Surfer 8: Práca s gridom

Vyhladzovanie povrchu gridu

Po vygenerovaní základného gridu je vhodné použiť funkciu Grid / Spline Smooth. Táto funkcia vyhladzovania zvyšuje plynulosť a povrchový vzhľad gridu. V dialógovom okne ako prvé zvolíme grid, následne máme možnosť zvoliť metódu Insert Nodes, teda navýšenie počtu uzlov o počet, ktorý zadáme, alebo Recalc Grid, kde definujeme výstupné rozlíšenie gridu. Pri prvej možnosti Insert Nodes program automatický prepočítava výsledné rozlíšenie gridu podľa zadaných hodnôt – Final Grid Size. Nakoniec zvolíme miesto uloženia gridu a jeho pomenovanie v časti Output Grid File.

Výrez časti gridu, orezávanie modelu

Funkcia Blank slúži na vyrezanie časti gridu podľa vopred definovaného súboru s koncovkou BLN. Po kliknutí na Grid / Blank zvolíme v dialógovom okne grid, ktorý chceme orezať. Následne zvolíme súbor BLN, ktorým zvolený grid orežeme. Nakoniec v tretom dialógovom okne zvolíme miesto uloženia a názov orezaného gridu.

Súbor BLN:

Je to súbor, ktorého štruktúra vyzerá nasledovne:

5,1

-441476.109029, -1260141.38944

-441146.884386, -1260132.94787

-441123.971408, -1260469.40812

-441471.285357, -1260469.40812

-441476.109029, -1260141.38944

 

Prvý riadok v tomto prípade 5,1 znamená, že súbor obsahuje 5 uzlov - súradníc, ktoré predstavujú polygón. Ako vidíme prvý a posledný bod, resp. jeho súradnica je totožná. Číslo za počtom uzlov môže nadobúdať hodnoty 0 a 1. Hodnota 1 znamená, že z gridu sa vyreže definovaná časť a uloží sa celý zvyšný grid.

surfer blank

Použitie BLN súboru so štruktúrou:

5,1

-441476.109029, -1260141.38944

-441146.884386, -1260132.94787

-441123.971408, -1260469.40812

-441471.285357, -1260469.40812

-441476.109029, -1260141.38944

 

Hodnota 0 znamená, že z gridu sa vyreže len definovaná časť vnútri polygónu, ktorá sa zároveň uloží.

surfer blank

Použitie BLN súboru so štruktúrou:

5,0

-441476.109029, -1260141.38944

-441146.884386, -1260132.94787

-441123.971408, -1260469.40812

-441471.285357, -1260469.40812

-441476.109029, -1260141.38944

 

Zjednodušene povedané 1 = výrez len vnútri definovaného polygónu, zvyšný grid ostáva, 0 = výrez len vnútri polygónu, zvyšný grid je zmazaný.

Súbor BLN je možné vytvoriť viacerými spôsobmi. Môže to byť prevedenie shape, dxf alebo iného vektorového formátu na formát BLN. Vhodným nástrojom na konvertovanie je Didger.

Ďalšia možnosť je jeho vytvorenie Digitizérom. Klikneme na Map / Digitize, pričom je predtým potrebné mať importovaný a zobrazený vektorový podklad (prípadne je možné použiť funkciu Contour Map – spomenutú v jednom z minulých článkov.) Po zvolení funkcie Digitize sa zobrazí kurzor v podobe krížika, pričom jednotlivé kliknutia na mapu za započítajú ako súradnice do nového dialógového okna. Ak chceme dosiahnuť nakreslenie uzavretého polygónu, skopírujeme prvý riadok súradníc, teda prvý bod a vložíme ho aj na koniec zoznamu súradníc bodov. Nakoniec súbor uložíme kliknutím na File / Save As… Vytvorený súbor je možné ďalej editovať v bežnom textovom editore ako je Notepad.

 

digitize

 

Výpočet objemu gridu

Pre počítanie objemu slúži funkcia Grid / Volume…Po zvolení sa zobrazí dialógové okno, kde zvolíme grid, ktorého objem chceme počítať. Po potvrdení tlačidlom OK sa zobrazí report, alebo výstup o počítaní objemu, ktorý obsahuje aj výpočet objemu podľa: Trapezoidal Rule, Simpson’s Rule, and Simpson’s 3/8 Rule.

 

surfer report

Golden Software Surfer 8

Pridať komentár k článku