Mapové jednotky súborov

Je dôležité vedieť, v akých mapových jednotkách sú údaje uložené. Táto informácia je v ArcView potrebná pre uvedenie mierky zobrazenej mapy a na správne vykreslenie mapy pri mierke špecifikovanej užívateľom. Všetky priamo použiteľné údaje dodávané s ArcView sú v desiatkových stupňoch a väčšina priestorových údajov dostupných pre použitie v ArcView od komerčných dodávateľov údajov je takisto v desiatkových stupňoch. Takto je možné tieto údaje zobraziť v každej projekcii a ľahko ich zosúladiť a so zdrojmi rastrových údajov, ktoré možno zobraziť v ArcView. Priestorové údaje, ktoré získate z iných zdrojov, ako sú coverage ARC/INFO, sú najčastejšie v desiatkových stupňoch, v stopách alebo v metroch. Organizácie, ktoré poskytujú GIS údaje, k nim pripájajú metadáta, ktoré slúžia na zdokumentovanie formátu údajov a teda aj ich mapových jednotiek. Jedným zo spôsobov, ako zistiť, či sú údaje v desiatkových stupňoch, je pridať údaje ako tému k novému, prázdnemu pohľadu a pozrieť sa na odčítavanie súradníc na pravej strane nástrojovej lišty ArcView počas pohybu kurzorom v pohľade. Ak sú X-súradnice v rozmedzí od -180 do 180 a Y-súradnice medzi -90 a 90, sú údaje pravdepodobne v desiatkových stupňoch, ako sú údaje v tomto príklade. Ak ide o údaje z coverage alebo gridu ARC/INFO, môžete zistiť ich mapové jednotky zo súboru prj alebo prj.adf, ktorý je obyčajne pripojený k údajom. Tento súbor sa vytvára pri použití príkazu PROJECT v ARC/INFO, takže nie všetky coverage a gridy tento súbor majú. Treba ho hľadať v adresári, ktorý obsahuje rôzne údajové súbory vytvárajúce danú coverage alebo grid. V nasledujúcom príklade bol prj.adf súbor pre coverage s názvom Citypts vyhľadaný s použitím Správcu súborov (File Manager) MS Windows NT 3.5.1 Súbor prj alebo prj.adf je ASCII súbor, čitateľný v každom textovom editore (aj keď coverage alebo grid pochádzajú z UNIX-prostredia, môžete tento ASCII súbor konvertovať s použitím systémového príkazu, ako UNIX2DOS, aby sa v textovom editore zobrazil správne). Presný obsah tohto súboru sa mení, ale mal by obsahovať údaje o mapovej projekcii a mapových jednotkách týchto údajov. Vyhľadajte v súbore reťazec Jednotky (Units). Ak sú údaje v desiatkových stupňoch, budú jednotky uvedené ako DD (decimal degrees), v inom prípade môžu byť uvedené ako METRE (METERS) alebo STOPY (FEET), ak boli údaje v nejakej projekcii. Súbor prj je tiež užitočné si prečítať ak chcete vedieť, v akej projekcii je grid.

Pridať komentár k článku