Terénny výskum - Beliansky tajch

Terénny výskum: Zameranie aktuálnej hĺbky vodnej nádrže Beliansky tajch - podklad k pripravovanej dizertačnej práci.

Dátum: 14. 10. 2011

Lokalita: Beliansky Tajch, nad obcou Banská Belá

Pomocou sonaru pripevneného na člne spolu so zariadením GPS boli na tajchu Beliansky získané sady bodov, pričom každý bod má údaj o presnej polohe a zároveň obsahuje údaj o hĺbke dna, resp. výške vodnej hladiny na danom mieste. Hĺbka v jednotlivých miestach bola prepočítaná na absolútne nadmorské výšky na základe známej výšky kóty prelivovej hrany bezpečnostného priepadu. Tento údaj bol poskytnutý pracovníkom SVP š.p. V čase merania v teréne bola absolútna výška hladiny nádrže 556,6 m n. m. Od tejto hodnoty sa vychádzalo pri prepočte hĺbky pri jednotlivých bodov na absolútne výšky dna. Špeciálne poďakovanie za pomoc v teréne, rady a venovanie svojho času patrí RNDr. Karolovi Weisovi, PhD. Nasledujúci xls súbor obsahuje stĺpce: id bodu, súradnica x v systéme SJTSK, súradnica y v systéme SJTSK, GPS súradnice, relatívnu hĺbku v metroch, absolútnu nadmorskú výšku v m prepočítanú podľa nadmorskej výšky prelivovej hrany.

excel

Fotogaléria:

ArcGis software

Pridať komentár k článku