Fórum mladých geoinformatikov 2013

3.5.2013, Fórum mladých geoinformatikov 2013, TUZVO Zvolen bol odprezentovaný príspevok s názvom: VYUŽITIE GIS PRI ANALÝZE ZMIEN VODNÝCH NÁDRŽÍ - UKÁŽKOVÁ ŠTÚDIA NA VEĽKEJ KOLPAŠSKEJ VODNEJ NÁDRŽI.

Abstrakt:

Príspevok je zameraný na ukážku využitia geografických informačných systémov pre hodnotenie zmien reliéfu, morfometrických vlastností dna a objemu vodných nádrží na ukážkovej štúdii Veľkej Kolpašskej vodnej nádrži (Banský Studenec, Slovensko) za časové obdobie 123 rokov (1889 - 2012). Časový horizont bol zvolený na základe dostupnosti historickej mapovej dokumentácie. V práci sú uvedené postupy terénneho získavania údajov, ako aj výpočtu objemu sedimentov naplavených do nádrže. Modelovaním reliéfu dna vodnej nádrže pre obidva časové horizonty (1889 - 2012) a ich vzájomným odčítaním sme dosiahli výsledný objem naplavených sedimentov primeranej presnosti. Zmeny reliéfu boli následne počítačovo vizualizované. Vplyvom sedimentácie usadenín z vlastného povodia dochádza k značnému zanášaniu nádrží, ktoré v nemalej miere ovplyvňuje životnosť nádrží, ich biologickú rovnováhu, ekológiu vody ako aj možnosti ďalšieho využívania zmenou morfometrických vlastností dna.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: zmeny objemu, GIS, hĺbkový prieskum, morfometria dna, vodné nádrže

Abstract:

This paper illustrates an example of geographic information system usage in evaluation of changes in water reservoir relief, bottom morphometric features and volume which are shown on the example of Veľká Kolpašská water reservoir (Banský Studenec, Slovakia) over a period of 123 years (1889 - 2012). The planning interval was determined according to historical map documentation availability. In the paper the process of field research and calculation of the quantity of sediments washed into the reservoir are also mentioned. To acquire accurate values of sediment quantity, we made models of reservoir relief for both periods (1889 - 2012) and subtracted them. The relief changes were then visualized using computer. The sedimentation of material from own basin causes significant silting of reservoirs. It has a large impact on the lifetime of water reservoirs, its biological balance, water ecology and possibility of bottom morphometric features further usage.

KEY WORDS: volume changes, GIS, batymetric research, bottom morphometry, water reservoirs, relief visualization

http://fmg.tuzvo.sk/index.html

Pridať komentár k článku