Mapová zostava v prostredí ArcGis

Pri tvorbe mapovej zostavy jedna z najdôležitejších úloh spočíva v usporiadaní jednotlivých mapových prvkov tak, aby spĺňali kritériá dané estetikou, obmedzeniami mapového média (papier a jeho veľkosť) a v neposlednom rade účelom mapy.

ArcMap umožňuje rýchle, jednoduché vytváranie mapových zostáv. Poskytuje taktiež viacero nástrojov na úpravu mapovej kompozície a pridávanie základných súčastí mapy, ako severka, mierka, legenda a pod. Výsledná mapová zostava je potom tvorená geografickými dátami – reprezentované vrstvami a mapovými prvkami, teda už spomenutou legendou, mierkou atd. Keďže vytvorenie mapovej zostavy patrí k náročnejším úlohám, rozdelíme si ju na niekoľko podúloh.

Základné nastavenia pracovného zošita:

1: Prepneme si zobrazenie na mapovú zostavu kliknutím na ikonu Layout View, zároveň sa zobrazí lišta nástrojov pre prácu s výkresom.

layout_view

2: Keď klikneme pravým tlačidlom myši kdekoľvek na výkres, zobrazí sa kontextové menu, nás bude zaujímať možnosť Options a Page and Print Setup

V dialógovom okne po zvolení Options máme viacej záložiek:

2.1: Frame – V záložke Frame môžeme meniť symbológiu rámu

data_frame_properties

2.2: Size and Position - V záložke Size and Position môžeme zadefinovať pozíciu a veľkosť rámu výkresu.

data_frame_size

3: Po zvolení Page and Print Setup môžeme nastaviť predvoľby tlače

page_and_print_setup

Mapové elementy

Každá mapa musí obsahovať isté náležitosti a to: vlastnú mapu, nadpis, legendu, mierku, severku a citáciu zdroja máp, prípadne popis k mape. Elementy vložíme do mapy nasledovne: V menu klikneme na Insert a zvolíme element, ktorý nás zaujíma.

Zvolením Title môžeme vložiť nadpis mapovej zostavy

Zvolením North Arrow.. môžeme vložiť severku do mapovej zostavy

Zvolením Scale Bar... môžeme vložiť mierku do mapovej zostavy

Zvolením Scale Text... môžeme vložiť popis mierky do mapovej zostavy

Zvolením Text môžeme vložiť ľubovoľný text – napr. citáciu zdroja mapy, prípadne informácie o mape do mapovej zostavy.

Zvolením Picture môžeme vložiť do mapovej zostavy obrázok.

Zvolením Legend môžeme vložiť do mapovej zostavy legendu. Po zvolení sa zobrazí dialógové okno:

insert_map_elements

Viac si rozpíšeme vkladanie legendy: Po zvolení Legend za zobrazí nasledovné dialógové okno:

arcgis_legend

Máme možnosť odobrať, prípadne pridať položky do vytváranej legendy (položky napravo sa budú zobrazovať v legende). Pokračujeme kliknutím na Ďalej.

arcgis_legend

V tomto dialógovom okne môžeme editovať nadpis legendy, farbu a typ písma...Opäť pokračujeme kliknutím na Ďalej

arcgis_legend

V tomto dialógovom okne môžeme editovať okraje legendy, farbu pozadia a ďalšie. Opäť kliknutím na Ďalej pokračujeme v nastavovaní.

arcgis_legend

V okne Legend Wizard máme možnosť zmeniť veľkosť, farbu, prípadne typ symboliky použitej pre zobrazenie jednotlivých prvkov v legende. Potvrdením na tlačidlo Ďalej sa dostaneme k poslednému dialógovému oknu, kde môžeme zmeniť vzdialenosti medzi jednotlivými časťami legendy. Dokončíme kliknutím na Dokončiť.

arcgis_legend

Práca s grafikou:

Nastokrát je potrebné do pripravovanej mapovej zostavy doplniť rôzne grafické prvky, elementy, prípadne text. Na prácu s grafikou pri mapovej zostave slúži lišta nástrojov kreslenia – Draw toolbar, ktorú spustíme nasledovne: Klikneme na View v hornom menu a zvolíme Toolbars a Draw, zobrazí sa nástrojová lišta kreslenia.

arcgis_draw

Zobrazí sa nástrojová lišta s viacerými nástrojmi pre kreslenie.

drawtoolbar

Select Elements – Nástroj na označovanie nakreslených elementov

New ... – Nástroj na kreslenie nových objektov. Po kliknutí máme na výber viacej možností – štvorec, kruh, línia...

New Text – Nástroj na tvorbu nového textového popisu

Fonts – Umožňuje zmenu fontu písma

Font Size – Meníme veľkosť písma

Font Style – Zmena štýlu písma známa z Wordu

Fill Color – Farba výplne kreslených objektov

Line Color –Farba okrajov kreslených objektov

Kreslenie nových prvkov je veľmi intuitívne. Každý nakreslený prvok môžeme editovať po označení nástrojom Select Elements a dvojklikom naň. Dialógové okno obsahuje 3 záložky: Symbol – kde meníme symbológiu nakresleného objektu, záložku Area, kde vidíme informácie o ploche, obvode. Je možné zmeniť jednotky a nakoniec záložku Size and Poisiton, kde môžeme zmeniť výšku, šírku, pozíciu prvku.

draw_properties

draw_properties

dwar_properties

Ak chceme otočiť zvolený objekt, zvolíme nástroj Select Elements – označíme ho a následne klikneme na nástroj Rotate:

draw_rotate

Zvolený prvok môžeme otočiť horizontálne, vertikálne ak klikneme na zvolený prvok pravým tlačidlom myši, zvolením možnosti Rotate or Flip z kontextového menu a následne zvolením jednej zo 4 možností rotácie.

rotate_or_flip

S nakreslenými objektmi je možné vykonať operácie (Union, Intersect...) Klikneme pravým tlačidlom na zvolenú vrstvu a zvolíme Graphic Operations, kde máme k dispozícii nasledovné možnosti:

graphic_operations

Union: Zlúčenie min. 2 prvkov do jedného prvku

Intersect: Spoločný prienik min. 2 prvkov

Remove Overlap: Zmazanie spoločnej plochy min. 2 prvkov

Substract: Vytvorenie nového objektu odčítaním plochy od prerývajúcej vrstvy

operatory

Výsledná mapová zostava môže vyzerať napr. nasledovne:

mapa

Pridať komentár k článku