Terénny výskum - Veľký Richňavský tajch

Terénny výskum: Zameranie aktuálnej hĺbky Veľkej Richňavskej vodnej nádrže - podklad k pripravovanej dizertačnej práci.

Dátum: 10. 7. 2013

Lokalita: Veľký Richňavský tajch, Štiavnické Bane

Pomocou sonaru pripevneného na člne spolu so zariadením GPS bola na Veľkom Richňavskom tajchu získaná sada bodov, pričom každý bod má údaj o presnej priestorovej polohe a zároveň obsahuje údaj o hĺbke dna, resp. výške vodnej hladiny na danom mieste. Hĺbka v jednotlivých miestach bola prepočítaná na absolútne nadmorské výšky na zodpovedajúcej polohe dna na základe známej výšky vodnej hladiny v čase merania - 725,88 m n. m. Od tejto hodnoty sa vychádzalo pri prepočte hĺbky pri jednotlivých bodov na absolútne výšky dna. Časť sady bodov dokumentuje aktuálne topografické údaje hrádzového telesa a zátopovú čiaru. Zameranie prebehlo v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou - Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva - Katedrou krajinného inžinierstva. Poďakovanie za výpomoc v teréne patrí Ing. Jakubovi Fuskovi, PhD. Priložený *xls súbor obsahuje nasledovné stĺpce: id bodu, GPS súradnice (X, Y), relatívnu hĺbku v metroch, absolútnu nadmorskú výšku dna v m n. m. prepočítanú podľa nadmorskej výšky hladiny nádrže v čase merania, teda 725,88 m n. m., nadmorskú výšku udávanú zariadením GPS, prípadne poznámku - Annotation a čas - Time. Sadu bodov tvorí spolu 4803 bodov.

excel

Zameranie aktuálnej hĺbky Veľkej Richňavskej vodnej nádrže

Fotogaléria:

Surfer 8 software

Pridať komentár k článku