Prevod z Pohody do MRP

Počas mojej praxe som realizoval viacero systémov pre prevod účtovných údajov z Pohody do Omegy. Raz však prišla požiadavka na prevod údajov z Pohody do účtovného systému MRP. Keďže s týmto softvérom som nemal žiadne skúsenosti, išlo skôr o pilotný projekt. V úzkej spolupráci s účtovníkom, ktorý daný účtovný systém ovládal napokon vzniklo funkčné riešenie pre import faktúr z Pohody do MRP. Je nutné spomenúť, že MRP má dve varianty softvéru a to MRP-K/S a MRP vizuálny účtovný systém. Všetky ďalšie informácie o tomto ekonomickom systéme nájdete na: https://mrp.sk

Prevod z Pohody do MRP

Postup riešenia

MRP – vizuálny účtovný systém podporuje import aj vo formáte XML, ktorý má presne definovanú štruktúru. Jednotlivé údaje sú však čiastkovo rozdelené do viacerých súborov, pričom v každom z nich nájdeme jeden rovnaký identifikátor položky.

Prevod z Pohody do MRP

FAKPR.XML - faktúry
FAKPRPOL.XML – položky faktúr
FAKPRSPL.XML – splátky faktúr
FAKPRTOTAL.XML – tab. celkových súčtov
FAKPRUHR.XML – úhrady faktúr
FP_ADRES.XML - adresy
FP_ADRESBAN.XML – adresy – bankové účty

MRP – K/S podporuje taktiež import prostredníctvom XML. Avšak v tomto prípade stačí jeden súbor, ktorý obsahuje všetky údaje. V jednotlivých XML pre MRP je niekoľko dôležitých parametrov a to napríklad uvedené nižšie. Je teda potrebné XML súbor z Pohody napríklad v prostredí PHP parsovať, jednotlivé údaje prekonvertovať do formy čitateľnej softvérom MRP a dosadiť ich na miesta určené v šablóne a pri tom zadefinovať jednotlivé účtovné pravidlá.

TaxCode - Typ DPH, odpovedá číselníku Typy DPH. Napr. nedaňový doklad uskutočnený - 19, nedaňový doklad prijatý – 39 atď...

Items – údaje o položkách ekonomického dokladu. Ukážka je nižšie. Parametre sú na prvý pohľad zrejmé. Pre správne zaúčtovanie je dôležitý parameter TaxCode a následne jednotlivé ceny (UnitPrice, TaxPercent)

<Items>
<Item>
<Description>Právne služby</Description>
<RowType>1</RowType>
<TaxCode>39</TaxCode>
<Quantity>1.000000</Quantity>
<UnitPrice>350.000000</UnitPrice>
<TaxPercent>99.00</TaxPercent>
<TaxAmount>0.000000</TaxAmount>
<DiscountPercent>0.00</DiscountPercent>
<UnitDiscount>0.000000</UnitDiscount>
<StockCardNumber>0.00</StockCardNumber>
<CostCentre>0</CostCentre>
<ContractNumber>0</ContractNumber>
<RowSumType>1</RowSumType>
<TotalWeight>0.000000</TotalWeight>
</Item>
</Items>

Správna voľba TaxCode parametra záleží na charaktere údajov v exportnom XML Pohody. Ide o časť uvedenú nižšie:

<inv:classificationVAT>
<typ:id>14</typ:id>
<typ:ids>PN</typ:ids>
</inv:classificationVAT>
<inv:classificationKVDPH>
<typ:id>22</typ:id>
<typ:ids>KN</typ:ids>
</inv:classificationKVDPH>

Aplikácia na prevod údajov má potom charakter webovej aplikácie. V prehliadači sa načíta zadaním web adresy bez nutnosti inštalácie akýchkoľvek komponentov. Prostredníctvom formulára sa nahrá XML z Pohody a po stlačení tlačidla pre stiahnutie dôjde k stiahnutiu XML súboru pre MRP. Ten sa už priamo nahráva do účtovného systému.

Prevod z Pohody do MRP

Ukážka dizajnu konvertora. Ide o jednoduché rozhranie...

Prevod z Pohody do MRP

Ukážka zdrojového súboru konvertora a účtovné pravidlá

Kompletná dokumentácia k MRP importom sa nachádza na: https://faq.mrp.cz/faqcz/faqanswer.aspx?cislo=392

Záverom je potrebné dodať, že popísaný prevod ekonomických údajov bol realizovaný len na faktúry. Ak by ste chceli k danému prevodu ďalšie informácie, kontaktujte ma.

Pridať komentár k článku