GIS vrstva krajinnej pokrývky Slovenska a štátov EÚ

Tento príspevok som sa rozhodol pridať pre podporu šírenia informácií o realizovanom projekte Copernicus Corine Land Cover a jeho výstupoch. Tie sú veľmi prínosné pre odbornú, akademickú ale aj laickú verejnosť, no napriek tomu nie všetky tieto záujmové skupiny o jej existencii a význame vedia. Pevne verím, že niektorým návštevníkom môjho blogu bude tento článok prínosom.

Na úvod je potrebné spomenúť, že spracovanie vrstvy krajinnej pokrývky je pod gesciou celoeurópskeho programu Copernicus. Jeho cieľom je mapovanie zemského povrchu a zložiek životného prostredia najmä technológiami diaľkového prieskumu zeme a využitím družíc v podmienkach všetkých členských štátov EÚ. Všetko sa to realizuje v spolupráci s Európskou environmentálnou agentúrou (EEA), Európskou vesmírnou agentúrou (ESA), Európskou organizáciou pre využívanie meteorologických satelitov (EUMETSAT), Európskym strediskom pre strednodobé predpovede počasia (ECMWF) a národnými environmentálnymi agentúrami v rámci Európskej únie.

Mapovanie krajinnej pokrývky (Corine Land Cover) je len jedna súčasť tohto vyššie spomenutého programu. S ohľadom na početný výskum v oblasti krajinnej pokrývky, využívania krajiny a atraktívnosť tejto témy aj v záverečných prácach na univerzitách je to jeden z významnejších komponentov. Základný vstup pre vytvorenie vrstvy krajinnej pokrývky sú družicové multispektrálne snímky. Hlavný výstup je okrem ucelenej vrstvy krajinnej pokrývky pre celé územie Slovenska v mierke 1: 50 000 aj vrstva jednotlivých zmien. Tá odráža zmeny v krajinnej pokrývke v porovnaní s predchádzajúcim cyklom mapovania. Postup spracovania je daný metodikou zo strany Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

Referenčná vrstvu v roku 2018 bola spracovaná odborným riešiteľským kolektívom (9 odborných pracovníkov) v rámci Slovenskej agentúry životného prostredia (www.sazp.sk). Všetky dosiahnuté výstupy boli v rámci diseminácie výsledkov zhrnuté a publikované na web stránke projektu:

http://copernicus.sazp.sk

copernicus.sazp.sk

Úvodná obrazovka portálu: copernicus.sazp.sk

 

Portál obsahuje okrem detailných informácií o projekte Copernicus a Corine Land Cover, ako aj ich ďalších komponentov aj voľne dostupné vrstvy na stiahnutie vo formáte *SHP a tiež mapový portál pre rýchlu vizualizáciu údajov.

copernicus.sazp.sk

Mapový prehliadač portálu: copernicus.sazp.sk

 

Výstupy sú originálnym zdrojom informácií o zmenách využívania krajiny, vplyve človeka, ale aj vývoji prírodných zložiek v čase a priestore. Kontinuálny zber týchto údajov od roku 1990 im dáva obrovský informačný potenciál pre rôzne vedecké projekty a akademickú sféru. Laickej verejnosti zase môžu priniesť možnosť spoznávať vývoj a dynamiku krajiny na Slovensku, alebo v konkrétnom záujmovom regióne.

Samozrejme porovnaním viacerých periód mapovania je možné získať mnohé zaujímavé štatistické údaje vztiahnuté aj ku konkrétnemu regiónu/lokalite (rastúci trend výstavby v okolí väčších miest, klesajúci trend poľnohospodárskych plôch vplyvom nárastu vegetácie, či odlesňovanie lesných plôch, ale tiež zalesňovanie a mnohé ďalšie...).

Ako som v článku vyššie spomenul, program Copernicus a Corine Land Cover rieši celé územie EÚ (Turecko na dobrovoľnej báze). Vrstva Corine Land Cover ktorejkoľvek členského štátu je teda voľne prístupná a podobné analýzy je preto možné rozšíriť aj na ďalšie štáty a získať tým zaujímavé štatistické vyhodnotenia a porovnania. Vrstvy na stiahnutie nájdete na oficiálnom webe Copernicus projektu:

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cover

land.copernicus.eu

Krajinná pokrývka EÚ v roku 2018: https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cove

 

Ak pripravujete akúkoľvek prácu (vedecký článok, záverečnú prácu alebo inú štúdiu) v ktorej sa počíta s použitím voľne dostupných vrstiev krajinnej pokrývky, potrebujete zostaviť mapové kompozície, štatistické vyhodnotenie zmien, alebo iné environmentálne analýzy nad týmito vrstvami, kontaktujte ma.

http://www.copernicus.sazp.sk

https://land.copernicus.eu/pan-european/corine-land-cove

Pridať komentár k článku