Slovník kartografických termínov E - G

elaborát kartografického diela - súhrn dokumentov, ktoré vznikli v procese spracovania kartografického diela.

elektronická tlač mapy - tlač mapy založená na elektrostatickom princípe priľnavosti farebných tonerov alebo atramentových farieb na povrch papiera.

element mapy (z kompozičného hľadiska) - jeden znak vo vysvetlivke a množina tých istých znakov v poli mapy. PRÍKLAD: železné rudy (výskyty).

elipsa skreslenia (Tissotova indikatrix) - elipsa, ktorej osami sú hlavné lúče skreslenia a ktorá charakterizuje skreslenie kartografického zobrazenia. POZNÁMKA: Slúži na ilustráciu a výpočet hodnôt skreslenia kartografického zobrazenia. endonymum - geografický názov objektu ležiaceho na území vlastného štátu (napr. Bratislava) a vžitý názov cudzieho objektu (Viedeň, Budapešť).

estetika mapy - (1) časť kartografie zaoberajúca sa krásou mapy v jej historickom vývoji, - (2) v užšom zmysle výtvarná stránka mapy posudzovaná z pozícií výtvarného umenia.

evidenčná mapa - exemplár mapy so zaznamenanými zmenami.

excentricita zemského elipsoidu - prvá excentricita: c = (( a - b ) / a ) , druhá excentricita c = ((a2 - b2) / b2)1/2.

exonymum - cudzia podoba miestneho geografického názvu. PRÍKLAD: Pressburg.

faktory kartografickej generalizácie - okolnosti, ktoré treba brať do úvahy pri tvorbe mapy: rozlišovacia schopnosť ľudského oka, mierka mapy, cieľ vydania mapy, charakter mapovaného územia a metóda mapového vyjadrenia farba - (na mape) každý farebný tón, resp. odtieň mapy na obrazovke monitora alebo na potlačenom papieri. PRÍKLADY: Zelená, modrá, žltá farba, ale aj oranžová farba, za ktorú sa považuje odtieň alebo skupina odtieňov medzi žltou a červenou farbou. POZNÁMKA: Počet farieb mapy treba odlišovať od počtu jej tlačových farieb.

farebný model - spôsob opisu farby pomocou jej atribútov (napr. model CMYK, model RGB). POZNÁMKA: Model CMYK je subtraktívny (odčítací) a realizuje sa pri ofsetovej tlači na biely papier zo štyroch farieb: modrá (Cyan), purpurová (Magenta), žltá (Yellow) a čierna (blacK). Model RGB je aditívny sčítací a realizuje sa v elektronickom prostredí (obrazovka monitora) z troch základných farieb: cenená (Red)*, okná (Green) a modrá (Blue).

formát mapy - rozmer tlačového hárku mapy orezaného po tlači udávaný šírkou a výškou. POZNÁMKA: Ak je mapa zložená, ide o formát zloženej mapy.

fotogrametria - (pozemná, letecká, stereofotogrametria) - disciplína, ktorá poskytuje kartografii metódy a techniky na mapovanie zemského povrchu tak, že zabezpečuje vyhotovenie fotoobrazu zemského povrchu s objektmi na ňom, umožňuje transformácie fotoobrazu do požadovaného kartografického zobrazenia, umožňuje zistenie tvaru, rozmerov a polohy zobrazených objektov (napr. budov, mostov, priehrad) a nakoniec umožňuje vyhotovenie znakového obrazu (topografickej) mapy. POZNÁMKA: podľa spôsobu získania a spracovania fotoobrazu sa rozlišuje fotogrametria pozemná (spracúva snímky vyhotovené z pozemných stanovísk), letecká (spracúva snímky vyhotovené z lietadla alebo z lietajúceho nosiča kamery), dvojsnímková (stereofotogrametria, spracúva dvojice prekrývajúcich sa snímok, ktoré poskytujú trojrozmerný obraz a teda aj podrobnejšie informácie ako jednosnímková fotogrametria). V súčasnosti sa na tvorbu a aktualizáciu máp využíva digitálna fotogrametria, ktorá spracúva digitálne snímky (získané hlavne z družíc alebo orbitálnych laboratórií), ktoré sú spracovateľné počítačovými technológiami.

fotosadzba - v 2. polovici 20. storočia technológia vyhotovenia písma mapy fotografická u cestou pomocou fotosádzacích strojov (prístrojov, zariadení), v ktorých sa z negatívnej abecedy po jednotlivých písmenách exponovali a skladali geografické názvy a ostatný popis mapy; vyhotovený popis sa potom umiestňoval (vlepoval) do vydavateľských originálov popisu a slúžil ako predloha pre tlač popisu.

funkcia mapy - poslanie, význam mapy v širšom zmysle. POZNÁMKA: Rozlišujeme zobrazovaniu, poznávaciu, informačnú, dokumentačnú, orientačnú funkciu a ďalšie funkcie mapy.

fyzickogeografícká mapa - tematická mapa zobrazujúca objekty a javy skúmané fyzickou geografiou (georeliéf, vodstvo, rastlinnú pokrývka, geologickú stavbu, klimatické pomery a pod.).

Gaussovo-Krugerovo zobrazenie - konformné valcové zobrazenie v priečnej polohe samostatne zobrazujúce z referenčného elipsoidu šesť- alebo trojstupňové poludníkové pásy. POZNÁMKA: Používa Krasovského dotykový elipsoid. Územie Slovenska sa nachádza vo štvrtom šesťstupňovom poludníkovom páse.

generálna mapa - mapa mierky 1:200 000 s obsahom poskytujúcim základné a všeobecné informácie o území. POZNÁMKA: Názov vznikol počas 2. vojenského mapovania Uhorska (1806 - 1869) kedy sa tak nazývala mapa Uhorska v mierke 1:288 000; po zmene mierky na 1:200 000 počas tretieho vojenského mapovania (1869 - 1887) a prakticky až do 2. svetovej vojny sa tento názov zachovával aj pre mapy Československa v mierke 1:200 000.

geodetická kartografia - časť kartografie zaoberajúca sa geodetickými metódami vyhotovovania máp veľkých a stredných mierok. POZNÁMKA: Termín blízky termínom topografická kartografii a mapovanie vo veľkých mierkach. Používa sa pri delení kartografie na geografickú a geodetickú, napr. v rámci špecializácie vysokoškolského štúdia a pod.

geodetické metódy - súhrnný názov pre meračské a výpočtové spôsoby, postupy a prístupy používané v geodézii. POZNÁMKA: Pre tvorbu (najmä topografických) máp sú dôležité trigonometrické, nivelačné, tachymetrické, polygonometrické a niektoré ďalšie metódy.

geodézia - jedna z geovied. ktorá pomocou geometrických a fyzikálnych metód získava o Zemi alebo jej častiach údaje (dáta) geometrického (prípadne aj fyzikálneho) charakteru a poskytuje ich. okrem iného, aj kartografii na tvorbu a aktualizáciu máp.

geografická dĺžka (zemepisná dĺžka) - uhlová vzdialenosť (x) roviny miestneho poludníka ľubovoľného bodu na zemeguli od greenwichského poludníka. POZNÁMKA: Vo východnom smere po 180° poludník je to východná dĺžka, v západnom smere po 180° poludník je to západná dĺžka.

geografická kartografia - časť kartografie zaoberajúca sa tvorbou geografických máp. POZNÁMKA: Názov vznikol v hlbšej minulosti na označenie činností súvisiacich s vyhotovovaním máp Zeme a jej častí.

geografická mapa (zemepisná mapa) - (1) mapa zobrazujúca Zem alebo jej časti - (2) mapa zobrazujúca objekty javy a ich charakteristiky, ktorými sa zaoberá geografia (zemepis).

geografická šírka (zemepisná Šírka) - uhlová vzdialenosť (p) ľubovoľného bodu na zemeguli meraná na sever (severná šírka) alebo na juh (južná Šírka) od roviny rovníka.

geografické súradnice (zemepisné súradnice) - geografická (zemepisná) šírka a geografická (zemepisná) dĺžka, ktoré určujú polohu ľubovoľného bodu na povrchu Zeme.

geografický atlas (zemepisný atlas) - atlas skladajúci sa z geografických (zemepisných) máp.

geografický názov (geonymum) - vlastné meno neživého prírodného objektu a javu na Zemi a človekom vytvoreného objektu trvalo umiestneného v krajine (napr. názov sídla, rieky, priehrady a pod,). PRÍKLADY: Trnava, Váh, Sĺňava.

Georeliéf na mape – grafické vyjadrenie georeliéfu v poli mapy rôznymi výrazovými prostriedkami a metódami: kótami, vrstevnicami, šrafami, fyziograficky, hypsograficky, tieňovaním a pod.

globálny systém určovania polohy (GPS) - svetový systém určovania horizontálnej a vertikálnej polohy bodu na Zemi (zemskom elipsoide), ktorý je založený na spracovaní presných hodnôt rádiových signálov vysielaných z umelých družíc a pomocou riadiacich a monitorovacích staníc prijímaných na Zemi prijímačmi GPS. POZNÁMKA: Presnosť určenia polohy je rôzna a závisí od viacerých faktorov, najmä od počtu spojení s družicami od vzdialeností od pozemných staníc, od kvality prijímača GPS. Pohybuje sa v intervale od stoviek metrov do 1 m a menej.

glóbus - kartografické dielo zobrazujúce Zem, kozmické teleso alebo nebeskú sféru na povrchu gule.

grafická analýza kartografického diela - rozbor kartografického diela s použitím rôznych grafických postupov, najmä pomocou profilov, rezov, grafov, diagramov, blokdiagramov, grafickým sčítaním, odčítaním, násobením povrchov a niektorými kartometrickými a morfornetrickými úkonmi.

grafická jednotka - vnímateľný a odlíšiteľný grafický útvar, grafická entita, ktorá je natoľko individuálna a samostatná, že je schopná byť nositeľom pojmu (významu). POZNÁMKA: Ak je nositeľom pojmu (významu) a má polohu v mape, je to mapový znak.

grafické mierka mapy - vyjadrenie mierky mapy v podobe úsečky s číselným označením hodnoty dĺžky úsečky, resp. aj jej jednotlivých dielov.

grafická vzorka - súbor grafických prvkov tvoriaci výrazový prostriedok na vyplnenie areálu mapy namiesto farby. POZNÁMKA: Jednou z dôležitých vlastností grafickej vzorky je jej textúra.

grafické premenné - variabilné vlastnosti grafickej jednotky (mapového znaku): tvar, veľkosť, sýtosť (intenzita), vzorka (grafická štruktúra), farba a orientácia. POZNÁMKA: Jedna a tá istá grafická jednotka môže meniť uvedené premenné vlastností a v každom prípade to môže znamenať že môže reprezentovať toľko rôznych významov. PRÍKLAD: Ak grafická jednotka bude kruh, môže byť nositeľom pojmu č. 1, ak bude štvorec, môže byť nositeľom pojmu č. 2 atď. Ak grafická jednotka kruh bude mať rôzne veľkosti, môže reprezentovať rôzne množstvá či kvantitatívne ukazovatele. Ak grafická jednotka kruh bude mať rôzne farby, môže reprezentovať rôzne pojmy, podobne ako pri rôznom tvare - atď.

greenwichský poludník - poludník prechádzajúci pasážnikom (prístrojom na určovanie presného okamihu prechodu hviezd cez poludník) starej hvezdárne v londýnskej Štvrtí Greenwich. POZNÁMKA: V roku 1883 bol na konferencii v Ríme prijatý ako nultý poludník pre celú Európu a v roku 1884 na konferencii vo Washingtone pre celý svet.

PRAVDA J., KUSENDOVÁ D. 2007: Aplikovaná kartografia. - 224 pp.

Pridať komentár k článku