Monografia

Počas doktorandského štúdia som sa často stretol s názorom, že ukončenie vedecko-výskumnej činnosti nie je dizertačná práca, ale vedecká monografia z výsledkov získaných počas pôsobenia na univerzite. S odstupom času som sa rozhodol publikovať súbor prác práve takouto formou v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a ďalšími 3 spoluautormi s názvom: Analýza zmeny akumulačnej kapacity vybraných umelých vodných nádrží Banskoštiavnického vodohospodárskeho systému. Monografia obsiahla výskum na 8 vodných nádržiach počas 9 rokov v celkovom rozsahu 8,2 AH. Práca mohla vzniknúť aj vďaka podpore projektov:

APVV SK-PT-2015-0005: Budovanie nových vedecko-výskumných väzieb v oblasti monitoringu kapacity vodných nádrží vzhľadom na klimatickú zmenu
VEGA 1/0496/16: Hodnotenie prírodného kapitálu, biodiverzity a ekosystémových služieb na Slovensku – základ pre uplatňovanie integrovanej environmentálnej politiky v praxi
OPVaV č. 26210120024: Obnova a budovanie infraštruktúry pre ekologický a environmentálny výskum na UMB v Banskej Bystrici

Monografia

V prípade záujmu viem na vyžiadanie poslať text monografie vo formáte PDF.

Pridať komentár k článku