Registrácia obrázka

Ak chceme obrázok bez koordinačnej informácie umiestniť do koordinačného systému musíme ho registrovať. Ako prvé si založíme nový list v prostredí Geomedia. Následne vytvoríme novú Access databázu. Pre registráciu potrebujeme min. 3 body, ktoré môžeme získať napr. z ortofotmáp s koordinačným súborom, alebo z už zvektorizovaných údajov, ktoré sú registrované. Napr. si zobrazíme leteckú snímku obr. č. 1 funkciou Insert/Insert georeferenced image ktorá má koordinačný súbor a v priestore je správne umiestnená obr. č.2. V časti georeferenced mode použijeme World file. Do časti coordinate system file musíme načítať súbor, ktorý si musíme vytvoriť. Vytvoríme ho v Define Coordinate System File. Do tejto utility sa môžeme dostať cez: štart/ Všetky programy/ Geomedia Professional/ Utilities. Zvolíme Projection v okne General a Krovak v časti Projection Space. Následne tento súbor uložíme pomocou Save as a načítame do Coordinate system file. Ako posledné do časti Selected images zvolíme priečinok, kde sa napr. mapy s koordinačnými súbormi nachádzajú a obrázky, ktoré chceme zobraziť presunieme z Available files do Selected images. V spodnej časti menu je možnosť výberu databázy do ktorej sa obrázky uložia a možnosť zobrazenia v legende obr. č. 3. Po zobrazení registrovaného obrázka si zobrazíme obrázok, ktorý chceme registrovať pomocou Insert/ Interactive image kde do Image name zvolíme cestu k obrázku a zadefinujeme databázu a feature. ktorý bude reprezentovať obrázok. Následne na to sa objaví krížik pomocou ktorého obrázok "natiahneme" do programu. Pre začatie registrácie musíme obrázok, ktorý chceme registrovať označiť (kliknúť naň) a zvoliť Tools/ Image registration/ New/ Add points. Postup je nasledovný. Označiť ako prvý bod na neregistrovanom obrázku a potom následne ten istý bod na registrovanom obrázku. Takto je potrebné vyznačiť aspoň 3 body. Ako body môžu slúžiť významné hranice, napr. cesty, budovy, jazerá, kóty alebo akékoľvek iné body, ktoré sú jasne identifikovateľné aj na neregistrovanom aj na registrovanom obrázku. Ak je potrebné, môžeme si ich pred registráciou vyznačiť na oboch obrázkoch výraznou značkou. Po vyznačení aspoň 3 bodov 2x klikom mimo obrázkov ukončíme definovanie bodov a stlačíme "register". Neregistrovaný obrázok v programe je na obr. č. 4 a po registrácii na obr. č. 5.

registracia
Obrázok č. 1

registracia
Obrázok č. 2

registracia
Obrázok č. 3

registracia
Obrázok č. 4

registracia
Obrázok č. 5

Pridať komentár k článku