Terénny výskum - tajch Bakomi

Terénny výskum: Zameranie aktuálnej hĺbky vodnej nádrže Bakomi - podklad k pripravovanej dizertačnej práci.

Dátum: 19. 10. 2011

Lokalita: Tajch Bakomi, Štiavnické Bane

Pomocou sonaru pripevneného na člne spolu so zariadením GPS boli na tajchu Bakomi získané sady bodov, pričom každý bod má údaj o presnej polohe a zároveň obsahuje údaj o hĺbke dna, resp. výške vodnej hladiny na danom mieste. Hĺbka v jednotlivých miestach bola prepočítaná na absolútne nadmorské výšky na základe známej výšky kóty prelivovej hrany bezpečnostného priepadu – 711 m.n.m. Tento údaj bol poskytnutý pracovníkom SVP š.p. V čase merania v teréne bola absolútna výška hladiny nádrže daná poklesom hladiny voči kóte prepadového jarku, resp. voči jeho prelivovej hrane teda 709,5 m n. m. Od tejto hodnoty sa vychádzalo pri prepočte hĺbky pri jednotlivých bodov na absolútne výšky dna. Poďakovanie za výpomoc v teréne patrí Mgr. Rastislavovi Čechovi. Nasledujúci xls súbor obsahuje nasledovné stĺpce: id bodu, súradnica x v systéme SJTSK, súradnica y v systéme SJTSK, GPS súradnice, relatívnu hĺbku v metroch, absolútnu nadmorskú výšku v m.

excel

Fotogaléria:

ArcGis software

Pridať komentár k článku