Slovník kartografických termínov H - L

harmonizácia prvkov mapy - (v kartografickej generalizácií) zosúladenie elementov a komponentov mapy.

historická kartografia (dejiny kartografie) - súčasť kartografie zaoberajúca sa históriou (dejinami) máp a ich tvorcov

historická mapa - (1) mapa vyhotovená v minulostí - (2) tematická mapa vyhotovená v súčasností, ktorej hlavnou témou je historická situácia alebo udalosť. PRÍKLAD 1; Mapa Regnum Hungarlae v atlase vydanom v roku 1752. PRÍKLAD 2: Mapa Veľkej Moravy v súčasnom Školskom atlase.

hĺbnica (Izobata) - čiara na mape spájajúca body s rovnakou hĺbkou.

Humánnogeografická mapa (starší názov: sociálno-ekonomická mapa) - tematická mapa zobrazujúca objekty, javy a ich charakteristiky, ktoré sú predmetom humánnej geografie PRÍKLADY; Mapa charakteristík obyvateľstva, hospodárstva, kultúry a pod.

hviezdny glóbus (glóbus hviezdnej oblohy) - zobrazenie hviezd, súhvezdí a ďallfch kozmických objektov a javov na povrchu gule

hydrografia - (na mape) vodstvo a vodné objekty (pramene, vodné toky a vodné plochy) vyjadrené mapovými znakmi

hydronymum - vlastné meno vodného objektu: vodného toku, vodnej plochy, (názov rieky, kanála, potoka, oceánu, mora, zálivu, prielivu, ale aj prameňa, vodopádu, močiara, a pod.)

hypsometrická mapa - mapa vyjadrujúca georeliéf pomocou výškových vrstiev, ktoré sa vyfarbujú podľa rôznych grafických zásad, napr. "čím vyššie, tým tmavšie", "čím vyššie, tým svetlejšie" a pod.

imprimatur - súhlas autora, vydavateľa alebo inej oprávnenej osoby či inštitúcie na vytlačenie mapy.

imprimatur (v kartografii) - písomné prehlásenie zodpovednej inštitúcie alebo osoby na nátlačku mapy, že ju možno tlačiť. POZNÁMKA: Používa sa aj imprimatur na signálnom výtlačku (resp. vývesnom hárku) mapy, ktoré znamená, že náklad mapy možno knihársky spracovať a odovzdať do distribučnej siete (zverejniť).

interpretácia obsahu mapy - vysvetľovanie obsahu mapy na základe chápania významov znakov mapy.

interpretačná schéma - (v DPZ) schéma vyhotovená ako výsledok aplikácie interpretačného kľúča, obsahujúca spravidla kontúry plošných útvarov snímky, pripadne aj znaky bodovo a lineárne lokalizovaných a identifikovaných objektov alebo javov.

interpretačný kľúč - (v DPZ) charakteristika alebo kombinácia charakteristík, ktoré umožňujú identifikovať objekt, jav, alebo určitú jeho vlastnosť podľa obrazu na snímke (obrazovom zázname).

interpretačný znak - (v DPZ) charakteristika alebo kombinácia charakteristík umožňujúca identifikovať na snímke druh alebo stav daného objektu alebo javu.

interval vrstevníc - výškový rozdiel medzi dvoma susednými základnými vrstevnicami.

izočiara - (na mape) čiara spájajúca na mape rovnaké kvantitatívne hodnoty. PRÍKLADY: Izohypsa (vrstevnica, čiara rovnakých výšok georeliéfu), izobata (hĺbnica, čiara rovnakých hĺbok morí, jazier, riek a pod.), izobara (Čiara rovnakých hodnôt tlaku vzduchu), izanomála (čiara rovnakých hodnôt anomálie) atď. - existuje vyše 100 názvov izočiar.

jav - (na mape) význam, ktorý nie je reálnym objektom (fyzikálnou substanciou) a je reprezentovaný mapovým znakom. PRÍKLADY: Priemerný počet slnečných dní, pôrodnosť, úmrtnosť.

jazyková mutácia mapy (jazyková verzia mapy) - zmena názvov a textov mapy jedného jazyka za rovnocenné ekvivalenty iného jazyka na mape.

kartograf - odborný pracovník v kartografii, ktorý sa zaoberá štúdiom vedecko-technických metód a postupov tvorby kartografických diel, ich projektovaním a spracovaním. POZNÁMKA: Za kartografa možno označiť nielen odborníka, ktorý vyštudoval kartografiu, ale aj každú osobu, ktorá sa zaoberá mapami, t j. môže to byť osoba ľubovoľnej špecializácie: geograf, geodet, botanik, historik a pod., ktorá tvorí mapy.

kartografia - vedný a technický odbor zaoberajúci sa zobrazovaním Zeme, kozmu, kozmických telies (s objektmi a javmi na nich) prostredníctvom kartografických diel. POZNÁMKA: Je to súbor činností pri spracovaní a využívaní kartografických diel.

kartografická bibliografia - súpis máp, atlasov a iných kartografických publikácií podľa zvolených hľadísk (podľa autorov, tematiky, území a pod.). POZNÁMKA: Môže to byť kartotéka, databáza, publikácia a pod.

kartografická dokumentácia (mapová dokumentácia) - súhrn dokladov a rôznych súčastí kartografického elaborátu, ktoré vznikli v procese projektovania a tvorby kartografického diela majúce archívnu, dokumentačnú alebo aj prevádzkovú využiteľnosť (projektová dokumentácia, rukopisy, schémy, tabuľky, kartografické originály, tlačové podklady a pod.). POZNÁMKA: V niektorých organizáciách je to aj oddelenie, v ktorom sú sústredené kartografické dokumenty.

kartografická generalizácia - unikátny kartografický postup, ktorý zahŕňa zovšeobecnenie tvarov čiar a areálov, výber (redukciu počtu) a vzájomné zladenie (harmonizácia) elementov mapy so zreteľom na účel mapy s jej mierku, metódu vyjadrenia, charakter zobrazovaného územia a na ďalšie okolností.

kartografická informácia - obsahovo ľubovoľná (geologická, klimatická, sociálna, kultúrna a pod.) informácia vyjadrená v mapovoznakovej (kartografickej) forme.

kartografická interpretácia - graficky spôsob vyjadrenia objektívnej reality pomocou mapy (mapových znakov a vyjadrovacích metód). POZNÁMKA: Chápe sa ako svojbytný spôsob interpretácie reality, podobne ako interpretácia textom, hudbou, fotografiou a pod.

kartografická komunikácia - prenos informácií kartografickým spôsobom (pomocou máp, mapových znakov). POZNÁMKA: Teoretická koncepcia v kartografii z konca 60. rokov 20. storočia, ktorá vznikla pod vplyvom teórie informácií a ktorou sa skúma model prenosu kartografických informácií.

kartografická projekcia - zobrazenie, ktoré je geometrickým premietaním medzi sférickými povrchmi (napr. medzi povrchom gule a povrchom elipsoidu) alebo medzi sférickým povrchom a zobrazovacou plochou (napr. medzi povrchom elipsoidu a plochou mapy). PRÍKLAD: Azimutálna projekcia.

kartografická semiotika (mapová semiotika) - oblasť poznania na styku kartografie a semiotiky zaoberajúca sa kartografickými znakmi, ich vlastnosťami, triedením a ďalšími zvláštnosťami vrátane ich fungovania ako vyjadrovacieho systému.

kartografické dielo - mapové dielo, mapa, mapová schéma, atlas, glóbus, resp. dielo, ktoré prostredníctvom mapových znakov vyjadruje rôzne objekty, javy a ich charakteristiky na povrchu Zeme alebo iných kozmických telies spolu s textovými, obrazovými a inými doplnkami. POZNÁMKA: Je predmetom ochrany podľa autorského zákona.

kartografické modelovanie - (1) vytváranie máp ako kartografických modelov počítačovými technológiami, (2) spôsob poznania, postup, v ktorom sa skúmané prírodné a spoločenské objekty, javy a ich charakteristiky vyjadrujú kartografickými prostriedkami.

kartografické vyjadrenie - grafická reprezentácia objektov, javov a ich charakteristík pomocou kartografických (mapových) výrazových prostriedkov a metód. POZNÁMKA: Termín kartografické vyjadrenie nahradzuje starší termín kartografické znázornenie.

kartografické zobrazenie - priradenie súradníc identických bodov na sférickom povrchu (napr. na elipsoide) a v rovine (v ploche mapy) na základe zvolenej matematickej podmienky POZNÁMKA: Kartografické zobrazenia sa triedia podľa zobrazovacej plochy (azimutálne, kužeľové, valcové, mnohostenové a ďalšie), podľa polohy zobrazovacej plochy (normálne, priečne, všeobecné), podľa skreslení (ekvidištančné, ekvivalentné, konformné) a podľa ďalších kritérií.

kartografický model - kriteriálne napodobenie geografickej reality kartografickými výrazovými prostriedkami. POZNÁMKA: Kartografickým modelom je glóbus, rovinná mapa, reliéfna mapa a rôzne virtuálne mapové modely v počítači.

kartológia - veda o mapách z aspektu teórie informácií.

kartometria - časť kartografie zaoberajúca sa meraním na mapách. POZNÁMKA: Je to meranie uhlov, dĺžok a plôch s rešpektovaním mierky mapy, zisťovanie skreslení kartografických zobrazení, morfometrických charakteristík georeliéfu a ďalších kvantitatívnych charakteristík obsahu mapy.

katalóg kartografických diel - súpis kartografických diel (máp, atlasov) usporiadaný podľa tematiky, územia, mierky a ďalších hľadísk.

katastrálna mapa - mapa veľkej mierky (napr. 1:1000, 1:2000, 1:5000, v minulosti aj 1:2880 a 1:1440) zobrazujúca priestorovú lokalizáciu nehnuteľnosti (polí, lesov, záhrad, domov) s cieľom ich priestorovej lokalizácie a evidencie vlastníctva prostredníctvom parcelových čísiel.

kilometrová sieť mapy - pravidelná sústava na seba kolmých čiar reprezentujúcich na mape jedno alebo n-kilometrové vzdialenosti. POZNÁMKA: Slúži na rýchly odhad vzdialeností pohľadom.

klasifikácia mapových znakov - rozlišovanie tried, druhov mapových znakov POZNÁMKA: Mapové znaky sa klasifikujú podľa rôznych kritérií na jednoduché a zložené, figurálne, čiarové a areálové, diskrétne a spojité, kvantitatívne a kvalitatívne atď.

komasačná mapa - podrobná polohopisná mapa veľkej mierky, ktorá vznikla na základe komasácie (nového usporiadania pozemkov) a zobrazovala stav po ich scelení.

komplexná mapa - mapa zobrazujúca súbor objektov, javov a ich charakteristík, ktoré tvoria obsahový komlplex. PRÍKLAD: Mapa priemyslu zobrazujúca odvetvia, objem, štruktúru, zamestnanosť a iné relevantné charakteristiky priemyselných podnikov a oblastí.

komplexný tematický atlas - atlas skladajúci sa z tematických máp, pričom ich súhrn komplexne vyjadruje nejakú tematiku. PRÍKLADY: Národný atlas, klimatický atlas, atlas obyvateľstva.

komponent mapy - trieda, zoskupenie príbuzných znakov v poli mapy. PRÍKLAD: uhlie, ropa, zemný plyn (ich výskyty) tvoria zoskupenie palivá.

kompozícia mapy - celkové rozloženie (rozčlenenie) a usporiadanie kompozičných elementov (napr. figurálnych znakov, čiarových znakov) a kompozičných komponentov mapy (záhlavie, grafická mierka, vysvetlivky, tiráž). POZNÁMKA: Je to termín obsahovo blízky doteraz používanému výrazu grafická úprava mapy.

kompozícia mapy - celkové rozloženie a usporiadanie prvkov a komponentov mapy - záhlavia, mapových znakov, vysvetliviek, mapových výrezov a ostatných grafických a textových doplnkov mapy.

koncepcia mapy - prístup k spracovaniu obsahu mapy. PRÍKLADY: Analytická, zovšeobecnená, komplexná, syntetická, systémová, výučbová koncepcia mapy.

koncept mapy (návrh mapy) - náčrt obsahu budúcej mapy v slovnej alebo graficko-schematickej podobe. POZNÁMKA: Je dielom pôvodcu mapy a je chránený ako autorské dielo.

konformné zobrazenie - kartografické zobrazenie, v ktorom sa neskresľujú uhly (azimuty, smerníky).

kontúra - čiara na mape prebiehajúca po okraji areálu alebo pôdorysného znaku (napr. lesa).

Křovákovo zobrazenie - dvojité konformné zobrazenie elipsoidu na guľu a z gule na plášť kužeľa vo všeobecnej polohe; navrhol ho Josef Křovák roku 1922 pre územie vtedajšieho Československa. POZNÁMKA: Os X tvorí základný poludník 42°30' východne od Ferra, začiatok pravouhlej rovinnej súradnicovej sústavy je vo vrchole kužeľa, súradnice x rastú smerom na juh, súradnice y rastú smerom na západ. Územie Slovenska leží v kladnom kvadrante.

kužeľové zobrazenie - kartografické zobrazenie, v ktorom je zobrazovacou plochou plášť kužeľa, ktorý sa rozvinie do roviny.

kvalita kartografického diela - súhrn vlastností, ktoré tvoria hodnotu (schopnosť uspokojiť potreby používate* ľa) kartografického diela. POZNÁMKA: Rozlišuje sa kvalita obsahu, kvalita mapového vyjadrenia, kvalita kartografického diela ako výrobku a pod.

kyvadlová mapa - evidenčná mapa, ktorá slúži na pravidelné (napr. ročné) odovzdávanie informácií o zmenách obsahu k určitému dátumu medzi dvoma alebo viacerými pracoviskami.

laminovanie mapy - zušľachtenie a ochrana povrchu mapy priehľadnou tenkou platovou fóliou.

lektor mapy - posudzovateľ obsahu, metodickej a grafickej stránky mapy pred jej spracovaním, resp. v priebehu spracovania (napr. na nátlačku).

lemovka - (na mape) vyjadrovací (výrazový) prostriedok mapy v podobe farebného alebo štruktúrovaného pruhu, pásu. PRÍKLAD: Lemovka hranice.

letecká meračská snímka - snímka vyhotovená z lietadla meračskou kamerou. POZNÁMKA: Tradičné nemeračské letecké snímky boli vyhotovovane v centrálnej projekcii a ich mierka sa kontinuálne zmenšovala smerom od stredu k okrajom.

litografia - (1) pôvodne kameňotlač, tlač z plochého kameňa, na ktorý sa mastnými ceruzami nakreslí kresba, ktorá sa potom prenesie (resp. obtlačí) na papier, (2) v 2. polovici 20. storočia reprodukčná technika, ktorá umožňovala na priesvitných umelohmotných fóliách vyhotovovať výplne areálov, ktoré sa potom tlačili do podkladovej mapy. čím umožnili vyhotovovať mnohofarebné mapy. Litografické techniky umožňovali rozčlenenie súborného situačného obrazu mapy rozdeliť aj na jednotlivé čiarové farby, resp. umožňovali pripraviť aj písmo na tlač v rôznych farbách. Do zavedenia počítačových technológií to bola v kartografií jedna z veľmi významných kartoreprodukčných techník.

logika mapy - korektnosť, správnosť kartografickej interpretácie zvoleného mapovoznakového vyjadrenia objektov, javov a ich charakteristík na mape.

loxodróma - spojnica dvoch bodov na sférické) ploche (na zemeguli), ktorá pretína všetky jej poludníky pod rovnakým uhlom, POZNÁMKA: Nie je to najkratšia spojnica dvoch miest na zemskom povrchu

PRAVDA J., KUSENDOVÁ D. 2007: Aplikovaná kartografia. - 224 pp.

Pridať komentár k článku