Model potenciálneho rizika znečistenia povrchových vôd

Model potenciálneho rizika znečistenia povrchových vôd

Obrázok 1: Znečistená povrchová voda (depositphotos.com)

Do výpočtu vstupujú viaceré kategórie, ktoré sú z hľadiska možného znečistenia povrchových vôd dôležité. Výsledná hodnota je daná súčtom váhy (W - weight) a hodnotenia (R - rating) každej jednej kategórie a to podľa významnosti, ako aj vzdialenosti pôsobenia rizikového faktora. Výpočet v GIS prostredí je na báze váženej lineárnej kombinácie (weighted linear combination - WLC). Metóda váženej lineárnej kombinácie je často používaná v riešení rôznych environemntálnych prác a modelovaní (napríklad: Bagdanavičiūtė & Valiūnas 2013; Junior a kol., 2015; Pourghasemi a kol., 2014). Nižšie sú vymenované jednotlivé vstupné kategórie spolu s váhou a hodnotením.

Posúdenie náchylnosti zdrojov povrchovej vody na znečistenie je dôležité pre zostavenie máp rizika znečistenia. Existuje viacero metód pre stanovenie rizika znečistenia. Cieľom týchto metodík je navrhnúť modely a indexy na odhad citlivosti povrchovej vody na znečistenie podobné indexom zraniteľnosti podzemnej vody (Groundwater Vulnerability). Pre potreby jednoduchého a rýchleho modelovania je vhodné použiť napríklad túto štúdiu: Al-Adamat, R. (2017) Modelling Surface Water Susceptibil-ity to Pollution Using GIS. Journal of Geo-graphic Information System, 9, 293 - 308.

Celý text článku je momentálne uzamknutý. Pre jeho odomknutie a pokračovanie ma môžete kontaktovať.

Kontakty

Vypočítaný model (obrázok 5) je potrebné správne reklasifikovať. V tomto prípade bolo potenciálne znečistenie povrchových vôd identifikované ako vysoké až veľmi vysoké prevedené do vektorového formátu a vizualizované na podkladovej mape. Je vhodné použiť aj pridanie vrstvy vrstevníc pre jednoznačnú identifikáciu priebehu reliéfu pre dodatočné environmentálne interpretácie (obrázok 6).

Model potenciálneho rizika znečistenia povrchových vôd

Obrázok 6: Mapa potenciálneho rizika znečistenia povrchových vôd

V prípade, že sa zaoberáte vo svojej práci GIS modelovaním a hľadáte spracovateľa aj takýchto modelov, kontaktujte ma.

Pridať komentár k článku