Pridávanie tabuľkových údajov

Jednoduchým spôsobom ako dostať do ArcView údaje, je vpísať ich priamo do tabuľky atribútov patriacej k téme, ktorá vás zaujíma. Máme napríklad papierovú tabuľku s najnovšími obchodnými výsledkami pre každú kanadskú provinciu a chceme ich pridať k mape, aby sa mohli provincie zobraziť rozličnými farbami podľa dosiahnutých výsledkov predaja. Nasleduje popis, ako pridať k tabuľke atribútov témy nový stĺpec a zapísať do neho údaje, aby ste na ich základe mohli zobraziť provincie rozličnými farbami. Po naimportovaní a následnom zobrazení mapy klikom na Theme/Table sa zobrazí údajová tabuľka - obr. 1. Údaje v nej zatiaľ nie sú editovateľné. Editovať je možné až po kliknutí na Table/Start Editing (Táto voľba je vypnutá, ak nie je prístup pre zápis do zdroja priestorových údajov, z ktorého téma vychádza, v takom prípade je potrebne vybrať voľbu Skonvertovať na obrysový súbor (Convert to Shapefile), čím z témy vytvoríme zapisovateľný shape súbor, pridáte ho k pohľadu ako novú tému a začneme znova od prvého kroku). Pridávanie údajov prebieha pomocou Edit/Add Field... - obr. 2. Ak je ukončené vkladanie hodnôt, vyberieme z menu Tabuľka (Table) voľbu Ukončiť editovanie (Stop Editing). Objaví sa otázka, či chceme Uložiť vykonané zmeny. Vyberieme Áno (Yes). Teraz, keď sa k tabuľke atribútov témy pridali nové údaje, môžeme prvky témy symbolicky znázorniť na základe týchto hodnôt. Aktivujeme pohľad kliknutím naň a potom dvakrát klikneme na tému v obsahu pohľadu, čím zobrazíme Editor legendy (Legend Editor). V editore legendy môžeme špecifikovať spôsob zobrazenia témy. V zozname Typ legendy (Legend Type) vyberieme položku Odstupňovaná farba (Graduated Color). V zozname Klasifikačné pole (Classification Field) vyberieme názov stĺpca, ktorý ste práve pridali k tabuľke tejto témy. ArcView automaticky roztriedi (klasifikuje) prvky témy podľa hodnôt v tabuľke a vyberie farby pre všetky triedy. Ak cheme použiť inú farbu, môžeme si vybrať inú farebnú schému zo zoznamu Farebných stupníc (Color Ramps) alebo zmeniť hociktorú z farieb tak, že na ňu dvakrát kliknete, čím sa zobrazí Paleta farieb (Color Palette). Stlačením Uplatniť (Apply) a téma sa vykreslí s použitím tejto klasifikácie.

pridavanietabulkovychhodnot
Obrázok č. 1

pridavanietabulkovychhodnot
Obrázok č. 2

pridavanietabulkovychhodnot
Obrázok č. 3

Pridať komentár k článku