Georeferencovanie plánov tajchov

Jednotlivé historické plány boli scanované a prevedené do digitálnej podoby. Spojenie čiastkových scenov máp bolo spracované v grafickom programe Adobe Photoshop. Následne bola digitálna mapa exportovaná ako jeden súbor s koncovkou .tiff. Vektorizácia vrstevníc prebehla v softwarovom prostredí R2V. Po importe súboru boli pomocou nástroja Line Editor / Draw/Trace Line vektorizované jednotlivé vrstevnice. Na záver bola každej vrstevnici priradená informácia o nadmorskej výške, teda hodnota Z value. Týmto spôsobom boli zvektorizované všetky historické plány tajchov a údaje boli následne exportované do súborov s koncovkou .shp. Tieto súbory boli však len vektory, ktoré sa nenachádzali v žiadnom súradnicovom systéme, preto ich bolo potrebné registrovať (georeferencovať) – umiestniť do známeho súradnicového systému, v našom prípade S-JTSK. Samotná registrácia prebiehala v softwarovom prostredí ArcGis použitím modulu Spatial Adjustment. Ako podklad so známym súradnicovým systémom boli použité letecké snímky Eurosence a vrstvy máp SR 1: 10 000. Využívali sa známe a ľahko identifikovateľné body na obidvoch podkladoch, napr. poloha manipulačnej búdky (tzv. mních), zakreslené cesty, okraje hrádze a pod.

Ukážka registrácie vektorovej vrstvy Kolpašského tajchu:

georeferencovanie

georeferencovanie

Ukážka registrácie vektorovej vrstvy Belianskeho tajchu:

 

georeferencovanie

georeferencovanie

georeferencovanie

Ukážka registrácie vektorovej vrstvy Brennerského tajchu:

 

georeferencovanie

georeferencovanie

georeferencovanie

Ukážka registrácie vektorovej vrstvy tajchu Evička:

 

georeferencovanie

georeferencovanie

Ukážka registrácie vektorovej vrstvy tajchu Bakomi:

 

georeferencovanie

georeferencovanie

Ortofotsnímky Eurosence

Mapový podklad Slovenska 1:10 000

R2V software

ArcGis software

Pridať komentár k článku