Slovník kartografických termínov P - U

plán - pôdorysné vyjadrenie objektov vo veľkej mierke, spravidla v lokálnom súradnicovom a výškovom systéme. PRÍKLADY: plán domu, parcely

plošné skreslenie - pomer veľkosti vzájomne si zodpovedajúcej plochy (areálu) na zobrazovacej a sférickej (referenčnej) ploche. POZNÁMKA: vyjadruje sa spravidla v percentách

počítačová kartografia - časť kartografie, zaoberajúca sa tvorbou a spracovaním máp pomocou počítačových technológií

pole mapy (mapové pole) - plocha vlastnej mapy bez plôch obsadených vysvetlivkami,doplnkovými mapami,schémami, grafmi, tabuľkami a pod.

politická mapa - tematická mapa zobrazujúca politické rozdelenie územia

polohopis mapy - súhrn pôdorysne graficky vyjadrených objektov na zemskom povrchu (vodstva,sídiel,ciest, železníc,l esov, sadov a pod.) pomocov znakov a vyjadrovacích metód, charakterizujúcich zvolené územie (územie vyjadrené topografickými znakmi)

poludník (meridián) - množina bodov s rovnakou geografickou dĺžkou. POZNÁMKA: poludníky a rovnobežky tvoria zemepisnú sieť nielen na zemeguli, ale aj na povrchu iných sférických vesmírnych objektov (Zeme, Meiaca, Marsu a ďalších)

popis mapy - súbor všetkých geografických názvov, skratiek a alfanumerických označení v mapovom poli (vrátane rámových a mimorámových údajov)

používateľ mapy - osoba alebo inštitúcia (organizácia), ktorá využíva mapu

pôvodná mapa - originálna mapa, vyhotovená ako výsledok priameho merania, fotogrametrického vyhodnotenia alebo iným tvorivým spôsobom (mapa neodvodená z inej mapy)

prekreslená snímka - meračská snímka transformovaná do požadovanej mierky s odstránením perspektívneho skreslenia spôsobeného sklonom osi záberu

premenlivá mierka - mierka, ktorá sa od centra k okrajom (alebo od popredia do pozadia) kontinuálne mení podľa zjavného alebo skrytého pravidla

presnosť mapy - polohová a výšková vernosť grafického vyjadrenia objektov a javov na mape v porovnaní s realitou. POZNÁMKA: Závisí od zvoleného kartografického zobrazenia, spôsobu mapovania (presnosti dát v databáze), metód grafického vyjadrenia a polygrafického spracovania

príručná mapa - mapa neveľkého formátu,napr. 40x60 cm, ktorý je výhodný pri praktickom používaní. PRÍKLADY: orientačná mapa mesta, turistická mapa, automapa

príručný atlas - mapový atlas neveľkého formátu, napr. 20 x 30 cm, zobrazujúci základné informácie o určitom území alebo tematike

projekt kartografického diela - dokument obsahujúci informácie o spracovaní plánovaného alebo už spracovaného kartografického diela (atlasu, mapy). POZNÁMKA: Náročnejšie kartografické diela (komplexné tematické atlasy) si vyžadujú vyhotovenie ideového, úvodného, technického a realizačného projektu

rastrová mapa - mapa spracovaná počítačovou technológiou tak, že sa každý jej prvok zobrazuje pomocou pixlov s riaditeľnými charakteristikami (veľkosťou, hustotou, farbou a pod.)

recenzent mapy - posudzovateľ, hodnotiteľ vydanej mapy z matematicko-kartografického, mapovoznakového, polygrafického a estetického hľadiska

recenzia diela - posúdenie, zhodnotenie kartografického diela z matematicko-kartografického, mapovoznakového, polygrafického a estetického hľadiska

redakčná rada atlasu - orgán konštituovaný vydavateľstvom (v prípade národného atlasu vrcholnými štátnymi alebo vedeckými inštitúciami) na tvorbu významnejších kartografických diel. POZNÁMKA: Zložená je z odborníkov spolupracujúcich organizácií a rozhoduje o zásadných koncepčných, technicko-technologických, materiálnych a ďalších otázkach, ktoré súvisia s prípravou, spracovaním a vydaním atlasu

redakčná uzávierka kartografického diela - dátum, na ktorý sa vzťahuje stav obsahu kartografického diela

redaktor kartografického diela - tvorivý pracovník, ktorý projektuje, rediguje a spolupôsobí na spracovaní kartografického diela a zodpovedá za jeho obsahovú a grafickú úroneň

redigovanie kartografického diela - súbor činností súvisiacich s tvorbou a technickým spracovaním kartografického diela. POZNÁMKA: Sú to hodnotiace,projektové, kontrolné, rozhodovacie činnosti, vrátane technického vedenia spracovania, ktorého cieľom je zabezpečenie správnosti mapového vyjadrenia obsahu, kompozície, reprodukcie, grafickej úpravy a konečného vzhľadu diela

referenčná guľa - teleso, ktorého povrch je guľová plocha, na ktorú sa v procese kartografického zobrazenia premieta povrch Zeme

regionálny atlas - komplexný tematický atlas regiónu

reliéfna mapa - mapa, na ktorej je reliéf povrchu Zeme (alebo iného vesmírneho telesa) trojrozmerný

reprodukcia máp - súbor polygrafických a reprografických techník a postupov používaných na lačenie máp

reprografia - spoločné pomenovanie na rôzne techniky tlače a kopírovania malých nákladov (na rozdiel od veľkonákladových techník, akými sú napr, typografia, ofset, hĺbkotlač): PRÍKLADY: xerografická tlač, fotografické kopírovanie

rotačný zemský elipsoid - matematicky definovaná plocha, ktorou sa vystihuje tvar a veľkosť zemského telesa, určená veľkosťami poloosí a sploštením. PRÍKLADY: Elypsoid Hayfordov, Besselov, Krasovského, IUGG,ETRS, WGS- 84

rovnobežka - (v geografii a kartografii) množina bodov s rovnakou geografickou šírkou. POZNÁMKA: Rovnobežka s nulovou šírkou je rovník, so šírkou 23°27 na severe - obratník Raka, analogicky na juhu - obratník Kozorožca, so šírkami 66°30 v oboch smeroch- severný, resp. južný polárny kruh

rozstup vrstevníc - vzdialenosť medzi susednými vrstevnicami v ploche (rovine) mapy

satelitná snímka - obrazový záznam objektov a javov zemského povrchu (aj kozmických objektov a javov) zo satelitov v rôznych pásmach elektromagnetického žiarenia, ktorý umožňuje skúmať stavy a zmeny týchto objektov a javov na regionálnej a globálnej úrovni

sieť mapy - množina, sústava konštrukčných a výrazových prostriedkov mapy rovnakého druhu. PRÍKLADY: Súradnicová sieť, orientačná sieť, kilometrová sieť, riečna, sieť, cestná sieť, sieť sídiel...

sieťotlač - spôsob tlače, pri ktorej sa pretláča farba tampónom alebo stierkou cez jemné sito s negatívnym obrazom písma, znakov alebo areálov. POZNÁMKA: V kartografii sa sieťotlač neosvedčila, lebo pre viacfarebnú mapu by si vyžadovala viacnásobnú tlač po jednej farbe, pričom farby sú krycie, nedajú sa nakladať v tlači na seba tak, ako pri ofsetovej tlači, kde napr, naložením modrej a žltej vznikne zelená farba. Sieťotlač sa v súčastnosti používa na tlač na textil, najmä tričká, na reklamu a na potlačovanie úžitkových predmetov, napr. Na perá, ceruzky a pod.

signálny výtlačok - (v kartografii) výtlačok mapy alebo listov atlasu z vytlačeného nákladu, na ktorom sa zodpovednými osobami alebo inštitúciami udeľuje súhlas na rozširovanie vytlačeného diela

sklonová mierka - diagram udávajúci veľkosť sklonu georeliéfu podľa rozostupu vrstevníc na mape

skreslenie kartografického zobrazenia - pomer dĺžky, plochy alebo rozdiel veľkosti uhla na zobrazovacej a sférickej (referenčnej ) ploche. POZNÁMKA: Skreslenia sú dĺžkové, plošné a uhlové

spádnica - čiara na mape, kolmá na vrstevnice, ktorá poukazuje na najväčší sklon georeliéfu v danom mieste

spádovka - krátka čiara na mape v smere spádu georeliéfu, kolmá na vrstevnicu v mieste jej maximálnej krivosti a vyjadrujúca vypuklé alebo vhĺbené formy

spektrozonálna snímka - snímka s farebným zobrazením v niekoľkých zónach viditeľného spektra

sploštenie zemského elipsoidu - je to pomer f=(a-b)/a, kde a,b sú hlavná a vedľajšia polos zemského elipsoidu

spracovanie mapy - organizovaný technucko-technologický proces vedúci k vyhotoveniu mapy

subtraktívne skladanie farieb - odčítací spôsob skladania doplnkových farieb (CMYK): modrej (Cyan), purpurovej (Magenta), žltej (Yellow), čiernej (black) - pri ofsetovej tlači. PRÍKLAD: Naložením žltej a modrej farby pri ofsetovej tlači vznikne zelená farba

súradnicová sieť mapy - sústava čiar v poli mapy spájajúca miesta s rovnakými geografickými, pravouhlými a pod. Súradnicami. POZNÁMKA: Existenciu takejto siete naznačujú niekedy len delenia rámu mapy

synoptická mapa - komplexná mapa počasia

syntetická mapa - mapa zobrazujúca typy rôznych objektov (napr. sídiel) alebo charakterizujúca areály (napr. územné jednotky) na základe integrácie viacerých ukazovateľov. PRÍKLADY: Regionalizačná mapa (napr. mapa typov pôd), potenciálová mapa (napr. mapa potenciálu georeliéfu) a pod.

školský atlas - atlas schválený pre školskú výučbu

šrafa - (na mape) čiara používaná na grafické vyjadrenie georeliéfu, pričom jej dĺžka a šírka závisí od sklonu georeliéfu v danom mieste. PRÍKLADY: Topografické, technické, profilové, spádové (Lehmanove) a tieňové šrafy. Ilustrácie jednotlivých šráf pozri v Stručnom lexikóne kartografie (Pravda 2003)

šrafovanie reliéfu - grafické vyjadrenie reliéfu na mape pomocou šráf

štandardizácie geografického názvoslovia - súbor opatrení, ktoré zabezpečujú jednotnú podobu geografických názvov a ich záväzného používania. POZNÁMKA: v Slovenskej republike sa štandardizáciou geografického názvoslovia naoberajú Názvoslovná komisia Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR) a okresné názvoslovné zbory pri ÚGKK SR. Štandardizované názvy schvaľuje predseda ÚGKK SR.

štandardizovaný geografický názov - geografický názov, ktorého podoba je vecne a jazykovo správna, je schválená a vyhlásená kompetentným orgánom na používanie. POZNÁMKA: Štandardizovaný názov sa používa v úradnom domácom a medzinárodnom styku

štátne mapové dielo Slovenskej republiky - mapové dielo súvislo zobrazujúce územie Slovenskej republiky a vyhotovené za štátne prostriedky v mierkach 1: 1000 až 1: 1 000 000. POZNÁMKA 1: Vyhotovuje sa vo veľkých, stredných a malých mierkach. Jednotlivé štátne mapové diela sa označujú názvami napr. Technicko-hospodárska mapa SR 1: 1000, Základná mapa SR 1: 10 000, Mapa okresov SR 1: 50 000, Administratívna mapa SR 1: 200 000. POZNÁMKA 2: Na potreby ozbrojených síl SR sa vyhotovuje vojenské štátne mapové dielo

technická mapa - mapa veľkej mierky s podrobným zobrazením technických objektov a zariadení. PRÍKLADY: technická mapa mesta 1: 1000, mapa energetických sietí

technológia spracovania máp - súbor činností (metód, spôsobov, postupov ) vyhotovenia máp

tematická kartografia - časť kartografie, zaoberajúca sa tvorbou a spracovaním technických máp

tematická mapa - mapa zobrazujúca na topografickom podklade rôzne prírodné, sociálno-ekonomické a technické objekty a javy a ich vzťahy. PRÍKLADY: Hydrologická, klimatická, botanická mapa, mapa priemyslu obyvateľstva, poľnohospodárstva, služieb a pod.

tematické mapovanie - mapovanie, regiónu, štátu alebo iného rozsiahlejšieho územia (aj sveta) s cieľom vyhotovenia tematickej (botanickej, geomorfologickej, cestnej, vodohospodárskej a pod.) mapy

tematické štátne mapové dielo - štátne mapové dielo, zobrazujúce prírodné, sociálno-ekonomické alebo technické objekty , javy a ich charakteristiky, vyhotovené podľa jednotných zásad a na podklade Základnej mapy Slovenskej republiky. POZNÁMKA: Jeho vydavateľom je spravidla orgán štátnejk správy. PRÍKLAD: Vodohospodárska mapa 1: 50 000 pokrýva svojimi listami celé územie Slovenskej republiky. Jej vydavateľom je štátny orgán, do pôsobnosti ktorého patrí vodné hospodárstvo.

tematický atlas - atlas skladajúci sa výlučne alebo prevažne z tematických máp

teoretická kartografia - časť kartografie, zaoberajúca sa teoretickými a metodickými problémami spracovania a využívania kartografických diel

teória kartografických zobrazení (matematická kartografia) - poddisciplína kartografie, ktorá sa zaoberá zobrazovaním sférických povrchov s minimálnymi deformáciami v rovine mapy, t.j. voľbou, výpočtom, konštrukciou, transformáciami, skresleniami, klasifikáciami a ďalšími stránkami kartografických zobrazení

terén - zemský reliéf (georeliéf ) spolu s objektami (porastmi, vodstvom, komunikáciami, budovami a technickými zariadeniami) na ňom. POZNÁMKA: - Nie je to teda synonymum

textúra - štruktúrna vlastnosť grafickej vzorky. PRÍKLADY: Riadkovaná, hustá, riedka a pod. textúra vzorky

tiráž mapy - súbor informácií o autorovi a/vydavateľovi mapy (kartografického diela), o mieste a roku vydania, o poradí vydania, náklade mapy a o ďalších dôležitých aspektoch vydania (o spolupracujúcich inštitúciách, osobách, posudzovateľoch a pod.)

Tissonova indikatrix - pozri: elipsa skreslenia

tlačová farba mapy - (v ofsetovej tlači) každá farba, ktorou sa tlačí ako samostatná. PRÍKLAD: na modrá pre vodstvo, takisto každá zo štyroch farieb stabilizovanej ofsetovej tlače CMYK - Cyan (modrá), Magenta (purpurová), Yellow (žltá), a black (čierna), ale môže to byť aj samostatná hnedá farba(pre vrstevnice), zelená(pre les) a pod.

tlačová forma - (v ofsetovej tlači) sústava tlačových a netlačových prvkov na kovovej platni, ktorých odtlačok na potláčanom materiáli (napr.papieri) vytvorí reprodukciu grafických prvkov mapy, textu, obrazu a pod.

tlačový hárok mapy - list potlačovaného materiálu (najčastejšie papiera ) s rozmermi vyžadovanými tlačovým zariadením ( strojom )

topografická kartografia - časť kartografie, zaoberajúca sa tvorbou a spracovaním topografických máp

topografická mapa - mapa zobrazujúca v určitej mierke a určitom kartografickom zobrazení relevantné miestopisné (topografické prvky): vodstvo, georeliéf (vyjadrený kótami, vrstevnicami, prípadne šrafami), sídla, komunikácie a dôležité prvky rastlinnej pokrývky (lesy, lúky, sady a pod.). POZNÁMKA: V Slovenskej republike sa za topografickú mapu považuje vojenské štátne mapové dielo a Základná mapa Slovenskej republiky

toponomastika - časť onomastiky, náuka zaoberajúca sa toponymami

toponymum - vlastné meno neživého prírodného objektu a javu (hora, rieka a pod.), ako aj objektu vytvoreného človekom, trvale fixovaného do krajiny (sídlo, priehrada a pod.)

transkripcia geografických názvov - spôsob písania geografických názvov jedného jazyka prostriedkami druhého národného jazyka

transliterácia geografických názvov - spôsob prepisu geografických názvov jedného jazyka pomocou prevodového kľúča jednotlivých písmen druhého jazyka bez toho, aby sa brali do úvahy zvláštnosti oboch jazykov (napr. výslovnosť, fonetika a pod.)

transverzálna mierka - mierka mapy v podobe grafu (monogramu, diagramu), ktorý umožňuje odčítanie zmeranej vzdialenosti s desaťnásobne vyššou presnosťou v porovnaní s obvyklou grafickou mierkou. POZNÁMKA: Vyrytá do pevného materiálu (napr. kovu) sa nazýva transverzálne (priečne) meradlo.

triangulácia - geodetická metóda zisťovania súradníc (X,Y,Z, teda aj výšok) bodov trigonometrických (trojuholníkových) sietí rôznej presnosti (rádu), na základe výpočtov z meraní uhlov (smerov) a vzdialeností.POZNÁMKA: Rozlišuje sa niekoľko druhov triangulácií podľa presnosti (triangulácia vyššieho, resp. aj nižšieho rádu ), družicová triangulácia (sieť trojuholníkov na zemi sa rozvíja tak, že jedným z vrcholov je poloha umelej družice Zeme v istom okamihu), snímková triangulácia (aerotriangulácia, rozvíjanie siete trojuholníkov a zisťovanie súradníc ich vrcholov na fotogrametricky získaných snímkach) a ďalšie druhy podľa rôznych kritérií

tvorba mapy - súbor tvorivých činností vedúcich k vytvoreniu mapy

tyflograficka mapa - kartografická pomôcka s reliéfnymi mapovými znakmi a Brailovým písmom

tyflokartografia - časť kartografie, zaoberajúca sa vyjadrovaním rôznych objektov na mapách (tyflomapách) pre slabozrakých a slepých s využitím reliéfnych mapových prvkov a Brailovho písma

účel mapy (cieľ mapy) - zámer vydania mapy,cielené uspokojenie potrieb používateľov mapy

uhlové skreslenie - rozdiel veľkosti uhla (smeru) na zobrazovacej ploche a zodpovedajúceho uhla (azimutu) na referenčnej ploche

PRAVDA J., KUSENDOVÁ D. 2007: Aplikovaná kartografia. - 224 pp.

www.uloz.to

Pridať komentár k článku