pokrytá hranicou polygónu z inej triedy prvkov. Líniové chyby tvoria časti hraníc polygónu z prvej triedy prvkov nepokrytých hranicou polygónov druhej triedy. Toto pravidlo sa používa v prípade, keby mali hranice polygónov jednej triedy súhlasiť s hranicami polygónov druhej triedy - napr. hranice obytných zón sú tvorené hranicami parciel, ale obytné zóny nemusia pokrývať všetky parcely.

area boudary must by boudary of

Must not have gaps - Nemôže obsahovať medzery

V rámci jednej triedy prvkov nemôžu byť medzi polygónmi žiadne medzery. Chyby tvoria línie vonkajších okrajov, prázdne oblasti vnútri polygónov, Chyby sú aj nezdieľané hranice polygónov. Toto pravidlo použijeme, ak chceme, aby všetky polygóny tvorili súvislý povrch bez akýchkoľvek prázdnych miest a medzier.

must not have gaps

Boundary must be covered by - Hranice musia byť pokryté líniami

Hranice polygónov jednej triedy prvkov musia byť pokryté líniami inej triedy prvkov. Chyby tvoria línie - hranice polygónov, ktoré nie sú pokryté líniami z inej triedy prvkov. Toto pravidlo použijeme ak majú hranice polygónov byť zdielané  s ďalšou líniovou triedou, napr. všetky hranice parciel musia byť pokryté líniami, ale všetky línie nemusia ležať na hranici parciel.

boundary must be covered by

Must be covered by - Musí byť pokrytý polygónom

Každý polygón v jednej triede prvkov musí byť vnútri jedného polygónu alebo v druhej triede prvkov. K chybe dochádza ak polygóny prvej triedy nie sú pokryté jedným polygónom 2 triedy prvkov. Toto pravidlo použijeme, ak chceme, aby polygóny jednej triedy prvkov boli vnútri polygónu druhej triedy - napr. kraje musia ležať vnútri štátov.

must be covered by

Must cover each other - Musia byť vzájomne prekryté

Všetky polygóny z 1 a 2 triedy prvkov sa musia vzájomne prekrývať. Jedna trieda je pokrytá druhou a naopak. Chyby tvoria časti polygónov, ktoré nie sú pokryté jedným alebo viacerými polygónmi z inej triedy. Toto pravidlo použijeme, ak potrebujeme aby polygóny z viacerých tried pokrývali rovnakú oblasť, napr. polygón vegetácie a polygón pôd pokrývájú rovnaké územie.

must cover each other

Must not overlap with - Nesmie presahovať vzťah dvoch tried

Polygóny z prvej triedy prvkov nesmú presahovať do polygónov druhej triedy prvkov. Polygónové chyby sú vytvorené na miestach kde polygóny z dvoch tried prvkov presahujú. Použijeme toto pravidlo, ak chceme, aby polygóny  z jednej triedy prvkov nepresahovali na polygóny z inej triedy prvkov, napr. vodné plochy a parcely z dvoch tried prvkov sa nemôžu presahovať .

must not overlap with

www.esri.com

Pridať komentár k článku