Tajšík pri Štefan šachte na Štefultove

Pozostatky tejto vodnej nádrže sú v teréne ľahko identifikovateľné aj v súčasnosti. Pekne vidieť teleso a korunu hrádze, po ktorej prechádza miestna asfaltová komunikácia. Z jednej strany ju lemujú nasadené orgovány. Že ide o násyp bolo vidieť aj vo výkopovej ryhe pri výstavbe vodovodu v rokoch 2007 a 2008. Vodná nádrž patrila medzi menšie nádrže. Jej reliéf je jasne čitateľný, no pôvodná nádrž teoreticky mohla vyzerať trochu inak. Predpokladané rozmery sú: teleso hrádze cca 30 metrov, dĺžka cca 80 metrov, maximálna hĺbka do 4-5 metrov.

Po ľavej strane (z pohľadu hrádze smerom na nádrž) boli osadené betónové skruže na odvedenie vody z doliny, ktorá sa hromadila v tejto nádrži. Po ľavej strane sa nachádzala aj veľká halda zo Štefan šachty, takže časť nádrže mohla byť zasypaná suťou.

Po pravej strane nádrže tiež je vybudované betónové potrubie, ktoré je zakončené betónovou nádržou, ktorá v minulosti slúžila ako zdroj vody v prípade požiarov. V niektorých zdrojoch sa táto nádrž nesprávne označuje ako Kornberský tajch.

Tajšík pri Štefan šachte na Štefultove

Nádrž mala slúžiť pre potreby stupy č. 5, ktorá sa nachádzala v záhrade pána Povinského C881/1. Pozostatkom pravdepodobne stupy by mal byť kamenný múr v tejto záhrade. Ako uvádza p. Juraj Foltán:

Pozostatkom je aj šlích zo stupy v tejto oblasti. Len ako zaujímavosť uvediem, že keď nebohý pán Májovský začal kopať základy pod svoj dom, vykopával samý šlích a preto sa rozhodol postaviť svoj dom vyššie v záhrade.

Voda do nádrže tiekla priamo z doliny, ktorá začína pod Maximilián šachtou (v doline pod Max šachtou v blízkosti odvalu zo šachty) sa nachádza ústie štôlne, z ktorej vyteká voda počas celého roka a pri nej je osadená železná nádrž.

Ako dieťa si pamätám, že pri štôlni boli ešte aj koľajnice a malé banské vozíky - hunty) a z dedičnej štôlne Matej a z mnohých malých prameňov napr. z Ferencforáša. Môj krsný otec Peter Foltán sa na ňu takto spomína: To bola studnička, kde bola taká studená vodička cestou keď sme chodievali na Klinger, tak sme sa tam vždy zastavili, to bola naj skratka ku Klingeru. No a keď sa robil obchvat okolo Banskej Štiavnici tak ju zasypali, ale nechali tam vývod, rúru.

Táto dolina je bohatá na vodu, počas jarných mesiacov ňou táto voda doslovne hučí a vytvára malý jarček. V nádrží aj dnes počas jarných mesiacov vidieť, ako sa zbiera voda pri korune hrádze. Vody je však menej, nakoľko sa zachytáva pre potreby záhradkárskej kolónie, ktorá vyrástla v severnej časti tejto doliny a pre potreby občanov boli vybudované záchytné rezervoáre a vybudované podružné vodovody. K rezervoárom p. Foltán spomína:

Vybudovala sa hať v Matej štôlňa – zdroj vody pre Hornú vetvu. Urobil sa prepad vody a v doline pod záhradkárskou oblasťou sa vybudovala betónová nádrž, do ktorej sa zachytilo aj niekoľko prameňov (jeden neďaleko ostal ponechaný – pamätám sa, že tam žili mloky)

Do nádrže bola voda privádzaná pravdepodobne aj priamo zo Štefultovského potoka banským jarkom. Pozostatky tohto jarku, ktorý privádzal vodu do Štefan šachty, vidieť veľmi dobre aj dnes na mnohých miestach. Tento jarok je zachytený na viacerých banských mapách v archíve ŠÚBA. Odvedenie vody z nádrže - viditeľné stopy po pôvodnom odvedení vody z nádrže nie sú žiadne. Aby sa voda nekumulovala v nádrži a nevytvárala bezpečnostné riziko pre nižšie položené domy, bolo vybudované betónové potrubie na odvedenie vody poza hrádzu do Štefultovského potoka.

Ulica Štefana Škultétyho týmto dostala nový vzhľad aj trasovanie. Cesta už neprechádza pomedzi domy pána Hanusa a dom Berlanského, ale medzi domami pána Hanusa a pozemok pána Povinského. Z pôvodnej cesty je dnes chodníček. Pôvodne potrubie vyúsťovalo za hlavnou cestou z mesta na Iliju. Pri prestavbe rodinného domu (pána Hurtíka) na penzión (okolo roku 2010), nový majiteľ potiahol potrubie až do Štefultovského potoka.

Samotné odvedenie vody bolo vyriešené takto:

Ako dieťa sa pamätám, že v záhrade č. 897 (pod hrádzou v strede) na jednom mieste na jar vyvierala voda vo veľkom množstve, ktorá pretekala stredom záhrady. Častokrát táto voda vytápala záhradu pána Makovínyho, ktorý neskôr prekopal ryhu a zviedol vodu do potrubia (obrázok nižšie, línia zelenou farbou – potrubie na odvedenie vody, ružovou farbou - jarok, červenou farbou – nákres ako odtekala/odteká voda v jarných mesiacoch).

Tajšík pri Štefan šachte na Štefultove

Tajšík pri Štefan šachte na Štefultove

1. Matej štôlňa – objekt dedičnej štôlne zachovaný, budova tiež, druhý objekt v ruinách
2. Banské budovy (domy nebohého pána Potančoka a nebohého Peťka)
3. Dom pána Priputena (nebohého Miertuša)
4. Bývalý dom pani Mýttovej, nebohého pána Číža (Požiarnická v ruinách), dom nebohého pani Peťkovej (niekdajšia expozitúra)
5. Budovy Štefan šachty (dnes sa zachovala len časť skladov, ktoré boli prerobené na Hasičskú zbrojnicu a časť pravdepodobne administratívnej budovy, v ktorej sú dnes byty)
6. Kostol sv. Joachima a Anny, budova farského úradu
7. Stupa č. 5. Nachádzala sa v záhrade pána Povinského (pred ním vlastník p. Foltán). V záhrade sa nachádza aj socha sv. Jána Nepomuckého
8. Budovy (pravdepodobne cehovňa) k Ignác šachte. Zachovali sa pivničné priestory. Dnes je tu pohostinstvo Blarazini
9. Dom pána Lajčiaka
10. Albert /Adalbert šachta
11. Banská budova –dnes budova materskej školy
12. Budova stupy - dnes kultúrny dom
Čiara červenou farbou – štefultovský potok
Čiary hrubou modrou farbou – banské jarky

 

Uvítam akékoľvek doplňujúce údaje, informácie, mapy, fotky, či postrehy k tejto malej, zaniknutej nádržke na Štefultove.

 

Poloha tajchu

Fotogaléria: Tajšík pri Štefan šachte na Štefultove

Poznámky a komentáre p. Juraja Foltána

Štátny ústredný banský archív

Komentáre miestnych obyvateľov

Pridať komentár k článku