Terénny výskum - tajch Evička

Terénny výskum: Zameranie aktuálnej hĺbky vodnej nádrže Evička - podklad k pripravovanej dizertačnej práci.

Dátum: 15. 10. 2011

Lokalita: Tajch Evička, Štiavnické Bane

Pomocou sonaru pripevneného na člne spolu so zariadením GPS boli na tajchu Evička získané sady bodov, pričom každý bod má údaj o presnej polohe a zároveň obsahuje údaj o hĺbke dna, resp. výške vodnej hladiny na danom mieste. Hĺbka v jednotlivých miestach bola prepočítaná na absolútne nadmorské výšky na základe známej výšky kóty prelivovej hrany bezpečnostného priepadu - 664,91 m.n.m. Tento údaj bol poskytnutý pracovníkom SVP š.p. V čase merania v teréne bola absolútna výška hladiny nádrže 664,41 m.n.m. Od tejto hodnoty sa vychádzalo pri prepočte hĺbky pri jednotlivých bodov na absolútne výšky dna. Poďakovanie za výpomoc v teréne patrí Ing. Slavomírovi Rellovi. Nasledujúci xls súbor obsahuje nasledovné stĺpce: id bodu, súradnica x v systéme SJTSK, súradnica y v systéme SJTSK, GPS súradnice, relatívnu hĺbku v metroch, absolútnu nadmorskú výšku v m prepočítanú podľa nadmorskej výšky prelivovej hrany, teda 664,91 m n. m. a nadmorskej výšky hladiny jazera v čase merania.

excel

Fotogaléria:

ArcGis software

Pridať komentár k článku