Metadáta

Dialógové okno modulu Metadata vypisuje vyžadované parametre vo forme prehľadnej tabuľky. Zisťovanie parametrov vrstiev sa v IDRISI často používa, zvlášť pri tradičných GIS operáciách. Zobrazené parametre predstavujú úplný výpis obsahu dokumentačného súboru vrstvy. Tento súbor má koncovku *.rdc. Systém musí pri akejkoľvek operácii s dátami vedieť, koľko má napríklad vrstva riadkov a stĺpcov ešte pred tím, než ju vykreslí na obrazovku počítača. Nasledujúca tabuľka vysvetľuje jednotlivé parametre v metadátach.

Položka Význam
File format Formát súboru
Title Názov
Data type Druh dát
File type Druh zápisu súboru
Colums Počet stĺpcov
Rows Počet riadkov
Reference system Súradnicový systém
Reference units Súradnicové jednotky
Unit distance Jednotková vzdialenosť
Minimum X Minimálna hodnota osi X
Maximum X Maximálna hodnota osi X
Minimum Y Minimálna hodnota osi Y
Maximum Y Maximálna hodnota osi Y
Positional error Súradnicová chyba
Resolution Rozlíšenie
Minimum value Minimálna hodnota
Maximum value Maximálna hodnota
Display minimum Zobrazenie minima
Display maximum Zobrazenie maxima
Value units Jednotky hodnôt
Value error Hodnotová chyba
Flag value Hodnota
Flag definition Definícia

metadata
Obrázok č. 1

Pridať komentár k článku