Overenie exitencie MySQL tabuľky

Najjednoduchší spôsob pre overenie existencie tabuľky v databáze je nasledovný:
<? 
if(mysql_num_rows( mysql_query("SHOW TABLES LIKE '".$table."'"))) 
{ 
//existuje; 
} 
else 
{ 
//neexistuje; 
} 
?>
$table je vlastne meno hľadanej tabuľky.

Pridať komentár k článku