GEOMEDIA PROFESSIONAL 6: Krok za krokom

Pripojenie txt súboru

V prípade pripojenia textového súboru, ktorý obsahuje usporiadané dáta, napr. súradnice projekčných centier, čísla snímok, čísla radov atď. oddelené od seba medzerou, tabelátorom, čiarkou... atď. postupujeme nasledovne: - obr. 1 - 6.

Obsah txt súboru napr. je:

Strip ID,photo ID,X,Y,Z,Omega,Phi,Kappa,lokalita
21, 16080, -553189.6354, -1307774.719, 2315.975481, 0.007263084, -0.282762646, -0.666840863, dunajska streda
21,16081, -551915.066, -1307811.265, 2317.053798, -1.106234354, -0.637022521, -0.682041294, dunajska streda
21,16082, -550638.8235, -1307874.027, 2322.503203, -0.721193733, -0.996020773, -0.592914955, dunajska streda

1. Start > programy > geomedia > utilities > Define text file...
2. Vyberieme šablónu "normal.tfd"
3. Tlačidlom Browse vyhľadáme txt súbor. Ak sú pred samotnými súradnicami iné údaje, napr. text... atď, môžeme nechať, postavíme sa na riadok odkiaľ má prebehnúť import súradníc, SET FROM PREVIEW, a pridá sa do okienka "Start row" číslo riadku na ktorom stojíme.
4. Vyberieme typ ako sú čísla od seba oddelené- v našom prípade sú oddelené čiarkami (comma)
5. Nastavíme geometriu, X, Y, Z – poradové číslo stĺpcov s danými údajmi a v ďalších krokoch postupne nastavujeme ku každému stĺpcu údajov hlavičku.

- v prípade celých čísel pozitívnych, ako je napr. číslo snímkovej rady, číslo snímky nastavíme typ INTEGER
- v prípade súradníc, desatinné čísla, typ SINGLE
- v prípade textu, ako je napr. lokalita, typ TEXT

6. Keď máme nastavené všetky stĺpce, sme vyzvaní na uloženie konfiguračného súboru TFD .Zvolíme názov a uložíme súbor. V prípade potreby súbor sa dá neskôr editovať.
7. Môžeme pristúpiť k samotnému pripojeniu takto pripraveného textového súboru do Geomedie. Otvoríme geoprostredie, zvolíme nové pripojenie, kde nastavíme

- názov pripojenia
- adresár kde sa nachádza textový súbor
- adresár kde sa nachádza definícia textového súboru pre pripojenie
- adresár kde sa nachádza súbor so súradnicovým systémom CSF.

8. Ak chceme zobraziť triedu prvkov v mapovom okne, musíme ju vložiť do legendy. Legend > Add Legend entries
9. V okne Add Legend entries si vyberieme tie triedy prvkov, ktoré chceme zobraziť
10. Klikneme na OK

Poznámka
Takto pripojený súbor je len na čítanie READ ONLY, zápis a editovanie nie je možný. V prípade presunu daných prvkov do geomedia warehouse dáta budú dispozícii ako READ/ WRITE.

Warehouse /New Warehouse/ alebo iný už existujúci MDB
Warehouse / Output to Feauture Classes

- Nastavíme odkiaľ- SOURCE- zdroj
- Nastavíme kde- TARGET –cieľ

vyselektujeme, a potvrdíme OK
Dáta sa presypú, v tejto chvíli sú dvojmo, čiže pôvodne pripojenie môžeme odpojiť.

Pripojenie wms, wfs služby

Web Map Service (ďalej len WMS) znamená v preklade webová mapová služba. WMS je to služba, ktorá bola vytvorená z dôvodu umožniť zdieľanie dát GIS v distribuovanom prostredí Internetu. Jedná sa o nástroj nie len pre GIS systémy, ktorý sprístupňuje geografické informácie vo forme máp (rastrov). Web Feauture Service – WFS... pripojenie prebieha obdobne ako pri WMS

1. Podmienkou k fungovaniu wms, wfs pripojení je nainštalovanie

- msxml.msi a
- GeomediaWMSDataserver0600xxxxx.exe a GeomediaWFSDataserver0600xxxxx.exe

2. Po nainštalovaní pribudne nový typ connectionu- pripojenia. Warehouse/new connection/connection type/wms a wfs
3. Aby sme pripojili zdieľané dáta do riadku Web Map Server treba nakopírovať URL adresu, z takej zdieľanej stránky ktorá umožňuje taký typ prístupu.
4. Pre zobrazenie dát nastavíme v Add Legend Entry tie prvky, ktoré chceme vidieť.

Dôležité upozornenie!
- aby nám pripojenie v súradnicovom systéme Křovák- SJTSK fungovalo korektne treba pred prvým pripojením nastaviť súradnicový systém Křovák- MGICS. Z dôvodu že WMS pripojenie používa Křovák- MGICS a naše dáta pravdepodobne sú v Křovák SJTSK treba súradnicový systém zjednotiť.

- V adresári c/program files/ GM WMS Data Server/Coord System musia byť súbory

EPS 2065.csf, Křovák SJTSK
EPS 102067.csf, Křovák- MGICS

V prípade že horeuvedené podmienky nie sú splnené, dáta sa nezobrazujú!!! V prípade správneho pripojenia, výsledok môže byť napr. obr. 8:

geomedia

Obrázok 1:

geomedia

Obrázok 2:

geomedia

Obrázok 3:

geomedia

Obrázok 4:

geomedia

Obrázok 5:

geomedia

Obrázok 6:

geomedia

Obrázok 7:

geomedia

Obrázok 8:

ANONYMUS 2007

Pridať komentár k článku