Priestorové (GIS) údaje – kde ich nájsť?

Priestorové dáta sú dnes rozšírené takmer v každej oblasti ľudského pôsobenia a mnohé aktivity sa bez nich vôbec nezaobídu. Zdieľanie priestorových údajov zmysle smernice INSPIRE, ktorá je produktom iniciatívy Európskej komisie a členských štátov Európskej únie by malo byť otvorené, postavené na istých štandardoch a všeobecne prístupné. Rovnomenná smernica Európskej komisie a Rady (2007/2/ES) vstúpila do platnosti 14.3.2007 s cieľom vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie Európskej infraštruktúry priestorových informácií. Jedným z hlavných bodov je stanovenie pravidiel, že priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie. Nižšie popíšem hlavné zdroje priestorových údajov, ku ktorým takýto prístup existuje a niekoľko ďalších užitočných projektov na internete.

Hlavné registre a metakatalógy, kde je možné nájsť priestorové a iné podobné údaje sú:

Register priestorových informácií

https://rpi.gov.sk/client/map/#inspire

Register na data.gov.sk

https://data.gov.sk/organization

Register priestorových informácií

Portál RPI - hlavné okno


 

Dostupné GIS vrstvy, priestorové údaje a mapové aplikácie je možné nájsť aj u jednotlivých organizácií a inštitúcií:

Železnice Slovenskej republiky – ŽSR

https://www.zsr.sk/sluzby-verejnosti/ine-sluzby/inspire
Železničná mapy a mapa železničných tratí a stavieb.

Výskumný ústav vodného hospodárstva – VÚVH

http://www.vuvh.sk/Default.aspx?lid=15
Obsahuje minimálne nasledovné údaje: Správne územia povodí (Rámcová smernica o vode), Územné jednotky povodia (Rámcová smernica o vode), Lokalizácia vodných útvarov (jazerá), Rieky (Rámcová smernica o vode), Lokalizácia vodných útvarov podzemných vôd, Lokalizácia riečnej siete, Monitorovacie stanice vodných útvarov, Lokalizácia aglomerácií, Lokalizácia komunálnych čistiarní odpadových vôd, Lokalizácia bodov vypúšťania komunálnych odpadových vôd do vodných útvarov, Citlivé oblasti, menej citlivé oblasti a zberné vody, Monitorovacie stanice podľa smernice 91/676/EEC, Zraniteľné oblasti podľa smernice 91/676/EEC

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - MPRV

https://gsaa.mpsr.sk
Aplikácia zobrazí aktuálny LPIS a všetky žiadosti o podporu (Geopriestorová žiadosť o podporu), ktoré boli oficiálne podané.

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky - ÚGKK SR

https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wms/wms-zbgis.html
ZB GIS - početný zoznam priestorových údajov, ktoré je možné prostredníctvom WMS služieb pripojiť do GIS prostredia Obsahuje minimálne nasledovné údaje: Neidentifikovateľné objekty, Plocha letiska, Plochy okolo líniových objektov, Strelnica, Úžitková zeleň, Les, Trávnatý a krovinatý porast; Lúka; Vinica; Chmeľnica; Opevnenie, hradba, obranný val; Ovocný sad, záhrada; Orná pôda; Násyp, ochranná hrádza; Zárez; Neúrodná pôda; Plocha bez typického využitia; Tieňovaný reliéf; Vrstevnica; Plocha vodného toku; Nádrž plavebnej komory; Vodná plocha; Močiar, slanisko; Ostatné objekty; Hrádza, hať, stavidlo; Koruna hrádze; Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov; Skládka materiálu; Obilné silo, sýpka; Zakryté skladisko; Stena lomu; Sedimentačná nádrž; Parkovisko; Amfiteáter; Tribúna; Tenisový kurt; Ihrisko; Bazén, požiarna nádrž; Vodojem; Sídla (plocha); Plot; Zrub, chatrč, búda; Budova; Most; Ostatné objekty; Neidentifikovateľné objekty; Živý plot, stromoradie; Násyp, ochranná hrádza; Zárez; Vodný tok; Plavebná brána; Hrádza, hať, stavidlo; Koruna hrádze; Dostihová a iné dráhy; Opevnenie, hradba, obranný val; Lesná, poľná cesta; Ulica, Miestna komunikácia, Privádzač; Železnica - Vlečka; vedľajšia trať; Železnica - Hlavná trať, linka; Cesta 1, 2 a 3 triedy; Diaľnica, Rýchlostná cesta; Lanovka, vlek; Chodník pre peších; Elektrické vedenie; Elektrické vedenie; Ostatné objekty; Neidentifikovateľné objekty; Strom; Vodopád; Fontána; Brod; Prameň; Železničné priecestie; Brána, závora; Vodojem; Veža; Studňa; Transformátor; Stĺp lanovky; Stĺp, stožiar elektrického vedenia; Priepust; Pomník; Jaskyňa; Komín; Božie muky, kríž; Výšková kóta; Atrakcia v zábavnom parku, aquaparku; ŠNS; ŠPS; Obec; Okres; Kraj; Slovenská republika; Geografické názvy; Digitálny model reliéfu (DMR3.5); Ortofotomozaika...

https://www.geoportal.sk/sk/sluzby/mapove-sluzby/wms/wms-ostatne.html
Prehľady kladov mapových listov SR, Základné mapy SR (ZMSR) v rastrovej forme, Topografické mapy (RETM) v rastrovej forme, Administratívna mapa SR (AMSR) v rastrovej forme, Historická mapa III. Vojenského mapovania v rastrovej forme.

https://www.geoportal.sk/sk/udaje/ortofotomozaika
Ortofotomapy Slovenska - technické parametre: Rozlíšenie: 25 cm/pixel, Formát: TIFF + TFW, Počet kanálov: 3 (RGB, 8-bit), Súradnicový systém: S-JTSK(JTSK) - kód EPSG:5514.

https://www.geoportal.sk/sk/zbgis_smd/na-stiahnutie
Ďalšie datasety voľné k stiahnutiu.

Geoportál

Geoportál - hlavné okno s WMS službami

Topografický ústav plukovníka Jána Lipského

Ústav priamo neposkytuje on-line mapové služby, alebo WMS. Napriek tomu ho v tomto zozname uvádzam, nakoľko v archíve sa nachádza viacero mapových podkladov, vrátane leteckých meračských snímok z rôzneho obdobia.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra – ŠGÚDŠ

http://apl.geology.sk/geofond/sbd
Staré banské diela a banské diela.

http://apl.geology.sk/geofond/sbd
Staré banské diela a banské diela.

http://apl.geology.sk/skladky
Lokalizácia skládok.

http://apl.geology.sk/geofond/loziska2
Lokalizácia ložísk výskytu nerastných surovín.

http://apl.geology.sk/mapportal
Všetky ďalšie mapové zostavy.

https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/geologicke-mapy
Obsahuje minimálne nasledovné údaje: Geologická mapa SR M 1:50 000; Prehľadné geologické mapy; Tematické mapy; Hydrogeologické mapy; Hydrogeochemické mapy; GIB-GES (Komplexná geologická informačná báza pre potreby ochrany prírody a manažmentu krajiny); Geologické ukladanie oxidu uhličitého; Geologické členenie Európy; Geologická mapa Spišsko-gemerského rudohoria v mierke 1 : 50 000; Aktualizácia geologickej stavby problémových území SR - M 1:50 000.

https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapovy-portal/geofyzikalne-mapy
Obsahuje minimálne nasledovné údaje: Geofyzikálne mapy; Geoelektrika; Karotáž; Prehľadné mapy prírodnej rádioaktivity; Mapa rádioaktivity cézia; Gravimetrická mapa SR; Magnetická mapa SR; Seizmika; Komplexné GF merania.

https://www.geology.sk/geoinfoportal/mapove-sluzby-2/wms-sluzby
Obsahuje minimálne nasledovné údaje: Geologické mapy, Geofyzikálne mapy, Náučná geológia, Registre geofondu, Atlasy (Geochemický atlas Slovenska, Atlas geotermálnej energie, Atlas ťažkých minerálov, Atlas máp stability svahov Slovenskej republiky...).

https://gis.geology.sk/ArcGIS/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov

Geologické mapy

Geologické mapy

Slovenský hydrometeorologický ústav - SHMÚ

http://klimat.shmu.sk/kas
Klimatický Atlas.

Klimatický Atlas

Klimatický Atlas

Národné lesnícke centrum – NLC

http://lvu.nlcsk.org/uvod
Mapový server Národného lesníckeho centra.

http://lvu.nlcsk.org/polovgis
Poľovnícky geografický informačný systém: Poľovný hospodár, Plocha poľ. revírov, Poľovnícke organizácie.

http://gis.nlcsk.org/lgis
Lesnícky geografický informačný systém - JPRL, LHC, zdroje reprodukčného materiálu (uznaný porast, semenný porast, génová základňa, výberové stromy), porastová mapa.

http://www.forestportal.sk/sites/ulzi/gis/public/Stranky/web.aspx
Prehľady údajov (WMS Lidar, WMS ortofotomapy).

http://gis.nlcsk.org/arcgis/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

Lesnícky geografický informačný systém

Lesnícky geografický informačný systém

Slovenská agentúra životného prostredia - SAŽP

https://www.enviroportal.sk/informacny-system-zp/informacne-systemy-1
Zoznam viacerých informačných systémov pod hlavičkou Enviroportal.sk.

https://geo.enviroportal.sk/atlassr
Atlas krajiny Slovenskej Republiky on-line.

https://geo.enviroportal.sk/uev
Územia európskeho významu.

http://uzemia.enviroportal.sk
Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR.

http://envirozataze.enviroportal.sk/Mapa
Mapa environmentálnych záťaži Slovenska, možnosť pripojenia ďalších vrstiev (chránené stromy, chránené územia, monitoring...).

http://geoportal.gov.sk/sk/cat-client
Galéria viacerých máp (výstupy historického vojenského mapovania (I. – IV.), historické mapovanie TM25 1952-57, TM10 1957-71 a TM5 1955-61).

http://datovysklad.sazp.sk
Dátový sklad Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) poskytuje verejnosti (neúplný) zoznam základných metainformácií o existujúcich priestorových datasetoch vytvorených pre rezort životného prostredia.

http://copernicus.sazp.sk
Vrstvy krajinnej pokrývky – Corine Land Cover pre roky 1990 až 2018 a vrstiev zmien, vrátane mapovej vizualizácie a SHP voľne k stiahnutiu.

http://old.sazp.sk/slovak/struktura/ceev/DPZ/pramene/pramene.html
Staršia, ale stále pomerne významná aplikácia – mapovanie prameňov minerálnych a termálnych vôd na Slovensku.

https://nipi.sazp.sk/ArcGIS/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

https://arc.sazp.sk/ArcGIS/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

Dátový sklad Slovenskej agentúry životného prostredia

Dátový sklad Slovenskej agentúry životného prostredia

Dátový sklad Slovenskej agentúry životného prostredia

Geoportál Slovenskej agentúry životného prostredia

Štátna ochrana prírody – ŠOP SR

http://webgis.biomonitoring.sk
Mapový portál KIMS (Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR).

Mapový portál KIMS (Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR

Mapový portál KIMS (Komplexný informačný a monitorovací systém ŠOP SR

Technická univerzita vo Zvolene – TUZVO

https://mapy.tuzvo.sk/HOFM
Historická ortofotomapa Slovenska.

Historická ortofotomapa Slovenska

Historická ortofotomapa Slovenska

Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy - VÚPOP

http://www.podnemapy.sk/portal/prave_menu/wms/wms.aspx
Obsahuje minimálne nasledovné údaje: Register pôdy – LPIS, Bonitované pôdno-ekol. jednotky – BPEJ, Dusičnanová smernica, Aplikácia kalov a sedimentov, Chránené poľnohospodárske pôdy, Hrúbka humusového horizontu, Produkčný potenciál poľn. pôd, Typ.-prod. kategórie poľn. pôd, Hodnota pozemkov pre poz. úpravy, Potenciálna produkcia fytomasy, Bilancia organickej hmoty v orných pôdach, Expertný systém pre udržateľné manažovanie a ochranu pôdnych zdrojov, Fyzikálna degradácia pôdy (Vodná erózia pôdy, Veterná erózia pôdy, Erózny účinok zrážok – R-faktor,Náchylnosť pôdy na kompakciu, Konsolidácia erózne ohrozeného územia), Maximálna prípustná hodnota faktoru ochranného vplyvu vegetácie), Multifunkčné využívanie poľn. pôdy, Inaktivácia a transport kontaminantov, Zaťaženie krajiny hosp. zvieratami, Agroenvironmentálne kompenzácie, Produkcia bioenergie kultúrneho dielu (KD), Rentabilnosť KD pre pestovanie plodín, Vhodnosť pre pestovanie biopalív, Pôdy pre pestovanie rýchlorast. drevín, Potreba hnojenia fosforom a draslíkom, Odhad objemovej hmotnosti pôdy, Analýza aktuálnej poľnohosp. sezóny...

https://portal.vupop.sk/arcgis/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

http://sscri.vupop.sk/ArcGIS/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

Informačný systém Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy

Informačný systém Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy

Slovenský vodohospodársky podnik – SVP

https://mpt.svp.sk/svp_vmapportal
Povodňové ohrozenie, povodňové riziko.

https://mpt.svp.sk/server/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

https://mpompr.svp.sk
Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska (podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík).

SVP mapový portál

SVP mapový portál

Vodohospodárska výstavba Bratislava – VVB

http://gis.vvb.sk
Zoznam vodných stavieb.

https://gis.vvb.sk/arcgis/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

Slovenská správa ciest – SSC

https://www.cdb.sk/sk/INSPIRE.alej
Cestná sieť SR.

Európska environmentálna agentúra – EEA

Veľa užitočných datasetov poskytuje aj Európska environmentálna agentúra. Tieto datasety sú pre celé územie Európskej Únie a teda umožňujú aj medzinárodné využitie.

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps
Európske dáta z oblasti ochrany životného prostredia.

https://land.copernicus.eu
Urban Atlas, NATURA 2000, Corine Land Cover.

https://atmosphere.copernicus.eu
Dáta o ovzduší a atmosférických podmienkach.

http://copernicus.discomap.eea.europa.eu/ArcGIS/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov.

Data and maps - European Environment Agency

Data and maps - European Environment Agency

Copernicus Land Monitoring Service

Copernicus Land Monitoring Service

https://mapire.eu
Historické a iné mapy Slovenska a Európy

Historické a iné mapy Slovenska a Európy

https://mapire.eu

A na záver pridám niekoľko ďalších zdrojov GIS vrstiev a datasetov, ktoré sa oplatí mať uložené v záložkách.

http://services.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services
Esri ArcGIS mapové kolekcie.

http://www.naturalearthdata.com/downloads
Geografické a environmentálne priestorové dáta pre celý svet v menších mierkach.

https://download.geofabrik.de/
Dáta z OpenStreetMap ako budovy, cesty, železničné trate, využitie územia, vodné toky a plochy pre celý svet.

https://www.naturalearthdata.com/downloads
Viaceré priestorové údaje o povrchu, tieňovaný reliéf, batymetria oceánov...

https://hub.arcgis.com/search
Vyhľadávač užívateľských priestorových údajov na Esri.

https://www.opendem.info/link_dem.html
Voľne dostupné DEM z celého sveta.

http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamadai/MERIT_Hydro
Hydrografická mapa celého sveta, DEM a ďalšie.

http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/rest/services
GEOPORTÁL DMVS KRAJE VYSOČINA - Česká Republika

http://ags.cuzk.cz/arcgis/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov - Česká Republika

https://geoportal.npu.cz/arcgis/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov - Česká Republika

https://mpp.praha.eu/arcgis/rest/services
ArcGIS REST Services adresár s možnosťou pripojenia WMS služieb do GIS projektov - Česká Republika

https://services.cuzk.cz/shp/obec/epsg-5514/
Vybraná data RÚIAN poskytovaná po obcích ve formátu SHP

https://sk.mapy.cz
Viacero máp v galérii - Česká Republika

http://www.diva-gis.org/gdata
Administratívne členenie svetových krajín a ďalšie dáta

https://mapy.hiking.sk
Turistické mapy a informácie.

 

Taktiež mnohé priestorové údaje je možné nájsť pomocou Google a vyhľadaním napríklad spojenia ArcGIS Server REST, alebo arcgis/rest/services. Ide o štandardnú štruktúru ArcGIS servera pre publikovanie priestorových údajov a vytváranie WMS služieb.

Poznáte ďalšie zaujímavé zdroje priestorových údajov, alebo som nejaký vynechal? Napíšte mi, rád zoznam rozšírim.

Pridať komentár k článku

Martina: Skvelý prehľad všetkých dôležitých odkazov, ako študentka veľmi oceňujem a ďakujem!

Ján Žember: Ďakujem, už sa to nenaučím používať, ale aj to málo, čo som pochopil mi pomohlo. Obdivujem a trochu závidím,

Miroslav M: Naozaj pekná práca.

DANO: Dakujem :) prilezitostne sa ho pokusim opat aktualizovat a rozsirit. Pekny den

Aleš Létal: Skvělá práce a přehled služeb mapových serverů pro Slovensko i další státy. Něco takového jsem potřeboval. Ať se vede všechno jak má. S pozdravem Aleš Létal