Terénny výskum - Veľký Kolpašský tajch

Terénny výskum: Zameranie aktuálnej hĺbky Veľkej Kolpašskej vodnej nádrže - podklad k pripravovanej dizertačnej práci.

Dátum: 23 - 24. 5. 2012

Lokalita: Veľký Kolpašský tajch, Banský Studenec

Pomocou sonaru pripevneného na člne spolu so zariadením GPS boli na Veľkom Kolpašskom tajchu získané skupiny bodov, pričom každý bod má údaj o presnej polohe a zároveň obsahuje údaj o hĺbke dna, resp. výške vodnej hladiny na danom mieste. Hĺbka v jednotlivých miestach bola prepočítaná na absolútne nadmorské výšky na základe známej výšky vodnej hladiny v čase merania - 598,10 m n.m. Tento údaj bol poskytnutý pracovníkom SVP š.p. Od tejto hodnoty sa vychádzalo pri prepočte hĺbky pri jednotlivých bodov na absolútne výšky dna. Poďakovanie za výpomoc v teréne patrí RNDr. Karolovi Weisovi, PhD. Nasledujúci xls súbor obsahuje nasledovné stĺpce: id bodu, GPS súradnice (X, Y), relatívnu hĺbku v metroch, absolútnu nadmorskú výšku v m prepočítanú podľa nadmorskej výšky hladiny jazera v čase merania, teda 598,10 m n.m.

excel

Fotogaléria:

Znázornenie siete bodov

Znázornenie siete bodov

Ortofotosnímky (2006): Eurosence s.r.o, poskytnuté FPV, UMB, Banská Bystrica

Arcgis software, Esri (http://www.esri.com)

Pridať komentár k článku