Topologické pravidlá v geodatabáze ArcGis - línie

Must not have dangles - Nemôže mať voľné konce

Koniec každej línie jednej triedy prvkov sa musí dotýkať buď inej línie, alebo samej seba. Chyby tvoria koncové body línií, ktoré sa nedotýkajú žiadnej ďalšej línie, alebo samej seba. Použitie pravidla je vhodné, ak chceme, aby všetky línie boli vzájomne prepojené. Pravidlo sa používa pri tvorbe cestnej siete s výnimkou slepých ciest.

must not have dangles

Must not overlap - Nemôže sa prekrývať

Línie sa nemôžu prekrývať so žiadnou zo svojich častí. Línie sa môžu krížiť, dotýkať koncovým bodom, alebo prekrývať samé seba. Líniové chyby vznikajú v miestach, kde sa línie prekrývajú. Toto pravidlo použijeme, ak línie nemôžu mať rovnaký priebeh s ostatnými líniami, napr. línie úsekov diaľnic sa môžu pretínať, dotýkať, ale nie vzájomne prekrývať.

must not overlap

Must not intersect - Nemôžu sa prekrývať, ani pretínať

Všetky línie jednej triedy prvkov sa nemôžu prekrývať ani pretínať. Chyby vznikajú v miestach, kde sa línie prekrývajú, alebo pretínajú. Pravidlo sa používa napr. pri líniách vodných tokov, kde sa toky nemôžu prekrývať ani pretínať. Koncové body sa môžu dotýkať iných segmentov.

must not intersect

Must not intersect or touch interior - Nemôže sa prerkývať, pretínať ani dotýkať (mimo koncov)

Všetky línie sa môžu dotýkať iba svojimi koncami, nemôžu sa ani pretínať, ani prekrývať. Chyby tvoria línie, ktoré sa prekrývajú alebo pretínajú mimo svojich koncov. Pravidlo použijeme napr. pri budovaní hraníc parciel, kde hranice sa nedotýkajú, ani neprekrývajú, sú spojené len svojimi koncovými bodmi.

must not intersect ot touch interior

Must not overlap with - Nemôžu sa prerývať

Všetky línie v jednej triede prvkov nemôžu prekrývať žiadnu časť línie z druhej triedy. Líniové chyby sú vytvorené v miestach, kde sa línie z dvoch tried prekrývajú. Pravidlo je vhodné požiť napr. pri cestách a riekach, kde sa môžu pretínať, približovať, ale nie prekrývať.

must not overlap with

Endpoint must be covered by - Koncové body musia byť pokryté

Konce línií z jednej triedy prvkov musia byť pokryté bodmi z inej triedy prvkov. Bodové chyby sú vytvorené na koncoch línií, ktoré nie sú prekryté bodmi. Pravidlo použijeme, ak chceme mať konce línií pokryté bodmi, napr. v koncových bodoch línie prípojky elektrického vedenia musí byť transformátor, alebo elektromer.

endpoint must be covered by

Must not have pseudonodes - Nemôže mať pseudonódy

Žiadna línia v rámci jednej triedy prvkov nemôže byť vo svojom koncovom bode spojená práve s jednou inou líniou. Línie sa musia svojim koncovým bodom dotýkať. Bodové chyby vznikajú na miestach, kde je línia spojená s ďalšou líniou. Toto pravidlo použijeme, ak chceme odstrániť dáta obsahujúce nevhodne rozdelené reťazce, napr. pre hydrologickú analýzu musia mať segmenty riečnej siete nódy v koncových bodoch, alebo uzloch.

must not have pseudonodes

Must not self overlap - Nemôžu prekrývať samé seba

Línie sa v rámci jednej triedy prvkov nemôžu prekrývať. Môžu sa dotýkať, pretínať s líniami inej triedy. Líniové chyby vznikajú v miestach, kde sa línie rovnakej triedy prekrývajú. Toto pravidlo využijeme u línií, kde ich segmenty by sa nemali nikdy prekrývať s líniami tej istej triedy, napr. pri dopravných analýzach a pod.

must not self overlap

Must not self intersect - Nemôžu pretínať samé seba

Línie v rámci jednej triedy prvkov nemôžu pretínať samé seba. Môžu sa dotýkať samé seba, iných líníí a prekrývať s inými líniami. Chyby vznikajú v miestach, kde línie prekrývajú samé seba a bodové chyby tam, kde línie pretínajú samé seba. Toto pravidlo je vhodné požiť tam, kde chceme, aby sa línie dotýkali len svojimi koncami bez toho, aby sa pretínali alebo prekrývali.

must not self intersect

Must be single part - Musí mať jedinú časť

Línie v rámci jednej triedy prvkov musia byť tvorené iba jednou časťou. Chyby sú tvorené viacnásobnými líniami v miestach, kde línie majú viac, ako jednu časť. Použijeme toto pravidlo ak chceme, aby každá línia bola zložená iba z jednej rady navzájom prepojených segmentov, napr. diaľničný systém je vytvorený z jednotlivých prvkov, pričom žiadny z nich nemá viac, ako jednu časť.

must be single part

Must be covered by feature class of - Musí byť pokrytý triedou prvkov

Línie jednej triedy prvkov musia byť pokryté líniami inej triedy prvkov. Chyby vznikajú na miestach, kde línie jednej triedy prvkov nie sú pokryté líniami inej triedy prvkov. Pravidlo je vhodné požiť tam, kde máme viac skupín línií, ktoré majú rovnaký priebeh, napr. pri vyznačovaní turistických chodníkov, ktoré musia viesť po existujúcich líniách ciest.

must be covered by feature class of

Must be covered by boundary of - Musí ležať na hranici polygónov

Línie jednej triedy prvkov musia byť pokryté hranicou polygónov inej triedy prvkov. Chyby tvoria línie, ktoré nie sú pokryté hranicou polygónov z druhej triedy. Pravidlo je vhodné použiť, ak majú byť línie totožné s hranicou polygónov.

must be covered by boundary of

Pridať komentár k článku