Nepriamy výpočet objemu a plochy vodnej nádrže v prostredí ArcGis

Táto metóda je vhodná, ak potrebujete rýchlo odhadnúť objem nádrže, jazera, alebo priehrady pomocou nepriamej metódy, bez terénneho zamerania. Sú potrebné len dva vstupy, vrstevnice alebo TIN model daného územia a polygón nádrže.

vrstevnice

V tomto príklade ako vstup použijeme vrstevnice. Z nich je potrebné vygenerovať nepravidelnú trojuholníkovú sieť – TIN model. Nástroj na vytvorenie TIN modela – Create TIN nájdeme v ArcToolbox > 3D Analyst Tools> Data Management > Create TIN

create tin

Pokračujeme prevodom výrezu vrstevníc, ktoré predstavujú vodnú nádrž na polygón. Nástroj Feature To Polygon nájdeme v časti: ArcToolbox > Data Management Tools > Features

feature to polygon

Nižšie schéma prevodu na polygón.

feature to polygon

Teraz máme k dispozícii TIN model územia a polygón predstavujúci vodnú nádrž, ktorej okraje sú totožné s priebehom vrstevníc. Môžeme pristúpiť k výpočtu objemu a plochy. Spustíme nástroj Polygon Volume v časti ArcToolbox > 3D Analyst Tools > Triangulated Surface. Ako vstupný súbor Input Surface zvolíme vytvorený TIN. Input Feature Class reprezentuje polygón jazera. V časti Height zadáme parameter , teda výpočet bude braný od vodnej hladiny. Parameter Reference Plane ponecháme BELOW, teda výpočet vnútri plochy. Posledné dva polia Volume Field a Surface Area Field si pomenujeme podľa seba. Následne po kliknutí na OK sa v atribútovej tabuľke polygónu pridajú tieto dva stĺpce s vypočítaným objemom a plochou.

polygon volume

Presnosť výpočtu do veľkej miery závisí od rozlíšenia vstupných údajov. Samozrejme pre korektný výpočet je potrebné správne definovať jednotný súradnicový systém projektu a jednotlivých súborov.

atributova tabulka

http://en.acolita.com/calculate-the-volume-of-a-lake-in-arcgis.html

Pridať komentár k článku