Slovník kartografických termínov A - D

aditívne skladanie farieb - sčítací spôsob skladania základných farieb (modrej, červenej a zelenej) na obrazovke monitora; POZNÁMKA: Jednotlivé odtiene sa získavajú skladaním základných farieb v rôznom pomere.

administratívna hranica - čiara na mape ohraničujúca územné jednotky rôznej administratívnej (správnej) príslušnosti; PRÍKLADY: Štátna, krajská, okresná hranica.

administratívna mapa (mapa správneho rozdelenia)b - mapa zobrazujúca rozdelenie územia na administratívne (správne) jednotky. POZNÁMKA: V Slovenskej republike je to napr. Mapa správneho rozdelenia 1:400 000 (s hranicami krajov, okresov a obcí).

aktualizácia kartografického diela - uvedenie obsahu vyhotoveného (vydaného) kartografického diela do súladu so skutočnosťou k stanovenému dátumu.

aktuálnosť kartografického diela - súlad obsahu kartografického diela so súčasným stavom (so skutočnosťou).

anaglyfická mapa - mapa skladajúca sa z dvoch prekrývajúcich sa obrazov georeliéfu odlišujúcich sa hodnotami paraláx vznikajúcich pri binokulárnom snímaní územia (alebo reliéfneho modelu) a vytlačených v dvoch tzv. doplnkových farbách: modrozelenej a červenej. POZNÁMKA: Pri pozeraní sa na takúto mapu cez okuliare s červeným a modrozeleným filtrom sa georeliéf vníma trojrozmerne.

analógová mapa - mapa vyhotovená tradičným spôsobom na fyzikálnom podklade, napr. pomocou čiar a znakov nakreslených alebo vytlačených na papieri.

analytická mapa - mapa zobrazujúca jednotlivé objekty, javy a ich vzťahy. PRÍKLAD: Mapa výskytu jednotlivých nerastných surovín.

analýza kartografického diela - kriteriálny rozbor obsahu kartografického diela. POZNÁMKA: Rozlišuje sa analýza mapy podľa použitých metód (opisná, grafická, matematicko - štatistická a pod.), prostriedkov (vizuálna, automatizovaná a pod.) a ďalších kritérií..

anamorfná mapa - mapa skonštruovaná tak, že jej dĺžky, uhly, plochy sú buď v inej metrike (napr. logaritmickej), alebo sú úmerné rôznym ukazovateľom, napr. početnosti obyvateľstva, množstvu vyrobeného tovaru a pod.

anamorfná metóda - spôsob konštrukcie mapy na základe matematických a geometrických princípov odlišných od doterajších kartografických zobrazení. PRÍKLAD: Mapa Slovenska skonštruovaná podľa obcí (okresov, krajov), ktorých veľkosť je úmerná počtu obyvateľstva a ich tvar je obdĺžnik, mnohouholník alebo iná geometrická figúra.

anoikonymum - názov prírodného alebo technického neobývaného objektu.

aplikovaná kartografia (praktická kartografia) - časť kartografie zaoberajúca sa praktickým spracovaním máp.

areálový znak - (na mape) grafický prostriedok vypĺňajúci areál. POZNÁMKA: Môže to byť farba, vzorka, ale aj figurálny alebo alfanumerický znak.

atlas (mapový atlas) - súbor máp spojených účelom, tematikou, mierkou (radom mierok), generalizáciou a ďalšími systémovými hľadiskami, spracovaný koncepčne, kartograficky a polygraficky ako jednotné dielo.

autor mapy - osoba (resp. kolektív), ktorá je pôvodcom mapy. POZNÁMKA: Autorstvo mapy sa prejavuje spracovaním originálu, konceptu mapy, alebo podkladov relevantných na vznik mapy.

autorské právo - (v kartografii) súhrn platných právnych vzťahov (predpisov) týkajúcich sa spracovania obsahu máp a ich využitia.

autorský hárok (AH) - merná jednotka rukopisu autora slúžiaca na výpočet autorského honoráru. POZNÁMKA: V prípade textu je to 36 000 tlačových znakov (rátajú sa aj medzislovné medzery), v prípade mapy (grafiky všeobecne) je to 2300 cm2 (2,3 dm2) ich plochy.

autorský originál mapy - pôvodná (verná) predloha mapy spracovaná autorom.

azimutálna projekcia (azimutálne zobrazenie) - premietanie povrchu referenčnej gule na zobrazovaciu rovinu, pričom stred premietania leží na normále k zobrazovacej rovine a normála prechádza stredom gule podľa smeru premietania vzniká pólová alebo rovníková projekcia a projekcia vo všeobecnej polohe POZNÁMKA: Známejšie sú tri azimutálne projekcie: gnómonická (stred premietania leží v strede referenčnej gule), stereografická (stred premietania leží v protiľahlom bode referenčnej gule) a ortografická (stred premietania leží v nekonečne).

azimutálne zobrazenie - pozri: azimutálna projekcia.

batymetrická mapa - mapa zobrazujúca hĺbku dna mora, jazera alebo vodného toku hĺbkovými kótami, izobatami, batymetriou (farebnými hĺbkovými vrstvami) a pod.

bezprojekčné zobrazenie - matematicky nedefinované zobrazenie. POZNÁMKA: Hornouhorská trigonometrická sieť bola v rokoch 1856 - 1866 polohopisným podkladom katastrálnych máp v bezprojekčnej sústave. Dĺžky na guli sa prenášali neskreslené do roviny bez matematického vzťahu medzi bodmi v realite a na mape.

bodková metóda - vyjadrenie intenzity (napr. hustoty) javu na mape pomocou bodiek rovnakej alebo rôznej veľkosti a tvaru.

brehová čiara - priesečnica strednej hladiny vodného toku alebo vodnej plochy s priľahlým územím.

cenzový výber prvkov mapy - (v kartografickej generalizácii) stanovenie podmienky (cenzu) minimálnych rozmerov (dĺžky, šírky, plochy) alebo počtu prvkov na ich implantáciu do mapy. POZNÁMKA: Je to jedna z metód kartografickej generalizácie využívaná pri odvodzovaní topografických máp menšej mierky z máp väčšej mierky alebo pri tvorbe tematických máp malých mierok. Cenzus stanovuje tvorca mapy (autor, redaktor) podľa znalostí a skúseností.

copyright kartografického diela - vyjadrenie ochrany autorského a vydavateľského práva na kartografické dielo; vyjadruje sa slovne "Copyright by..." (resp. symbolom ©) s pripojením mena autora (zostavovateľa, vydavateľa) a roku prvého zverejnenia diela.

číselná mierka - číselné vyjadrenie mierky mapy v podobe 1: M, napr. 1:25 000, kde M je mierkové číslo.

čítanie mapy - chápanie obsahu mapy na základe vnímania mapových znakov s ich významom, polohou a súvisom s okolím.

diagramový znak (gradovaný znak) - znak na mape z radu veľkostí priradených kontinuálnym alebo intervalovým hodnotám vyjadrovanej kvantitatívnej veličiny. PRÍKLAD: Kruh s priemerom 10 mm vyjadrujúci počet 10 000 obyvateľov.

diaľkový prieskum Zeme (DPZ) - súbor činností, ktorých výsledkom je zber priestorových a tematických informácií získaných kozmickým, resp. leteckým prieskumom. POZNÁMKA: Získané a spracované informácie sa poskytujú v digitálnej, grafickej i kartografickej forme.

digitálna mapa - číselný (digitálny) záznam obsahu a konštrukčných prvkov mapy, ktorý možno vizualizovať a využívať pomocou počítačových technológií. POZNÁMKA: Vzniká buď výpočtovým spracovaním meračských dát, alebo digitalizáciou (napr. skenovaním) a následným počítačovým spracovaním.

digitálny model georeliéfu (DMG) - súbor účelne usporiadaných dát o georeliéfe uložený v pamäti počítača. POZNÁMKA: V literatúre sa často stretávame s niekoľkými vývojovými obmenami tohto termínu: DMT - digitálny model terénu, DMR - digitálny model reliéfu.

dĺžkové skreslenie - (na mape) pomer vzájomne si zodpovedajúcej dĺžky na zobrazovacej a sférickej (referenčnej) ploche. POZNÁMKA: Vyjadruje sa spravidla v percentách.
PRAVDA J., KUSENDOVÁ D. 2007: Aplikovaná kartografia. - 224 pp.

Pridať komentár k článku