Automatický výpočet plochy a objemu (vývoj nástroja na báze Python skriptu pre ArcGIS)

Ide o nástroj s názvom ASC_Curve (z angl. Area-storage capacity curve - batygrafické krivky) - stand-alone skript v jazyku PYTHON určený pre softvér ArcGIS. Skript z TIN modelu automaticky extrahuje metaúdaje o minimálnej a maximálnej nadmorskej výške modelu, názov modelu a cestu k pracovnému adresáru. Skript je zostavený tak, aby bol uložený a spúšťaný z priečinka, v ktorom sa nachádza analyzovaný TIN model.

Jeho hlavným prínosom je to, že umožňuje jednoduchý a rýchly výpočet plochy a objemu vodnej nádrže na jednotlivých výškových úrovniach. Skript tiež umožní užívateľovi zmeniť hraničné hodnoty výpočtu (najmenšia a najväčšia nadmorská výška, pre ktoré budú počítané údaje batygrafických kriviek) a interval delenia – krok, v ktorom sa budú počítať tieto údaje a smer výpočtu (smerom nahor, alebo nadol). Nižšie priložené video dokumentuje funkcionalitu skriptu: ukážková štúdia na jednej z nádrží v lokalite Banská Štiavnica.


Automatic calculation of the water volume and water surface at given elevations of water level: area-storage capacity curves od water reservoir (development of Python script for ArcGIS)

This is the ASC_Curve tool - stand-alone script made in Python language that uses ArcPy site package by ESRI ArcGIS. Input data is TIN model of water reservoir bottom. The tool automatically extracts the data of minimum and maximum elevation at the TIN model, model name and working directory path. The script is built to be executed from the working directory, where the analysed TIN model (or more TIN models) is stored.

Its main advantage is that it allows the user to execute he simple and fast calculation of the water volume and water surface area at the particular water elevations. User is allowed to set the boundary values (minimum and maximium elevation for which the parameters of the bathygraphic curves will be calculated), interval of the water depth division and the order of calculation (from lowest to highest elevation or reversed).

The following video documents the functionality of the script: sample study of the historic water reservoir Ottergrund in Banská Štiavnica locality.

https://youtu.be/eX_7eV7Fe8c

 

Na vývoji skriptu sa podieľajú / development

Programátor: Ing. Jakub Fuska, PhD. | fuska.jakub@gmail.com

RNDr. Karol Weis, PhD. | Karol.Weis@umb.sk

RNDr. Daniel Kubinský, PhD. | posta@dkubinsky.sk

Download

tin ba cur script [*py file]

Pridať komentár k článku