Mapa sklonov a orientácií v prostredí Grass

Fuknciou Raster / Terrain analysis / Slope and aspect - obr. 1 sa dostaneme k oknu pre generovanie sklonov a orientácií. Pole Raster elevation file name obsahuje vypočítané dem, pole Output slope filename vyplníme čímkoľvek - tak sa bude volať vypočítaný sklon. Pole Output aspect filename je miesto, kde môžeme zadefinovať názov pre počítané orientácie - obr. 2. Po vyplnení pokračujeme stlačením run. Vygenerované mapy sklonov a orientácií je ešte potrebné reklasifikovať. Pokračujeme cez Raster / Change category values and labels / Reclassify using rules files - obr. 3. Pole Raster map to be reclassified je vlastne vstupné pole, kde zadefinujeme raster, ktorý ideme reklasifikovať (v tomto prípade sklony a orientácie). Name for output raster map vyplníme menom pre reklasifikovaný raster. Napr pri reklasifikácii sklonov toto pole môžeme pomenovať sklonreklas. Pole File containing reclass rules nie je nič iné, ako miesto, kde zadefinujeme súbor, podľa ktorého prebehne reklasifikácia. V tomto prípade potrebujeme vytvoriť dva súbory pre sklon a orientácie. Postačuje textový súbor s koncovkou .txt. Reklasifikačný súbor pre sklony by mal obsahovať:

0 thru 1 = 1
1 thru 3 = 2
3 thru 7 = 3
7 thru 12 = 4
12 thru 17 = 5
17 thru 25 = 6
25 thru 999 = 7


Reklasifikačný súbor pre orientácie by mal obsahovať:

315 thru 360 = 1
-999 thru 45 = 1
45 thru 135 = 2
135 thru 225 = 3
220 thru 315 = 4


Oba súbory sú na obr. č. 4 a 5. Spustenie reklasifikácie začneme pomocou run. Reklasifikovaný raster sklonov môže vyzerať nasledovne - obr. 6 a raster orientácií - obr. 7.

grasssklonyorientacie
Obrázok č. 1

grasssklonyorientacie
Obrázok č. 2

grasssklonyorientacie
Obrázok č. 3

grasssklonyorientacie
Obrázok č. 4

grasssklonyorientacie
Obrázok č. 5

grasssklonyorientacie
Obrázok č. 6

grasssklonyorientacie
Obrázok č. 7

Pridať komentár k článku